نویسنده = محمد مهتری آرانی
تحلیلی بر ریشه‌های اجتماعی شکل‌گیری و بروز نارضایتی‌های اجتماعی در ایران (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی)

دوره 12، شماره 43، شهریور 1401، صفحه 227-260

سید سعید حسینی زاده آرانی؛ عبداله مرادی؛ اصغر وثوقی اصل؛ محمد مهتری آرانی


بررسی تأثیر مصرف رسانه‌های جمعی بر امنیت اجتماعی شهروندان

دوره 11، شماره 39، خرداد 1400، صفحه 321-344

طاها عشایری؛ علی قنبری برزیان؛ فاطمه نامیان؛ محمد مهتری آرانی