تدوین راهبرد مدیریت شبکه‌های اجتماعی با رویکرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تهدیدات امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 دبیر و پژوهشگر ارشد گروه مدیریت راهبردی فضای سایبر دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽدر زمینه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﯿﺎن دولت‌ها و ملت‌ها دست‌یافته‌اند؛ از طرفی عوامل زیادی بر توانمندی دولت‌ها جهت دستیابی به اهداف امنیت ملی تأثیر می‌گذارد و شبکه‌های اجتماعی نیز منجر به تغییراتی در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی شده و آثاری بر امنیت ملی بر جای گذاشته است. هدف این پژوهش، شناخت فرصت‌ها و تهدیدهای این مقوله و همچنین ارائه راهبردهای مناسب به‌منظور بهره‌برداری از فرصت‌های شبکه‌های اجتماعی است. این پژوهش با روش ترکیبی با استفاده از مصاحبه، پرسشنامه، تحلیل SWOT، ماتریس‌های IFE و EFE و کارت امتیازی متوازن انجام‌شده است. نوآوری این تحقیق به‌کارگیری ترکیبی از روش ها به‌منظور تدوین راهبرد می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد موقعیت راهبردی فعلی کشور در مدیریت شبکه‌های اجتماعی در ناحیه تدافعی (تهدید محور و ضعف پایه) قرارگرفته است. راهبردهایی برای خروج از این شرایط و رسیدن به نقطه مطلوب که مهم‌ترین آن عبارت است از ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در طراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و برخورداری از ابتکار عمل در طراحی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی، ارائه‌شده است. این راهبردها با استفاده از کارت امتیاز متوازن در هر یک از 4 جنبه استراتژیک شامل اقتصاد، مخاطب، داخلی و محتوا موردبررسی قرار گرفت و مشخص شد، راهبردها بیشتر بایستی درزمینه توجه به مخاطبان که چالش اصلی و عمده فعلی است قرار داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.33292538.1400.11.39.4.8

عنوان مقاله [English]

Developing a Social networks Management Strategy with the National Security Approach of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • mohamadali sakhaei 1
 • mohamadali sakhaei 1
 • mohsen aghaee 2
1 PhD Student in National Security Threats, Higher National Defense University, Tehran, Iran
2 Secretary and Senior Researcher, Department of Strategic Cyberspace Management, Higher National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Networks in my field of communication have reached my foothold among governments and nations; on the other hand, many factors affect the ability of governments to achieve national security goals, and social networks have led to changes in political and social domains and effects on national security. Has left. The purpose of this study is to identify the opportunities and threats of this category as well as to present appropriate strategies for exploiting social networking opportunities. The research was conducted using a combination of interviews, questionnaires, SWOT analysis, IFE and EFE matrices and a balanced scorecard. The innovation of this research is the application of a combination of methods to formulate a strategy. The results of this study show that the current strategic position of the country in managing social networks is in the defensive zone (threat-based and weakness-based). Strategies to get out of this situation and to reach the desired point, the most important of which is the promotion of the Islamic Republic of Iran to the cyber power among the influential global powers and the initiative in the design and use of social networks, are presented. These strategies were examined using a balanced scorecard in each of the four strategic aspects including economics, audience, internal and content, and it was identified that the strategies should be more focused on the target audience, which is the main and current challenge.

کلیدواژه‌ها [English]

 • key words National security
 • strategy
 • Social Networks
 • Cyberspace
 • الف. منابع فارسی

  • افتخاری، اصغر (1392)، «عدالت و امنیت ملی در اسلام»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال شانزدهم، شماره سوم، شماره مسلسل 61.
  •  بوزان، باری (1378)، «مردم، دولت‌ها و هراس»، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی غیرانتفاعی.
  • بهرام، اخوان کاظمی (1386)، «امنیت و ابعاد آن در قرآن»، فصلنامه مطالعات اسلامی، دانشکده الهیات و معارف مشهد، شماره 75.
  • تهامی، مجتبی (1390)، «امنیت ملی، دکترین، سیاست‌های دفاعی امنیتی»، دانشگاه عالی دفاع ملی، چاپ دوم.
  • خانیکی، هادی و بابائی، محمود (1391)، «تأثیر سازوکارهای ارتباطی اینترنت، بر الگوهای تعامل کنشگران فضای سایبر ایران»، فصلنامه علوم اجتماعی (علامه طباطبایی)، شماره 56.
  • زارع چاهوکی، محمدعلی (1389)، «روش­های تحلیل چندمتغیره توسط نرم‌افزار SPSS»، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
  • ستاد کل نیروهای مسلح (1398)، «دستورالعمل وظایف نیروهای مسلح در فضای مجازی»، دفتر فضای مجازی ستاد کل نیروهای مسلح.
  • سلیمانی‎پور، روح‌الله (1389)، «شبکه‌های اجتماعی؛ فرصت‌ها و تهدیدها»، فصلنامه ره‌آورد نور،  شماره 31.
  • صالح­نیا، علی (1395)، «بررسی نظری مفهوم امنیت ملی و ابعاد مختلف آن»، مجموعه آثار و مقالات برگزیده دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت.
  • طباطبایی،  محمد و فتحی، محمدجواد (1393)،  «تحول مفهوم امنیت در ناتو پس از جنگ سرد بر اساس مکتب کپنهاک»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی‌شدن، سال پنجم، شماره چهاردهم.
  • عباس‎زاده، هادی و کرمی، کامران (1390)، «سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایدار»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهاردهم، شماره اول.
  • غفاری، جلال (24/11/1396)، مصاحبه، تهران، داعا، دانشکده امنیت، مطالعه گروهی.
  • فتحی، مسعود (1394). «نفوذ شبکه‌های اجتماعی در نهاد خانواده و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد (MA)،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
  • فلاح ﺗﻔﺘﯽ، ﻣﺤﻤﺪ (1394)،  «شبکه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع).
  • گروه پژوهشی جامعه و امنیت (1391)، «شاخص‌های راهبردی امنیت در جمهوری اسلامی ایران»، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
  • مجتهدی نجفی، محمود (1394)، «تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر مسائل سیاسی - اجتماعی کشور از سال 1387 تا 1393»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد (MA)،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
  • ندری، غلامرضا و بخشایش، احمد (1397)؛ «بررسی تأثیر شبکه­­های اجتماعی مجازی بر امنیت اجتماعی ج.ا.ایران با رویکرد سیاست‌گذاری»، فصلنامه پژوهش‌های حفاظتی – امنیتی دانشگاه امام حسین (ع)،  سال هفتم، شماره 25.

   

  الف. منابع لاتین

  • Boyd، D & Ellison، N (2007)، Social Network Sites: Definition، History and Scholarship، Journal of Computer-Mediated Communication، 13.
  • Chenail, Ronald J.(2009). Bringing Method to the Madness: Sandelowski and Barroso’s Handbook for Synthesizing Qualitative Research, The Weekly Qualitative Report Volume 2 Number 2 January 12, 2009 8-12.
  • Ebere Chukwuere, Joshua & Onyebukwa, Chijioke Francis. (2018). The Impacts of Social Media on National Security: A View from the Northern and South-Eastern Region of Nigeria, International Review of Management and Marketing.
  • Eriksson, Johan (2006). "The Information Revolution, Security , and International Relations: (IR) relevant Theory?". International Political Science Review. Vol. 27. No. 3
  • Hallman, Harry (2008). Social Network Marketing, Octane Press.
  • Jerving, Jim (2010). Social Networking as a Marketing Tool, The cuna marketing & business development council. January.
  • Lowenthal, Mark (2003)، Intelligence from Secrets to Policy، Washington: CQ Press Intelligence: Washington: Brasseys Press.
  • NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, "National Cyber Security Framework Manual", 2012.
  • Salik, Hammaad &  Iqbal, Zaheema.(2019). Social Media and National Security, https://thegeopolitics.com/social-media-and-national-security/,September 9.
  • Paleri, Prabhakaran (2008). National Security: Imperatives And Challenges. New Delhi: Tata McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-065686-4. Retrieved 23 September 2010.