سازماندهی مشارکت سازمان‌های غیردولتی در تأمین امنیت عمومی