کلیدواژه‌ها = قوم
تاثیر وزن ژئوپلیتیک قومی بر فرایندهای سیاسی(مورد مطالعه: پشتون ها در افغانستان)

دوره 12، شماره 44، آذر 1401، صفحه 9-38

ریباز قربان نژاد؛ ناصر زنگنه؛ ابراهیم رومینا؛ حمیدرضا محمدی