داوران

داوران فصلنامه امنیت ملی(سال 1401)

سمت در موسسه/سازمان/دانشگاه

کشور

نام ونام خانوادگی

ردیف

دانشگاه شهید بهشتی

ایران

دکتر مهدی مقیمی

1

دانشگاه علامه طباطبایی

ایران

دکتر رضا عبدالرحمانی

2

دانشگاه تهران

ایران

دکتر محسن آقایی

3

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

ایران

دکتر محمدرضا کریمی قهرودی

4

دانشگاه آزاد سالامی واحد علوم تحقیقات

ایران

دکتر غلامحسین بیابانی

5

دانشگاه عالی دفاع ملی

ایران

دکتر سعید شکری پور

6

دانشگاه آزاد اسلامی

ایران

دکتر محمدرضا حسینی

7

دانشگاه عالی دفاع ملی

ایران

دکتر سعید دهقان

8

دانشگاه عالی دفاع ملی

ایران

دکتر نصیب الله دوستی مطلق

9

دانشگاه عالی دفاع ملی(لینک پاپلونز)

ایران

دکتر محسن رستمی

10

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ایران

دکتر غلامرضا سلیمی

11

دانشگاه عالی دفاع ملی

ایران

دکتر محمد شاه محمدی

12

دانشگاه عالی دفاع ملی

ایران

دکتر مهدی صیدی

13

دانشگاه عالی دفاع ملی

ایران

دکتر رضا علیدادی

14

دانشگاه عالی دفاع ملی

ایران

دکتر کاظم سام دلیری

15

دانشگاه عالی دفاع ملی

ایران

دکتر داود فیاضی

16

دانشگاه عالی دفاع ملی

ایران

دکتر حسین سلیمی

17

دانشگاه عالی دفاع ملی

ایران

دکتر خسرو بوالحسنی

18

دانشگاه عالی دفاع ملی(لینک پاپلونز)

ایران

دکتر بهرام بیات

19

دانشگاه عالی دفاع ملی

ایران

دکتر فتح الله کلانتری

20

دانشگاه عالی دفاع ملی

ایران

دکتر محسن مرادیان

21

دانشگاه بوردو فرانسه

ایران

دکتر رضا تقی پور

22

دانشگاه مالک اشتر

ایران

دکتر محمدرضا موحدی صفت

23

دانشگاه تهران

ایران

دکتر رحمان نجفی سیار

24

دانشگاه عالی دفاع ملی(لینک پاپلونز)

ایران

دکتر عباسعلی جباری ثانی

25

دانشگاه عالی دفاع ملی

ایران

دکتر محمدحسین صنیعی

26

دانشگاه عالی دفاع ملی

ایران

دکتر هادی جمشیدیان

27

دانشگاه عالی دفاع ملی

ایران

دکتر مهدی توکلی جبلی

28

دانشگاه عالی دفاع ملی(لینک پاپلونز)

ایران

دکتر امیرحسین الهامی

29

دانشگاه عالی دفاع ملی(لینک پاپلونز)

ایران

دکتر میثم بالباسی

30