درباره نشریه

فصلنامه امنیت ملی متعلق به مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ستادکل نیروهای مسلح بوده که در حال حاضر زیرمجموعه دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی است. این فصلنامه از پاییز سال 1382 انتشار خود را آغاز کرده و در تاریخ 1393/09/12 به استناد مجوز معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 3/18/169451 واجد شایستگی دریافت درجه علمی- پژوهشی گردید.

دست‎اندرکاران این فصلنامه از سردبیر تا گروه دبیران و همة همکاران محترم مسئول در این کار، امید آن دارند که اهل فکر و قلم، آنان را از پیشنهادها و راهنمایی‎های خود محروم نخواهند نمود و از هرگونه همکاری در هر سطحی استقبال می‎نمایند.