اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

کاظم سام دلیری

امنیت ملی دانشیار جامعه شناسی سیاسی

amniat.mellisndu.ac.ir

سردبیر

بهرام بیات

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی

amniat.mellisndu.ac.ir

مدیر اجرایی

حسین امیری

مدیر اجرایی فصلنامه های دانشکده

arjafarisndu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

داود آقامحمدی

استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

amniat.mellisndu.ac.ir

حسین شریفی طراز کوهی

استاد دانشگاه امام حسین (ع)

amnviat.mellisndu.ac.ir

کاظم سام دلیری

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

amnfiat.mellisndu.ac.ir

حبیب الله سیاری

استاددانشگاه عالی دفاع ملی

asmniat.mellisndu.ac.ir

محمدرضا حسینی

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

amcniat.mellisndu.ac.ir

محمدجواد نصراله زاده

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

amaniat.mellisndu.ac.ir

بهرام بیات

استاد جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه عال دفاع ملی

arjafarisndu.ac.ir