اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسین سلیمی

امنیت ملی رئیس دانشکده امنیت ملی

amniat.mellisndu.ac.ir

سردبیر

بهرام بیات

جامعه شناسی سردبیر

amniat.mellisndu.ac.ir

مدیر اجرایی

عباسعلی جباری ثانی

علوم سیاسی، امنیت ملی مدیر اجرایی فصلنامه های دانشکده

arjafarisndu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ابراهیم حسن بیگی

علوم سیاسی، امنیت ملی استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

amniat.mellisndu.ac.ir

محمدحسن حبیبیان

استادیار دانشکده علوم و فنون فارابی

habibianigmail.com

اصغر صالح اصفهانی

علوم سیاسی، امنیت ملی دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

ajsani1361gmail.com

حسن شیرازی

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

hasan-shirazyahoo.com

امیرحسین پورعصاریان

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

hoseinasariangmail.com

غلامرضا گودرزی

مدیریت هیات علمی

rgodarziyahoo.com
09121340458