رویکردقانون اساسی و اسناد بالادستی به دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 استادعلوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری مطالعات امنیت ملی

چکیده

دیپلماسی عمومی مجموعه اقداماتی است که دولتها برای ارتباط با ملل دیگر کشورها به اجرا می‌گذارند.انقلاب اسلامی ایران از بدو پیروزی به دلیل خاستگاه مردمی،ارتباط با ملت‌ها را درسرلوحه سیاست‌های خود قرار داده و این امر در قانون اساسی و قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرارگرفته است.این پژوهش با هدف تبیین اصول مندرج در قانون اساسی و اسناد بالادستی در مورد دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است.تحقیق از نوع توسعه ای کاربردی است. روش تحقیق آمیخته و از تحلیل محتوا و تفسیری و مطالعه اسنادی درتجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد رویکرد قانون اساسی و اسناد بالادستی به دیپلماسی عمومی درسه زمینه دکترین، اهداف و سیاستگذاری قابل تمیز و شش مورد دکترین،پنج مورد هدف گذاری و بیست و شش مورد سیاست گذاری مسیر دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران را مشخص ساخته است. بنا بر یافته های تحقیق،مفاهیم مرتبط با دیپلماسی عمومی در مفاد قانون اساسی و اسناد بالادستی بر مبنای خاستگاه و مبانی شکل گیری درچهار زمینه «مبانی دینی و اعتقادی»،«ارزشهای انقلاب اسلامی»،«فرهنگ، تمدن و هنر ایران» و «ارتباطات فرهنگی بین الملل» قابل تفکیک می باشند.علیرغم تاکید قانون اساسی و اسناد بالادستی،پیرامون برخی مفاد دیپلماسی عمومی،اجماع صریحی میان دستگاهها وجود ندارد.تنقیح مجموعه دکترین، اهداف و سیاستهای دیپلماسی عمومی مندرج در قانون اساسی و قوانین بالادستی و تبیین نقاط قوت و ضعف ضروری است.همچنین بنا بر محیط متغیر بین المللی و به منظور تمرکز هدفمند بر سیاستها و منابع لازم است اثربخشی هریک ازسیاستها جداگانه نیز مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Constitution and Upper laws Approach on Public Diplomacy of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Nasrollahzadeh 1
  • Mohammadbagher Khorramshad 2
  • Mohammad Hassan Habibollahzadeh 3
1 Member of the faculty of the Higher National Defense University
2 Professor of Tabatabai University
3 -
چکیده [English]

Public Diplomacy consider as series of measures which governments apply on communicate with other nations. Due to the popular origin of Islamic Revolution of Iran, stablishing relations with people and other nation consider as parts of main policies and put on the Constitution and other upper laws and regulations. This research try to elaborate the principles of the Constitution and the upper laws on the public diplomacy of the Islamic Republic of Iran. The research is Applied-development and method is mixed. It is content and interpretive analysis and documentary study used in data analysis. The research findings show that, the constitution and upper documents approach to the public diplomacy are distinguish in the field of doctrine, goals and policies. Six doctrines, five goals and twenty-six polices of public diplomacy of the Islamic Republic of Iran are defined. According to research findings, concepts related to public diplomacy in the provisions of the constitution and upper laws based on the origins and foundations, consists of the four areas of "religious and beliefs," "values of the Islamic revolution," "Iranian culture, civilization and art," and " International cultural relationships. “Despite the emphasis of the constitution and the upper laws, there is no consensus among the institutions on some of provisions of public diplomacy. Due to the variability of international environment, purifying the doctrine, goals and policies of public diplomacy and make assessment of the effectiveness and the strengths and weaknesses of each points in order to concentrate on target policies and resources is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Diplomacy
  • the Constitution
  • the 20-year Perspective document
  • the five-year development plan