تبیین عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان در هوشمند سازی شهرتهران (موردی مناطق 7و8)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی،تهران، ایران

2 گروه جامعه شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی،تهران، ایران،

3 گروه جامعه شناسی،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

چکیده

هوشمندسازی یا هوشمند شدن زندگی جمعی از موضوعات فراگیر در عصر حاضر است که به دغدغه ای برای ساختارهای مدیریتی تبدیل شده است.در حوزه هوشمند سازی مشارکت مردمی در آن یکی از ضمانت های نیل به موفقیت ارزیابی می شود . هدف مقاله تبیین عوامل موثر بر مشارکت زنان در هوشمند سازی شهر تهران در بحران کرونا است که با روش پیمایش و با جامعه آماری کلیه زنان 18 سال به بالای مناطق 7 و 8 تهران است که با روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 384 نفر انتخاب شده است. برای تبیین نظری موضوع و استخراج فرضیه ها از نظریه های مشارکت، سرمایه اجتماعی، جامعه شبکه ای بهره گرفته شده است.
یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای شبکه های اجتماعی و سودمند انگاری هم به طور مستقیم و هم به شکل غیر مستقیم بر متغیر وابسته(هوشمندسازی) تأثیر گذار می باشند. متغیر اعتماد اجتماعی فقط به طور مستقیم بر متغیر وابسته(هوشمندسازی) تأثیر گذار می باشد. همچنین تأثیر کل متغیر اعتماد اجتماعی بر متغیر هوشمندسازی شهر برابر 571/0 می باشد و تأثیر کل متغیر شبکه اجتماعی بر متغیر هوشمندسازی شهر برابر 531/0 می باشد.و تأثیر کل متغیر سودمندانگاری بر متغیر هوشمندسازی شهر برابر 479/0 می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the factors affecting women's participation in smartening the city

نویسندگان [English]

  • akram naserifar 1
  • bahram bayat 2
  • mansoreh kogooftar 3
1 Department of Sociology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Department of Sociology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Department of Sociology, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The smartening or smartening of collective life is one of the pervasive issues in the present age that has become a concern for management structures. In the field of smartening, public participation is considered as one of the guarantees of success. The purpose of this article is to explain the factors affecting women's participation in smartening the city of Tehran in the corona crisis. By survey method and with the statistical population of all women 18 years and older in districts 7 and 8 of Tehran, 384 people were selected by cluster sampling. . Theories of participation, social capital, and network society have been used to explain the subject theoretically and extract the hypotheses.
Findings show that social network variables and utilitarianism directly and indirectly affect the dependent variable (intelligence). The variable of social trust only directly affects the dependent variable (intelligence). Also, the total effect of social trust variable on city smartness variable is equal to 0.571 and the total effect of social network variable on city smartness variable is equal to 0.531. And the total effect of utility variable on city smartness variable is equal to 0.547

کلیدواژه‌ها [English]

  • intelligence
  • Trust
  • Participation
  • utilitarianism
  • Social Networks