سناریوهای محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران و راهبردهای کنش فعال