الزامات تامین امنیت در افق سند چشم انداز 1404

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت اجتماعی ناجا

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 استاد علوم سیاسی. دانشگاه امام صادق(ع)

4 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

5 استاد روابط بین الملل و معاون پژوهش دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

الزامات امنیت در افق سند چشم انداز 1404

چکیده

از دیرباز امنیت به عنوان یکی از نیاز های اولیه مردم و وظیفه مهم حکومت ها بوده است. سند چشم انداز 1404 به اندازه ای اهمیت دارد که از آن به عنوان یک سند رقابتی و هدف بلند مدت یاد می شود امنیت در ابعاد مختلف آن در افق سند چشم انداز یکی از موضوعات اساسی می باشد که تحقق آن مستلزم الزاماتی است که در این تحقیق تبیین می شود. در افق این سند، ایران تا سال 1404 به کشوری امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی بازدارنده همه جانبه و پیوستگی مردم و حاکمیت و ... تبدیل خواهد شد.
روش در این تحقیق موردی و زمینه ای است و برای وصول به اهداف مورد نظر علاوه بر استفاده از مطالعه اسنادی و تحلیل گفتمان از فنون تحقیق کیفی مانند گراندد تئوری و مطالعه عمیق با نخبگان امنیتی استفاده شده است. با انجام فرآیند مذکور، امنیت در چشم انداز 1404 دارای 6 بعد سیاسی ( مولفه) اجتماعی – فرهنگی ( مولفه)، اقتصادی ( مولفه)، علمی – فناوری ( مولفه)، نظامی– دفاعی ( مولفه) و زیست محیطی ( مولفه) می باشد در این تحقیق امنیت از درون به بیرون بوده و ایران را به جامعه ای امن، مستقل و مقتدر رهنمون خواهد نمود.واژگان کلیدی: ابعاد، مولفه ها، امنیت، امنیت ملی، چشم انداز 1404

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Security supply requirements on the horizon of the Vision 1404 document

نویسندگان [English]

 • Sohrab Erfani 1
 • Ali Mobini Dehkordi 2
 • Asghar Eftekhari 3
 • Mohsen Moradian 4
 • Seyed Jalal Dehghani Firoozabadi 5
2 Associate Professor and Faculty Member, University of Tehran
3 Professor of Political Science, Imam Sadegh University.
4 Assistant Professor and Faculty Member of the Higher National Defense University.
5 Professor of International Relations and Vice Chancellor for Research, AllamehTabatabai University.
چکیده [English]

Security requirements on the horizon of the Vision 1404 document

Abstract:

Security has long been one of the basic needs of the people and an important task of governments. . The Vision 1404 document is so important that it is considered a competitive document and a long-term goal.
Security in its various dimensions on the horizon of the vision document is one of the key issues, the realization of which requires the requirements that are explained in this study.
The method in this research is case study and contextual and In order to achieve the desired goals, in addition to using documentary study and discourse analysis, qualitative research techniques such as grounded theory and in-depth interview with security elites have been used. By carrying out this process, security in Vision 1404 has 6 political dimensions (8 components), socio-cultural (9 component), economic (7 component), scientific-technological ( 4 component), military-defense (8 component) and environmental ( 3 component). In this research, security is from the inside out and will lead Iran to a secure, independent and powerful society.
Keywords:
Dimensions, Components, Security, National Security, Vision 1404

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dimensions
 • Components
 • Security
 • National Security
 • Vision 1404
 • الف. منابع فارسی

  • قرآن کریم، (1389)، ترجمه ناصر مکارم شیرازی، قم: انتشارات امام علی ابن ابوطالب.
  • نهج‌البلاغه، (1379)، ترجمه محمد دشتی، قم: انتشارات حیات.
  • امام خمینی، روح‌الله، (1369)، وصیت‌نامه سیاسی الهی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد.
  • امام خمینی، روح‌الله، (1374)، صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای امام خمینی، تهران: انتشارات وزارت ارشاد.
  • -امام خامنه‌ای، سید علی، (1390)، مجموعه بیانات، نرم‌افزار حدیث ولایت، تهران: مرکز تحقیقات علوم اسلامی و مرکز حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای.
  • افتخاری، اصغر، (1380)، فرهنگ امنیت جهانی رویکردها و نظریه‌ها، تهران: انتشارات مطالعات راهبردی.
  • افتخاری، اصغر، (1381)، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • افتخاری، اصغر، (1382)، بازخوانی امنیتی سند چشم‌انداز 20 ساله ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال اول، شماره 1.
  • احمدزاده، روح‌الله و همکاران، (1387)، فرهنگی شدن سیاست خارجی رویکردی نرم­افزارانه در قدرت نرم، فرهنگ نرم به کوشش اصغر افتخاری، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).  
  • بوزان، باری، (1378)، مردم- دولت‌ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • تریف، تری و دیگران، (1383)، مطالعات امنیتی نوین ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران: پژوهشگاه مطالعات راهبردی.
  • حق­پناه، جعفر، (1378)، اپوزیسیون و امنیت داخلی، فصلنامه مطالعات راهبردی، تابستان 78، شماره 4.
  • ره­پیک، سیامک، (1388)، تقریرات درس بررسی تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران، چالش‌ها و آسیب‌های داخلی، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • ره­پیک، سیامک، (1389)، منابع و شیوه‌های تأمین امنیت در اندیشه امام خمینی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره سوم، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • ربیعی، علی، (1383)، مطالعات امنیت ملی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
  • رمضانی، مهدی، (1391)، تعیین و تبیین مناسب‌ترین راهکار تحقق اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله ج.ا.ا، کتاب مجموعه مقالات همایش ملی نقش مدیریت راهبردی در تحقق چشم‌انداز بیست‌ساله ج.ا.ا، جلد دوم، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • زمانی، اکبر، (1391)، امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران در افق چشم‌انداز 1404 ابعاد، شاخص‌ها و راهکارها، کتاب مجموعه مقالات همایش ملی نقش مدیریت راهبردی در تحقق چشم‌انداز، جلد چهارم، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • سند چشم‌انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران، (1381)، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  • مجموعه فرمایشات مقام معظم رهبری، (1379)، وحدت و امنیت ملی در پرتو ولایت، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
  • مبینی دهکردی، علی و همکاران، (1386)، ایران آینده در افق چشم‌انداز، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد، چاپ دوم.
  • نوروزی، محمدتقی، (1385)، فرهنگ دفاعی و امنیتی، تهران: انتشارات ثنا.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • leader.ir
  • Snyder Craige A, 2008 contemporary Security and Strategy, Second Edition, New York: Pal Grave Macmillan
  • Katzenstein, Peter(1996) The Culture of National Security New York: Columia University Press
  • National Security Strategy of the United States of America, May 2010.
  • Buzan, Barry (1991)People, state and fear: An Agenda for International Security in the post – Cold war Era, Second Edition, London: Harvester wheatsheaf.
  • Terriff, Terry; Croft, Stuart; James, lucy; Morgan, Patrick M.(1999) Security Studies Today, Polity Press.
  • Noormags.com

   

دوره 12، شماره 43
شهریور 1401
صفحه 7-32
 • تاریخ دریافت: 28 مهر 1399
 • تاریخ بازنگری: 25 اردیبهشت 1400
 • تاریخ پذیرش: 16 اسفند 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1401