طرح راهبردی مقابله با نفوذ امنیتی – اطلاعاتی آمریکا درجمهوری اسلامی ایران با تاکید بر آراء و اندیشه امام خامنه ای (مدظله)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده امنیت

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.

3 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

4 فارغ‌التحصیل دکتری علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

5 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه عالی دفاع ملی.

6 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی قم.

چکیده

نفوذ امنیتی و اطلاعاتی عمدتاً در لایه های پنهان و توسط سرویس های اطلاعاتی کشور های متخاصم و رقیب اتفاق می افتاد، مجموعه اقدامات پنهان از کسب خبر تا تاثیرگذاری بر ذهنیت حریف، تمرکز عامل نفوذی (مامور تاثیرگذار) بر تصمیمات و سیاست گذاری ها، ترور ، سرقت اسناد، جاسوسی و جاسوسی پروری، نفوذ در مراکز امنیتی و حساس را در بر می گیرد.
محققین دراین مقاله با رویکرد کیفی و تحلیل محتوی و بهره گیری از نرم افزار maxquad ، مبانی و اصول، ارکان جهت ساز، فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت، ضعف مقابله با نفوذ امنیتی – اطلاعاتی آمریکا در جمهوری اسلامی با تاکید بر آراء امام خامنه ای (مدظله) را مورد مداقه قرار داده و در نهایت برای برون رفت از موضوع، راهبرد ها و راهکارها و الزامات و شاخص های مقابله ای تدوین نمودند.
بررسی فرمایشات امام خامنه ای(مدظله) پیرامون نفوذ امنیتی - اطلاعاتی نشان می دهد، آگاهی و هوشیاری، کشف نفوذ امنیتی، هم افزایی دستگاه های مسئول، عدم ماذونیت مسئولین نظامی برای اجازه دادن بیگانگان به حریم و حصار امنیتی و دفاعی به بهانه نظارت وبازرسی، ﻋﺪم اﺟﺎزه ﻧﻔﻮذ درﻧﻴﺮوی، ﻟﺰوم ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻣﺤﻜﻢ و دژ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ دﺷﻤﻦ، ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺼﻮن ﺳﺎزی در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﻧﻔﻮذ دﺷﻤﻦ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻧﻔﻮذ و رﺧﻨﻪی دﺷﻤﻨﺎن، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ وﺷﻨﺎﺧﺖ راه های ورود دشمن، ﻋﺪم رﺧﻨﻪ درﺣﺼﺎر ﻧﻴﺮوﻫﺎی مسلح و....از جمله مهم ترین شیوه های مقابله با نفوذ امنیتی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic plan to counter US security-intelligence infiltration in the Islamic Republic of Iran Emphasizing the views and thoughts of Imam Khamenei

نویسندگان [English]

 • Bahman Rahimi 1
 • Fouad Izadi 2
 • Kazem Sam Daliri 3
 • Jalal Sana Ghorbani 4
 • Mohammad Reza Rezaei Bajestani 5
 • Atefeh Mousavi Amirabad 6
1 Tehran
2 Assistant Professor and Faculty Member of the University of Tehran
3 Assistant Professor and Faculty Member of the Higher National Defense University
4 Graduated from Doctor of Political Science, University of Tehran.
5 PhD student in Management, Higher National Defense University.
6 PhD student in Political Sociology, Islamic Azad University of Qom.
چکیده [English]

Security and intelligence infiltration took place mainly in the hidden layers and by the intelligence services of rival and rival countries, a set of covert actions from obtaining news to influencing the opponent's mentality, focusing the infiltrating agent on influential decisions and policies, assassination , Document theft, espionage and espionage, infiltration of security and sensitive centers.
Researchers in this article with a qualitative approach and content analysis and using maxquad software, basics and principles, guiding elements, opportunities, threats, strengths, weaknesses in countering US security-intelligence infiltration in the Islamic Republic with emphasis on Imam Khamenei's views They examined E (Modzaleh) and finally developed strategies and strategies and requirements and indicators to deal with the issue.
Examination of Imam Khamenei's (pbuh) orders regarding security infiltration - intelligence shows, awareness and vigilance, detection of security infiltration, synergy of responsible agencies, lack of authority of military officials to allow foreigners to the fence and fence
Security and defense under the pretext of surveillance and surveillance, both inside and outside the house, Armed force, etc. are among the most important ways to deal with security intrusion

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • Strategic Plan
 • Infiltration
 • Security - Intelligence Infiltration
 • USA
 • Islamic Republic of Iran
 • فهرست منابع ومآخذ

  الف. منابع فارسی

  • بیانات امام خامنه‌ای (مدظله)، قابل دسترس در IR www.
  • آقابخشی، علی‌اکبر و افشاری‌راد، مینو(1386)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار، چاپ دوم، ویرایش ششم، ص314.
  • آقابخشى، على (1382)، فرهنگ علوم سیاسى، تهران، نشر چاپار، چاپ دوم.
  • احدی، محمد؛ شاه‌محمدی، محمد (1396)، طرح راهبردی دفاع سایبری جمهوری اسلامی ایران در حوزه بازدارندگی، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، سال هشتم، شماره 31، تابستان 1397 صص 252 -225.
  • امیری، ابوالفضل (1387)، تهدید نرم، تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی، تهران، انتشارات پگاه.
  • بهجت­پور، عبدالکریم (1392)، تفسیر تنزیلی مبانی اصول و فواید، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهران.
  • پورسعید، فرزاد (1387)، امکان و امتناع انقلاب رنگی در ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 11، شماره 1.
  • پورسعید، فرزاد (1389)، انقلاب رنگی و جمهوری اسلامی ایران تحلیل‌ها و تخمین‌ها، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
  • حاذق نیکرو، حمید و مقدم­فر، حمیدرضا (1393)، جنگ نرم، مروری بر مفاهیم و کارکردهای جنگ نرم، معاونت فرهنگی سپاه.
  • حاذق نیکرو، حمید (1385)، جنگ رسانه‌ای، فصلنامه عملیات روانی، شماره 14، پاییز و زمستان.
  • حسن بیگی، ابراهیم (1390)، مدیریت راهبردی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی و دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • دهقانی فیروزآبادی، سید جلال و فیروزی، علیرضا (1391)، دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول‌گرایی، روابط خارجی، شماره دوم، تابستان.
  • رنجبران، داود (1388)، جنگ نرم، تهران: انتشارات ساحل اندیشه، چاپ هفتم.
  • رجبی دوانی (1388)، جنگ نرم بر بستر آسیب‌های داخلی، فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت‌های اضطراری، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال اول، شماره 3 و 4.
  • کرمی، علی (1395)، مفهوم­شناسی نظری نفوذ، مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی، تهران.
  • مصاحبه با جلال ثنا قربانی دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران.
  • مصاحبه با محمدرضا رضایی بجستانی دانشجوی رشته مدیریت فرهنگی.
  • محسنی، محمد (1394)، تحول در مفهوم نفوذ، قابل رؤیت درfarsnews.com
  • نای، جوزف.اس (1387 -ب)، رهبری و قدرت هوشمند، ترجمه: محمودرضا گلشن­پژوه و الهام شوشتری­زاده، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
  • نامه ابلاغی رئیس دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی به شماره 417/3172/1/3103 مورخه 3/5/97 خطاب به رؤسای دانشکده‌های دفاع، مدیریت، امنیت ملی.
  • هانتینگتون، ساموئل (1370)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش تغییر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشر علم.
  • هانتینگتون، ساموئل (1381)، موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم، ترجمه دکتر احمد شهسا، تهران: انتشارات روزنه، چاپ سوم.
  • مصاحبه با محمدرضا رضایی بجستانی دانشجوی دکتری مدیریت.
  • مصاحبه با دکتر جلال ثنا قربانی دانشجوی فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران.
  • مصاحبه با فریدون مردادی کارشناس ارشد شورای عالی امنیت ملی.
  • مصاحبه با چند تن از کارشناسان مقابله با نفوذ

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Fazio, R.Social changes and population. The Journal of Social science.No19.2007.17.
  • Joseph S. Nye, Soft Power: The Means To Success in World Politics, (New York: Public Affairs,2004), pp، 1-2