رابطه جانشینی دولت ها با حق تعیین سرنوشت و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: با وجود دولت‌ها به مثابه مهم‌ترین بازیگران فعال روابط بین الملل، حقوق بین الملل شکل می‌گیرد. از مولفه‌های ایجاد کننده دولت، سرزمین ثابت یعنی قلمرو با مرزهای مشخص و معین است اما این امکان وجود دارد که دولت‌ها در فرایند تغییر قرار گیرند و شکل پیشین آن‌ها با تغییرات حاکمیتی دگرگون شود به همین جهت هدف این پژوهش مطالعه و بررسی فرایند جانشینی دولت‌ها با تاکید بر حق تعیین سرنوشت انسان‌ها و شناخت تاثیری که فرایند مذکور بر نظم و امنیت ملی ایران خواهد گذاشت بود.
روش: این پژوهش استنباطی و توصیفی است. از نظر چیستی پژوهش، کمی و از نظر هدف، عملی است. از روش کیفی از ابزار مطالعه متن و پژوهش‌های صورت گرفته و اسناد در پیشینه و مبانی نظری بهره جسته است. از پرسش‌نامه، (پرسش از 50 دکتری مدرس دانشگاه با 10 پرسش) در پیدایی همسویی یا عدم همسویی با مبانی نظری و پیشینه، بهره جسته و درنتیجه این پژوهش کمی است.
یافته‌ها: ظهور دولت نوبنیاد و حتی تلاش برای جدایی طلبی و استقلال بر امنیت ملی و افکار عمومی شهروندان تاثیرگذار است.
نتیجه گیری: فرضیه و دستاورد پژوهش بیان می‌دارد که امروزه، نظم مرزبندی جهانی حفظ شود و تحقق حق تعیین سرنوشت غیر از جدایی چاره ساز به جدایی و تجزیه دولت‌ها منجر نشود. بلکه آن حق در مفهوم خود آیینی و خودحاکمی انسان تلقی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between succession of states with the right to self-determination and its impact on Iran's National security

نویسنده [English]

 • Mojtaba Ansarian
Faculty
چکیده [English]

Abstract
Introduction: States as a most important active player in international system that form International law. Territory as one of the constituent elements of the state whose function is exact delimitated may change. Then state loses part of its territory or gain the land and access to their territory or with unification to come up a new state that this kind of change is rare to other forms of succession and it does not seem to happen anymore.
Method: In this article, with quantitative method, question is understanding succession and its factors and the relevance to self-determination
Findings: Nowadays, unlike decades and centuries ago every event that occurs anywhere in the world will penetrate on other areas especially the human rights, environment and the succession.The effect of scramble for independence, come up a successor state on Iran's security were considered.
Conclusion: The hypothesis and the achievement of research are expressed the global boundary order must be maintained and the realization of the right to self-determination except remedial secession do not lead to the separation and dissolution. The right to self-determination is autonomy and humanism.
Keywords: Succession, State, National Security, state sovereignty

کلیدواژه‌ها [English]

 • Succession
 • State
 • National Security
 • state sovereignty
 • فهرست منابع ومآخذ

  الف. منابع فارسی

  • آرش­پور، علیرضا و شیرانی، فرناز (بهار 1393)، «ارتباط اصل حق تعیین سرنوشت با تجزیه‌طلبی و خودمختاری»، فصلنامه پژوهش­های روابط بین­الملل، دوره 1، شماره 11، صفحه 195 - 163.
  • امیدی، علی (پاییز 1393)، «تحلیل حقوقی ابعاد و پیامدهای رأی مشورتی دیوان دادگستری درخصوص اعلامیه استقلال کوزوو»، نشریه پژوهش حقوق عمومی، دوره 15، شماره 41، صفحه 45-9.
  • انصاریان، مجتبی و طیبی، سبحان (1397)، «تأسیس و جانشینی دولت­ها». تهران: نشر مجد.
  • حبیبی، نیک­بخش (بهار 1397)، «مدل دفاعی - امنیتی ج.ا.ایران متناسب با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، نشریه نظم و امنیت انتظامی، دوره 11، شماره 41، صفحه 156 - 129.
  • خلف رضایی، حسین و همکاران (پاییز 1396)، «بررسی تطبیقی نسبت حق تعیین سرنوشت و حقوق اقلیت­ها در حقوق بین‌الملل و نظام جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 47، شماره 3، صفحه 687 - 665.
  • زمانی، مسعود و نیکویی، مجید (بهار 1395)، «حق تعیین سرنوشت: بررسی جدایی کریمه از اوکراین از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره 19، شماره 73، صفحه284-253.
  • صادقی حقیقی، دی دخت و جلالی، محمود (بهار 1397)، «جایگاه انفصال در حقوق بین­الملل و ابعاد حقوقی همه‌پرسی استقلال کردستان»، فصلنامه مطالعات روابط بین­الملل، دوره 11، شماره 41، صفحه 88 - 65.
  • ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1389)، «حقوق بین­الملل عمومی». چاپ شانزدهم، تهران: نشر گنج دانش.
  • ----------------- (1392)، «حقوق معاهدات بین‌المللی»، چاپ پنجم، تهران: نشر گنج دانش.
  • ----------------- (بهار و تابستان 1388)، «رژیم حقوقی دریای خزر از دیدگاه جانشینی کشورها»، نشریه پژوهش حقوق و سیاست، دوره 11، شماره 26، صفحه 275 - 261.
  • ضیایی، یاسر (بهار 1390)، «جدایی‌طلبی در حقوق بین‌الملل، تقابل حق تعیین سرنوشت مردم و اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها»، فصلنامه پژوهش حقوق، سال 13، شماره 32، صفحه 264 - 231.
  • عزیزی، ستار (1394)، «حمایت از اقلیت­ها در حقوق بین­الملل»، چاپ دوم، تهران: شهر دانش.
  • -------- (مهرماه 1389)، «اصل تعیین سرنوشت ملت­ها در پرتو رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری»، (سخنرانی) خبرنامه شماره سیزده انجمن ایران حقوق بین­الملل، دوره 4، صفحه 9 -4.
  • نصیری لاریمی، رضا (زمستان 1393)، «تقابل حق دعوت به مداخله دولت حاکم و حق تعیین سرنوشت داخلی مردم در حقوق بین‌الملل»، نشریه تحقیقات حقوقی آزاد، دوره 7، شماره 25، صفحه 135 - 99.
  • موسی­زاده، رضا (1386)، «بایسته­های حقوق بین‌الملل عمومی»، چاپ سوم، تهران: نشر میزان.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Almqvist, Jessica, (2009). “The Politics of Recognition, Kosovo and International Law”, Working Paper, No 14, pp. 1- 17.
  • Berlin Conference (2004). “Aspects of The Law of State Succession”, International Law Association.
  • Charistakis, Theodore (2015). “Self-Determination, Territorial Integrity and Fait Accompli in the Case of Crimea” Heidelberg Journal of International Law (HJIL), Vol 75(1), pp75-100.
  • Dumberry, Patrick, (2007). “State Succession to International Responsibility”, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, U.S.A.
  • Dumbary, Patrick, (2006).“The Controversial Issue of State Succession to International Responsibility, Revisited in Light of Recent Practice”, German Year Book of International Law.
  • Glen, Anderson, (2015). “Unilateral Non-Colonial Secession and the Criteria for Statehood in International Law”, Brooklyn Journal of international law, vol.41, Issue 1, pp. 3 – 97.
  • Sevastik, Per, (2013). “Aspects of Sovereignty”, Martinus Nijhoff Publishers, Boston.
  • Van den Driest, Simone F. (2015). “Crimeas Separation from Ukraine: An Analysis of the Right to Self-Determination and (Remedial) Secession in International Law”,Netherland International law Review, Vol.62, pp. 329 – 363.

  Case:

  • “Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence In Respect of Kosovo” (ICJ Website,2010),at: http//www.icj-cij.org/docket/files/141/16010.pdf.2016-11-06
  • “.Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia”, September 2009, Chapter 3: Related Legal Issues (Self-Determination and Secession). Available at: http://www.mpil.de/files/pdf4/IIFFMCG_Volume_II1.pdf.2016-11-26.

  Site: