آسیب شناسی سیاستگذاری های آموزشی سربازان وظیفه با رویکرد جامعه پذیری سیاسی از دیدگاه سیاستگذاران و مجریان حوزه نظام وظیفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز

3 استاد تمام دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

4 استادیار دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش ج.ا.ایران، تهران، ایران

چکیده

جامعه پذیری سیاسی بعنوان مهمترین عامل انتقال نقاط قوت، ثبات و تداوم هر نظام سیاسی بشمار می آید. بی شک غفلت و یا بی توجهی به آن باعث فزونی بی اعتنایی افراد جامعه نسبت به سرنوشت کشور و آسیب پذیری آنان در برابر تبلیغات نادرست دشمنان می شود. مقاله حاضر که نتیجه تحقیقی در همین زمینه است به بررسی ابعاد سیاستگذاری های آموزشی در توانمندسازی سربازان وظیفه با رویکرد جامعه پذیری سیاسی از دیدگاه سیاستگذاران و مجریان حوزه نظام وظیفه می پردازد. این تحقیق به روش کیفی، از نوع توصیفی – تبیینی با ابزار تحلیل محتوا و ارائه نظرات یازده تن از نخبگان و مسئولان بلند پایه نظامی و تصمیم گیر در عرصه های حوزه نظام وظیفه پرداخته است. همانطور که در ارزیابی نهایی صورت پذیرفته از مصاحبه انجام شده با مسئولین و سیاستگذاران حوزه نظام وظیفه مشخص است، بیشترین فراوانی مربوط به مولفه های شکل گیری ارزش ها و باورهای سیاسی، خدمت به اعتلای وطن و پایبندی به تعهدات،عمل و رفتار است که آنها را مطلوب اعلام می کنیم و و در آموزش مولفه مشارکت سیاسی و مولفه احترام به حاکمیت نظام سیاسی نگاه ضعیف تری وجود دارد بطوریکه نتایج حاصله می بایست در سیاستگذاری ها مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

examining the dimensions of empowerment of conscripts to improve social security by approach Political sociability

نویسندگان [English]

 • MEHRDAD TAHERI 1
 • ALIREZA SOLTANI 2
 • Mohammad Sohrabi 3
 • Nasser Shahlaei 4
1 PhD Student in Public Policy, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Political Science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
3 Full Professor of the Faculty of Political Science of Islamic Azad University - Central Tehran Branch (Consultant)
4 Assistant Professor, Faculty of Command and Staff of the Army of the Islamic Republic of Iran (Consultant)
چکیده [English]

Political socialization is the basic for social security, which is one of the essential needs of society and the transfer of the strengths, stability and continuity of any political system. No doubt that ignoring it will increase the indifference of the people of society towards the fate of the country and their vulnerability to the false propaganda of the enemies. The present paper, which is the result of research in this context, examines the role of service training in the maintenance and development of social security with the political socialization approach. This research has dealt with the qualitative method, descriptive method with content analysis tools and the comments of five elites and high ranking military leaders and decision makers in the area of service. To achieve the goal by using the interview method, gathering information and analyzing the data, we examine the issue significantly and ultimately to the results of current policies regarding the current policies for political socialization. In order to collect data, the interview method was used. As evident in the final assessment of the interview conducted with the officials and policy makers, there is a great deal of respect for the components of our formation, values and political beliefs, service to the top of the homeland, and adherence to commitments, action and behavior that we have desired, and there is less attention in training the component of the political participation and the component of respect for the sovereignty of the political system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Political socialization"
 • "Public Compulsory Service"
 • " Political Beliefs "
 • " Political Participation"
 • فهرست منابع ومآخذ

  الف. منابع فارسی

  • آلموند، گابریل (1396)، سیاست مقایسه‌ای، ترجمه علیرضا طیب و دکتر وحید بزرگی، تهران، انتشارات امیرکبیر.
  • امیر پورسعید، محمدعلی (بهار 99)، جامعه‌پذیری سیاسی: سطوح، عوامل و کارکردهای آن، مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی، شماره 10، صص 63-55.
  • اختر شهر، علی (1386)، مؤلفه‌های جامعه‌پذیری سیاسی در حکومت دینی، چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  • ازغندی، علیرضا (1374)، ارتش و سیاست، تهران، نشر قومس.
  • احمدپور، بابک و ساروخانی، باقر (زمستان 1396)، نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در جامعه‌پذیری سیاسی جوانان، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، شماره 38، صص 243-223.
  • بوزان، باری (1378)، مردم، دولت و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • چیلکوت، رونالد (1377)، سیاست‌های مقایسه‌ای، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران، رسا.
  • خواجه سروی، غلامرضا (1378)، جامعه‌پذیری سیاسی در نسل جوان و ثبات سیاسی در ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره پنجم و ششم، صص 298-292.
  • خوشدل امامی، محسن (1388)، الگوی نظام رفتاری با کارکنان وظیفه، طرح تحقیقاتی، نیروهای مسلح.
  • خرمشاد، محمدباقر و سوری، فرزاد (بهار 1398)، اعتماد نهادی و جامعه‌پذیری سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، شماره 42، صص 30-1.
  • دلیرپور، پرویز (1395)، نظامیان و سیاست، تهران، دانشگاه پیام نور.
  • سبزی پور، حامد (1387)، جامعه‌پذیری سیاسی، مروری کوتاه بر ادبیات موضوع، ماهنامه رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره 39، صص 45-43.
  • سینایی، وحید (1389)، بررسی تأثیر استراتژی‌ها و فناوری‌های نوین در تحول نظام‌وظیفه به ارتش حرفه‌ای، فصلنامه سیاست، شماره 2، 211-197.
  • طاهری، مهرداد (بهار 1398)، جامعه‌پذیری سیاسی سربازان و تأثیر آن بر امنیت ملی، فصلنامه مطالعات امنیت ملی، شماره 5، صص 82-51.
  • علیخانی، علی‌اکبر (1377)، مشارکت سیاسی، تهران، سفیر.
  • قوام، عبدالعلی (1369)، درآمدی بر جامعه‌پذیری سیاسی، مجله مطالعات جامعه‌شناختی، دانشگاه تهران، شماره 4، صص 238-227.
  • قوام، عبدالعلی (1388)، سیاست‌های مقایسه‌ای، تهران، سمت.
  • کاظمی، علی‌اصغر (1376)، بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی، تهران، ققنوس.
  • گروسی، سعیده (1388)، بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت، تهران، مرکز تحقیقات و مطالعات صداوسیما.
  • لطفیان، سعیده (1380)، ارتش و انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
  • مهرداد، هرمز (1376)، جامعه‌پذیری سیاسی، چاپ اول، تهران، پاژنگ.
  • منصور، جهانگیر (1396)، قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی. تهران: دیدار.
  • نیازی، محمد و شالچی، وحید (1392)، شکل‌گیری نظام‌وظیفه در ایران و طرح ملت‌سازی در دوره پهلوی اول، جامعه‌شناسی تاریخی، شماره 2، صص 69-41.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Almond and Powll, (1978): comparative politics, A developments Approach Boston, little Brown and co.
  • Micheal G.roskin, (1988): Political science, An introduction,Newjersy: prentee_Nall international Inc.
  • Nnoli, ok wadiba, (1990): introduction to politics, Essex Longman Group LTd.
دوره 12، شماره 43
شهریور 1401
صفحه 169-194
 • تاریخ دریافت: 04 مرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 08 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 23 فروردین 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1401