ارائه الگوی راهبردی ارتقای برند ملی ایران در کشورهای عربی از طریق رسانه های مجازی با تاکید بر منافع ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری مدیریت رسانه، گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم وتحقیقات، تهران، ایران

چکیده

رسانه های اجتماعی مجازی قابلیت نوظهور جدیدی است که شرایط جغرافیای سیاسی را در روابط بین ملت ها و دولت ها تغییر داده است. این رسانه ها در تمام ابعاد سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ،دفاعی و امنیتی وروابط بین المللی نفوذ و الگوهای رفتاری و شیوه های ارتباطات اجتماعی نیز متحول شده اند . هدف اصلی در این مقاله با توجه به سیاست های بالادستی ابلاغی مقام معظم رهبری بویژه سیاست ارتقاء قدرت سایبری ایران در تراز جهانی، و تاثیر آن بر منافع ملی با هدف نفوذ منطقه ای در جهان عرب از طریق رسانه های مجازی به مفهوم برند سازی ملی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی – توسعه ای ، از نظر ماهیت از نوع توصیفی و از نظر روش، موردی – زمینه ای ( با رویکرد آمیخته ) از منابع کتابخانه ای و میدانی می باشد. جامعه آماری شامل 50نفر از خبرگان و صاحبنظران فضای سایبر وروابط بین الملل، از ایران و کشورهای عربی است پس از توزیع پرسشنامه و جمع آوری آن با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال . اس نسبت به تجزیه و تحلیل آماری داده ها ی کمی اقدام شد . نتایج پژوهش، ضمن شناسائی مولفه ها و شاخص های احصاء شده هشت بعد حکمرانی ، سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، عقیدتی ، علم و فناوری و دفاعی امنیتی را در سه لایه زیرساختی ، اطلاعاتی و شناختی فضای مجازی استخراج و نهایتا الگوی راهبردی را با رویکرد ارتقاء برندسازی ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a strategic model for brand promotion of Islamic Republic of Iran in the Arabic language social media space with emphasis on the national interests

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Valavi 1
 • Aliasghar Mahaki 2
 • Aliakbar Farhangi 3
1 PHD Candidate of media management, Science and Research Branch,Islamic Azad University,Tehran,Iran.
2 Iran ICT Research Institute
3 Department of media management, Science and Research Branch,Islamic Azad University,Tehran,Iran.
چکیده [English]

Virtual social media is a new capacity that has changes the conditions of geopolitics in relations between nations. This media has affected life in its many dimensions: political, social, economic, cultural, defense, security, and also international relations, while behavioral models have also simultaneously undergone transformation. Today, a large portion of the function of virtual media takes place on internet, mobile, social media, ...The main goal of this article is to discuss the concept of “national branding”, taking into consideration the policies enacted by Ayatollah Khamenei on maintaining the upper hand, mainly in terms of developing Iran’s cyber capabilities on a global scale, their effect on national interests, in order to gain influence in the Arab world by way of virtual media.
In terms of its goal, this is an applied developmental study, of a descriptive nature, using a grounded – case study method (using a mixed approach) and sources from both fieldwork and libraries. The sample size includes 50 experts and pundits on cyberspace and international relations, from Iran and Arab countries.After distributing the questionnaire and receiving the answers by way of SmartPLS, the data was analyzed.
The results of this study led to the identification of the dimensions, elements, and indicators of eight components: governance, politics, culture, society, economy, creed, technology, and security/defense, and organized them into the three levels of infrastructure, intelligence, and identification that pertain to virtual media. In the end, the model of choice was a strategic model, using a branding approach based on national interest

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nationbranding
 • national interests
 • social media
 • cyberspace
 • Arab countries
 • فهرست منابع ومآخذ

  الف. منابع فارسی

  • ابوالفتحی، محمد و نوری، مختار (1392)، تأثیر سرمایه اجتماعی بر افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دوره 2، شماره 6، صفحات 73 تا 90.
  • احمدی، حمید و علیزاده، محسن (1398)، بازتولید تاریخی نگرش‌های ذهنی در اندیشه سیاسی عرب، مطالعات سیاسی، دوره 2، شماره 8، صفحه 27-1.
  • افتخاری، اصغر و کمالی، علی (1394)، ساختار قدرت نرم در گفتمان اسلامی، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال پنجم، شماره 12، صفحات 28-9.
  • ایمانی سطوت، علی (1386)، مؤلفه‌های قدرت در دولت اسلامی، فصلنامه حکومت اسلامی، سال دوازدهم، شماره 3، صفحات 178- 153.
  • آلبرتس، دیوید و پاپ، دانیل (1385)، گزیده‌ای از عصر اطلاعات: الزامات امنیت ملی در عصر اطلاعات، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، سیاست‌های ابلاغی فضای مجازی حکم اول سال 1390 و حکم دوم 1394: farsi.khamenei.ir
  • آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مجموعه بیانات قابل دسترسی در: farsi.khamenei.ir
  • پیشگامی­فرد، زهرا؛ قالیباف، محمدباقر؛ پورطاهری، مهدی و صادق، علی (1390)، جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد، دوره بیستم، شماره 61، صفحات 211-191.
  • تافلر، الوین (1396)، جابجایی در قدرت، دانایی و ثروت و خشونت در قرن بیست­ویکم، ترجمه شهین­دخت خوارزمی، چاپ دوازدهم، تهران: نشر نو.
  • التیامی­نیا، رضا و تقوایی­نیا علی (1395)، تبیین نقش و جایگاه قدرت نرم در تحقق اهداف سیاست داخلی و خارجی، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال ششم، شماره 3، صفحات 196-16.
  • حافظ­نیا، محمدرضا (1392)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ نوزدهم، تهران، انتشارات سمت.
  • حسین‌خانی (1392)، خیزش‌های اسلامی در جهان عرب؛ ارزیابی فرصت‌ها و تهدیدهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست، دوره 43، شماره 4، صفحات 97-81.
  • دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1390)، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره چهاردهم، شماره 1، صفحات 30-5.
  • ذاکریان، مهدی و عمادی، سید رضی (1394)، واکاوی عملکرد شبکه الجزیره در تقویت قدرت نرم قطر، دانش راهبردی، بهار 94، صفحه 96-69.
  • رامک، مهراب (1398) «ارائه الگوی راهبردی همکاری‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌بین‌المللی برای ارتقاء امنیت فضای مجازی بر اساس منافع ملی ج.ا.ایران و با رویکرد مبارزه با جرائم سایبری»، فصلنامه امنیت ملی، سال نهم، شماره 33.
  • طاهری، سید مهدی (1399)، نقش و جایگاه دیپلماسی فرهنگی در تأمین منافع جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، بهار 99، شماره 22، ص176-60.
  • عبیری داوود (1397)، ارائه الگوی راهبردی مدیریت فضای مجازی با رویکرد امنیت ملی بر اساس تدابیر حضرت امام خامنه‌ای، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع، دانشکده امنیت ملی.
  • عرب­نژاد زرندی (1396)، تأثیر تمدن ایرانی در شکوفایی تمدن اسلامی، کنفرانس مطالعات اجتماعی و فرهنگی و پژوهش دینی، دانشگاه امام صادق.
  • قدسی، امیر (1389)، جایگاه سرمایه اجتماعی در بازتولید قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره 30، صفحات 156-131.
  • کاستلز، مانوئل (1396)، قدرت ارتباطات، ترجمه حسین بصیریان جهرمی، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
  • معتمدنژاد، ک (1384)، جامعه اطلاعاتی اندیشه‌های بنیادی، دیدگاه‌های انتقادی و چشم‌اندازهای جهانی، تهران: انتشارات مرکز پژوهش‌های ارتباطات.
  • معصوم­زاده زواره، ابوالفضل؛ شمسی، جعفر و ابراهیمی، ابوالقاسم (1392)، تدوین راهبردهای برندسازی ملی در ایران، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 16، صفحه 21-13.
  • نای، ج (1389)، آینده قدرت در قرن بیست­ویکم، شبکه‌های اجتماعی قدرت برتر قرن 21، ص. http://beiraqh133.blogfa.com/post/47.
  • هلیلی، خداداد و ولوی، محمدرضا (1397)، «الگوی راهبردی ارتقاء قدرت سایبری جمهوری اسلامی ایران در تراز جهانی، رساله دکتری»، دانشگاه عالی دفاع، دانشکده امنیت ملی.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Arab Human Development Report Research Paper (2019) http://www.arab-hdr.org/UNDP_Citizenship_and_SDGs_report_web.pdf
  • Barnett, M., & Duvall, R. (2005). Power in international politics. International Organizations, Cambridge University, 39-57
  • A. Baldwin, (2013). Power and International Relations, ch11 of Handbook of International Relations, pp. 273-297, London: SAGE Publication
  • Franklin D., Starr, Stuart H., and Wentz Larry K. (eds). Cyberpower and National Security. Washington, D.C.: National Defense University publication
  • Haaster, J. (2016). Assessing Cyber Power. 8th International Conference on Cyber Conflict, NATO CCD COE Publications, Tallinn, pp. 7-21
  • Keith Dinnie (2008). Nation Branding Concepts, Issues, Practice. Butterworth-Heinemann Publication.
  • Daniel. T. (2016). From Cyberspace to Cyberpower: defining the problem.
  • Rossi, P., Borges, A., & Bakpayev, M. (2015). Private labels versus national brands: The effects of branding on sensory perceptions and purchase intentions. Journal of Retailing and Consumer Services, 27 (3), 74-79.
  • Sharp (2011). Siplomats, Diplomacy, Diplomatic studies, and the tuture of International Relations and fnternational studil. International studies Revier, 13 (4): 695-98.

  Wu, L. (2017). Relationship building in nation branding: The central role of nation brand commitment. Place Branding and Public Diplomacy, 13 (1), 65-80.

دوره 12، شماره 43
شهریور 1401
صفحه 195-226
 • تاریخ دریافت: 10 شهریور 1399
 • تاریخ بازنگری: 06 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 26 اردیبهشت 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1401