پیامدهای امنیتی فقدان نگاه آمایشی در تقسیم‌بندی‌های سرزمینی کشور (مطالعه موردی: استان بوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر گروه ژئوپلیتیک

2 دکتری تخصصی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین

چکیده

استان بوشهر با توجه موقعیت مرزی خود در خلیج فارس و وجود مراکز حیاتی اقتصادی دارای بار امنیتی، دارای موقعیتی حساس برای امنیت ملی کشور است.از طرفی به علت عدم توزیع عادلانه امکانات و خدمات در سطح استان،زمینه‌های وقوع بحران‌های اجتماعی ومشکلات پیچیده فضایی در آینده نزدیک در این استان وجود دارد که با توجه به حساسیت این استان برای کشور،مسائل حاد امنیتی را هم برای استان و هم برای کشور به دنبال خواهد داشت.لذا توجه به این مسائل، نوع تحقیق کاربردی – توسعه‎ای وروش بررسی آن توصیفی-تحلیلی می‎باشد.بدین صورت که ابتدا اوزان شاخص‌ها به روش FUZZY محاسبه و سپس، با استفاده از مدلTOPSIS شهرستان های محدوده مطالعاتی اولویت‌بندی شده است.تحلیل ها نشان می دهد شهرستان بوشهر به عنوان مرکز استان از برخوردارترین شهرستان های استان محسوب می‌شود.در رتبه بعدی شهرستان کنگان عسلویه و جم قرار دارند وسپس شهرستان تنگستان وگناوه نیز دربدترین وضعیت برخورداری قراردارند.آنچه که روشن است بسیاری از فعالیت ها در شهرستان های با نقش صنعتی بیشتر از ظرفیت و توان آنها بارگذاری شده؛ به گونه ای که آلودگی ها و آثار مخرب زیست محیطی ایجاد نموده و ساختار نظام سکونتگاهی را با چالش و تهدید های اساسی روبرو خواهد کرد. همچنین عدم تعادل های ایجاد شده پیامدهایی نظیر بیکاری،فقر، ناامنی در مرزها و ناپایداری سازمان فضایی سکونتگاه ها را به وجود خواهد آورد که امنیت استان را با چالش روبرو خواهد کرد.از این رو لازم است با یک برنامه ریزی بلند مدت در قالب برنامه ریزی آمایش در ایجاد ساختار فضایی متعادل منطقه گام برداشته شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Security consequences back of planning view in The country’s territorial divisions (Case study: Bushehr province)

نویسندگان [English]

 • hamed ebrahimi 1
 • Ehsan Alipouri 2
 • Hossein Sadeghi 3
1 Group Secretary and Researcher
2 PhD in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran.
3 Master of Landscaping Planning
چکیده [English]

Bushehr province, due to its border position in the Persian Gulf and the existence of vital economic centers with a security burden, has a sensitive position for the national security of the country.On the other hand, due to the lack of fair distribution of facilities and services in the province, there are grounds for social crises and complex spatial problems in the near future in this province, which due to the sensitivity of this province to the country, acute security issues for both Will follow for the country. Therefore, considering these issues, the type of applied-developmental research and its study method is descriptive-analytical. Thus, first the weights of the indicators are calculated by FUZZY method and then, using the TOPSIS model, the cities of the study area are prioritized. Analyzes show that Bushehr city as the center of the province is one of the most prosperous cities in the province.Kangan Assaluyeh and Jam are in the next rank and then Tangestan and Genaveh are in the worst situation.What is clear is that many activities in cities with industrial roles are loaded beyond their capacity and power;In such a way that it will create pollution and destructive effects on the environment and will face major challenges and threats to the structure of the residential system. Therefore, it is necessary to take a step in creating a balanced spatial structure of the region with a long-term planning in the form of planning

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spatial imbalance
 • land management
 • national security
 • Bushehr province
 • فهرست منابع ومآخذ

  الف. منابع فارسی

  • افتخاری، اصغر و همکاران (1390)، بازخوانی الزامات امنیتی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404: رویکردی چندجانبه، فصلنامه راهبرد، صص 80-53.
  • افراخته، حسن و حجی­پور، محمد (1392)، آمایش سکونتگاه‌های مرزی در راستای شناخت کانون‌های تهدید امنیت مورد: روستاهای استان خراسان جنوبی، فصلنامه اقتصاد فضا، دانشگاه خوارزمی.
  • حافظ­نیا، محمدرضا (1381)، رابطه متقابل امنیت و دفاع با آمایش سرزمین، مجموعه مقالات همایش آمایش و دفاع سرزمینی، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
  • رهنما، محمدرحیم و آقاجانی، حسین (1391)، تحلیل نابرابری‌های فضایی در استان خراسان رضوی، مجله برنامه‌ریزی و آمایش فضا، شماره 5، صص 88-63.
  • سرور، رحیم (1387)، برنامه‌ریزی کاربری اراضی در طرح‌های توسعه عمران ناحیه‌ای، تهران، گنج هنر.
  • عزتی، نصرالله؛ حیدری­پور، اسفندیار و اقبالی، ناصر (1390)، نقش و جایگاه آمایش مناطق مرزی در نظام برنامه‌ریزی، مطالعه موردی: مناطق مرزی ایران، مجله نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، ش12.
  • عندلیب، علیرضا (1380)، نظریه پایه و اصول آمایش مناطق مرزی ج.ا.ا، تهران، انتشارات دافوس آجا.
  • کامران، حسن؛ حسینی امینی،حسن و شهریاری، مهدی (1392)، آمایش دفاعی سرزمین (از منظر پدافند غیرعامل)، تهران، انتشارات آثار معاصر، چ1.
  • کلانتری، خلیل و عبدالله‌زاده، غلامحسین (1391)، برنامه‌ریزی فضایی و آمایش سرزمین، تهران، فرهنگ صبا.
  • معصومی اشکوری، سید حسین (1385)، اصول و مبانی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، تهران، انتشارات پیام.
  • منافی آذر، رضا و جعفر میرکتولی (1388)، درآمدی به اقتصاد فضا، چ 1، گرگان، دانشگاه گلستان.
  • نظم‌فر، ح و پادروندی، ب (۱۳۹۲)، بررسی و تحلیل سطح برخورداری شهرستان‌های استان چهارمحال­وبختیاری از شاخص‌های توسعه، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، صص ۱۲۲- ۱۰۳.

  ب. منابع انگلیسی

  • Fan, P. H. J. P., Huang, J., & Zhu, N. (2011). “Distress without bankruptcy: an emerging market perspective”. Available atwww.ssrn.com.
  • Oliveira, L., Rodrigues, L.L. and Craig, R. (2006), “Fi m-specific determinants of intangibles reporting: evidence from the Po tugue e tock ma ket”,Journal of Human Resource Costing & Accounting, 10(1), 11-33.
  • PLPD (pat luckin Planning and Development) team (2007), THE SPATIAL DEVELOPMENT FRAMEWORK of Endumeni Municipality.
  • Sanayei, A. Mousavi, S. Farid, Yazdankhah, A (2010); Group decision making process for supplier selection with Vikor under fuzzy environment, vol 37, pp 24–30
  • Talen, Emily(2006), Visualization Fairness, Equity Maps for Planer APA.
دوره 12، شماره 43
شهریور 1401
صفحه 261-284
 • تاریخ دریافت: 13 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 13 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 02 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1401