رابطه بین هویت مذهبی و امنیت در منطقه اورامانات استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

چکیده
کردها از اقوام اصیل ایرانی هستند که در مرزهای غربی کشور تمرکز یافته‌اند و به لحاظ هویتی دارای دو هویت قومی – مذهبی (در سطح خرد) و هویت ملی ایرانی (در سطح کلان) می‌باشند. در برهه‌های زمانی مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی، ناامنی‌های گوناگون قومی - مذهبی در مناطق کردنشین؛ مخصوصاً در استان کردستان، مناطق کردنشین آذربایجان‌غربی و منطقه اورامانات استان کرمانشاه توسط گروه‌های تجزیه‌طلب، ایجاد شده است. در شرایط بین المللی و منطقه‌ای کنونی، جریانات تجزیه طلب قومی و مذهبی که سابقه فعالیت آن‌ها در منطقه به قبل و بعد از انقلاب اسلامی بر می‌گردد، در حال بستر سازی و سوق دادن هویت قومی به سمت ناسیونالیسم قومی و هویت مذهبی به سمت افراط گرایی مذهبی و ایجاد ناامنی هستند.
این مقاله با هدف بررسی و شناخت رابطه بین هویت مذهبی و امنیت در منطقه اورامانات کرمانشاه با روش پیمایشی انجام گرفته و داده‌‌های آن با ابزار پرسش‌نامه کتبی محقق ساخته، گردآوری گردید. نمونه پژوهش 359 نفر از ساکنان 15 الی 65 ساله کرد (با مذهب اهل تسنن) در منطقه اورامانات استان کرمانشاه بوده که با روش طبقه ای انتخاب شدند. داده‌ها نیز با نرم‌افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که رابطه مثبت و معنی‌داری بین هویت مذهبی و امنیت در این منطقه وجود دارد. بنابراین هویت مذهبی می‌تواند به یک عامل سدکننده در مقابل افراط‌گرایی مذهبی و تامین کننده امنیت در این مناطق تبدیل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between religious identity and security in uramanat region of Kermanshah province

نویسندگان [English]

 • Afshin mottaghi 1
 • abbas Alipour 2
 • hosein hemmatifar 1
1 Kharazmi University of Tehran
2 Imam Hussein University
چکیده [English]

Abstract
The Kurds are genuine Iranian ethnic groups residing on the western borders of the country. The Kurds have two ethnic identities - religious (at the micro level) and Iranian national identity (at the macro level). In different periods before and after the Islamic Revolution, various ethnic-religious riots were created in Kurdish areas, especially in Kurdistan province, Kurdish areas of West Azerbaijan and Oramanat region of Kermanshah province by separatist groups. In the current international and regional conditions, ethnic and religious separatist movements whose activities date back to before and after the Islamic Revolution, are preparing and shifting ethnic identity to ethnic nationalism and Religious identity toward religious extremism and insecurity.
The present study was aimed to evaluate and identify the relationship between religious identity and security in Oramanat region of Kermanshah province who were selected by stratified method. The data were collected using a researcher-made written questionnaire. The research sample was 359 Kurdish residents aged 15 to 65 years (Sunni religion) in Oramanat region of Kermanshah province who were selected by multi-stage cluster sampling method. Data were also analyzed by SPSS software. The results of the study indicate that there is a positive and significant relationship between religious identity and security in this region. Thus, religious identity can become a barrier against religious extremism and maintain security in these areas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Security
 • national security
 • oramanat region
 • ethnic identity
 • religious identity
 • فهرست منابع ومآخذ

  الف. منابع فارسی

  • ادبی، شهرام (1388)، «جغرافیای سیاسی- امنیتی استان کرمانشاه»، استاد راهنما؛ عزت­الله عزتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
  • افتخاری، اصغر (1383)، «اقلیت­گرایی دینی: طراحی یک چهارچوب تحلیلی»، تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
  • بوزان، باری (1378)، «مردم، دولت‌ها و هراس»، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • ثقفی، سید محمد و دیگران (1389)، «جامعه‌شناسی کشورهای اسلامی»، تهران: جامعه­شناسان.
  • حاجیانی، ابراهیم (1388)، «جامعه‌شناسی هویت ایرانی»، تهران: انتشارات کمیل، تابستان.
  • حاجیانی، ابراهیم (1384)، «چالش‌های هویت در آمریکا: (نقد و بررسی اثر ساموئل هانتینگتون)»، تهران: فصلنامه گفتگو، شماره 24: 193- 181.
  • حاجیانی، ابراهیم (1389)، «فولادی سپهر، سارا؛ بررسی رابطه بین هویت ملی و هویت مذهبی در بین اقوام ایرانی»، تهران.
  • کیانی، جواد؛ امیری، سروش و علیخانی، مهدی (1398)، «پیامدهای تغییر ژئوپلیتیکی اقلیم کردستان عراق در امنیت مرزهای غربی ایران»، تهران: پژوهشنامه مطالعات مرزی، سال هفتم، شماره ۳.
  • دالوندفر، بختیار (1387)، «نقش عوامل جغرافیای انسانی در امنیت استان کرمانشاه با تأکید بر ویژگی‌های قومی و مذهبی»، استاد راهنما؛ غلامحسینی اسماعیل، تهران، دانشگاه امام حسین (ع).
  • ربیعی، علی (1383)، «مطالعات امنیت ملی (مقدمه‌ای بر نظریه‌های امنیت ملی در جهان سوم)»، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
  • زینی اردکانی، حسین و کاظمیان، مهرداد (1392)، «بررسی نقش هویت ملی، قومی و مذهبی در تأمین امنیت اجتماعی»، تهران: پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی، شماره 23.
  • سالنامه آماری سال ۱۳۹۲ استان کرمانشاه، استانداری استان کرمانشاه.
  • سیف­زاده، گلپایگانی (1388)، «محرومیت نسبی و چرخش رأی در انتخابات دوم خرداد 1376»، تهران: فصلنامه سیاست.
  • صالح­نیا، علی (1395) «بررسی نظری مفهوم امنیت ملی و ابعاد مختلف آن» مجموعه آثار و مقالات کنگره پیشگامان پیشرفت، دانشگاه امام صادق (ع).
  • عبداللهی، محمد (1375)، «هویت جمعی و دینامیسم و مکانیسم تحول آن در ایران: نامه انجمن جامعه‌شناسی»، دفتر اول.
  • ماندل، رابرت (1377)، «چهره متغیر امنیت ملی»، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • محمدیان، سعید (1389)، «بررسی نقش هویت قومی کرد بر هویت ملی (مطالعه موردی: شهرستان‌های کردنشین استان آذربایجان غربی)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما؛ غلامحسینی اسماعیل، تهران دانشگاه امام حسین (ع).
  • منصورنژاد، محمد (1385)، «هویت دینی و نهضت‌های چهارگانه در تاریخ معاصر ایران»، تهران: پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، شماره چهارم.
  • مهری، علی (1398)، «بررسی رابطه مقبولیت و امنیت در گفتمان ولایت» فصلنامه علمی امنیت ملی، سال نهم، شماره ۳۴ زمستان، دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • هانگتینتون، ساموئل (1378)، «برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی»، ترجمه محمدعلی حمید رفیعی، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
  • همیلتون، ملکم (1387)، «جامعه‌شناسی دین»، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: تبیان.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Cimbeth, S. (1984). Natioral security strategy, New York: Preager.
  • Dewan, M. (2018). Understanding Ethnography: An 'Exotic' Ethnographer's Perspective. In: Mura P., Khoo-Lattimore C. (eds) Asian Qualitative Research in Tourism. Perspectives on Asian Tourism. London: Springer.
  • Elliot, J.M. and Ryinald, R. (1984). The Arms Control, Disarmament and Military security santa Barbara: CA and oztard, ABC, CLID.
  • Fine, G.A. (2020). "Ten lies of ethnography: Moral dilemmas of field research". Journal of Contemporary Ethnography. 22(3): 267–294.
  • Geana, G. (2019). "Discovering the whole of humankind: the genesis of anthropology through the Hegelian looking-glass." In: Han F. Vermeulen and Arturo Alvarez Roldán, eds. Fieldwork and Footnotes: Studies in the History of European Anthropology.
  • Hammersley, M. and Atkinson, P. (2019). Ethnography: Principles in Practice, Fourth edition, London: Routledge.
  • Salvador, T., Genevieve, B. and Anderson, K. (2020) "Design Ethnography," Design Management Journal, 5(4): 35-41.
  • Schatz, E. (2019). Political Ethnography: What Immersion Contributes to the Study of Power. University of Chicago Press.
دوره 12، شماره 43
شهریور 1401
صفحه 285-312
 • تاریخ دریافت: 22 بهمن 1399
 • تاریخ بازنگری: 06 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 13 اردیبهشت 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1401