معماری کلان فضای سایبر جمهوری اسلامی ایران با رویکرد دفاعی- امنیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت راهبردی فضای سایبر

2 دانشیار دانشگاه مالک اشتر

3 دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

برای مقابله با تهدیدات فضای سایبر در کشور، برنامه‌های راهبردی متعددی تدوین و ابلاغ شده است با این حال کشور گرفتار ضعف در تحقق اهداف کلان ملی در حوزه دفاعی-امنیتی در عرصه فضای سایبر می‌باشد زیرا فاقد معماری کلان هماهنگ و یکپارچه برای حاکمیت از جنبه دفاعی-امنیتی در عرصه فضای سایبر است بنابراین مسئله اصلی این تحقیق ارائه یک چنین معماری است هدف از این مطالعه گروهی ارائه معماری کلان فضای سایبر جمهوری اسلامی ایران با رویکرد دفاعی – امنیتی است و سئوال اصلی تحقیق این است که معماری کلان فضای سایبر جمهوری اسلامی ایران با رویکرد دفاعی– امنیتی چگونه است؟ روش تحقیق، کیفی است به اینصورت که ابتدا با مراجعه به مقالات و اسناد علمی سعی در پاسخگویی به سئوالات تحقیق شد سپس با استفاده از روش گروه کانونی و با استفاده از معیارهای روایی و پویایی کیفی از جمله باورپذیری، انتقال-پذیری، قابلیت اعتماد و تائید‌پذیری نتایج مورد ارزیابی و تائید قرار گرفته است. بر اساس نتایج این تحقیق کشور برای تحقق اهداف کلان ملی خود از منظر دفاعی-امنیتی در عرصه فضای سایبر نیاز به پنج برنامه راهبردی پدافند، آفند، اطلاعاتی، صیانتی و توانمند‌ساز دارد که الزامات و نیازمندهای هر یک از برنامه‌های مذکور در این معماری ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Macro-architecture of cyberspace of the Islamic Republic of Iran with a defense-security approach

نویسندگان [English]

  • hamid reza shoja moadab 1
  • mohamad reza valavi 2
  • hosein madadi atashgah 3
1 phd
2 maleke ashtar university
3 student
چکیده [English]

Abstract: To deal with the threats of cyberspace in the country, several strategic plans have been developed and announced nevertheless, the country is weak in achieving major national goals in the field of defense-security of cyberspace. Because there is no coordinated and integrated macro-architecture for governance for defense-security of cyberspace in our country Therefore, the main issue of this research is to present such an architecture. The purpose of this group study is to present the macro-architecture of the cyberspace of the Islamic Republic of Iran with a defense-security approach and the main question of the research is what is the macro-architecture of cyberspace of the Islamic Republic of Iran with a defense-security approach? The research method is qualitative. first by referring to scientific articles and documents, we tried to answer the research questions, then by using the focus group method and by using validity and verifiability dynamics criteria such as Credibility, transferability, Dependability and The Confirmability, the results have been evaluated and confirmed. According to the results of this study, in order to achieve its national goals from the defense-security perspective in the field of cyberspace, the country needs five strategic programs of defense, offensive, intelligence, protection and empowerment. The requirements of each of the mentioned programs are presented in this architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture
  • macro architecture
  • cyberspace
  • defense-security