تاثیر توسعه قلمرو جرایم مرتبط با فساد به بخش خصوصی بر امنیت حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم سناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، صفادشت، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، ایران

4 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

جرایم مرتبط با فساد همواره در دستگاه های قضایی و حقوقی مورد بحث و بررسی بوده و این مسئله امنیت حقوقی کشور را به مخاطره می‌اندازد. بر این اساس این تحقیق با هدف بررسی توسعه قلمرو جرایم مرتبط با فساد به بخش خصوصی با رویکردی تطبیقی و تاثیر آن بر امنیت حقوقی انجام پذیرفته است.
این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه ای گردآروی شده و با مقوله بندی اطلاعات نسبت به تجزیه و تحلیل آنها اقدام شده است.
در نتیجه تحقیق میتوان گفت جرایم مرتبط بافساد در بخش خصوصی یکی از مهمترین مسائل مغفول مانده در نظام حقوقی کشور می باشد که بشدت میتواند امنیت حقوقی کشور را با مخاطره روبه رو سازد. بر این اساس میتوان گفت که نبود قوانین و مقررات مرتبط با فساد در بخش خصوصی بویژه در برخی از جرایم مهم و اساسی مانند رشاء، ارتشاء و اختلاس و عدم جرام انگاری آن بر کاهش امنیت حقوقی کشور تاثیرگذار است و لازمه این مسئله توسعه قوانین و مقررات کلیه جرایم در بخش عمومی و دولتی به بخش خصوصی است تا امنیت پایدار حقوقی در کشور فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of expanding the territory of crimes related to corruption to the private sector on legal security

نویسندگان [English]

  • asas alvari 1
  • Behrouz javanmard 2
  • mehdi Fazli 3
  • hamedreza adabi 4
1 Department of Law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Law, Safadasht Branch, Islamic Azad University, Safadasht, Iran.
3 Department of Law, Mallard Branch, Islamic Azad University, Mallard, Iran.
4 Department of Law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Crimes related to corruption have always been discussed and investigated in judicial and legal institutions, and there is no coherent criminal policy to fight corruption in the public and private sectors in domestic laws, nor has it been able to criminalize related crimes in the fight against corruption in the private sector. take action and this issue endangers the legal security of the country. Based on this, this research has been carried out with the aim of investigating the expansion of the territory of crimes related to corruption to the private sector with a comparative approach and its impact on legal security.
This research has been carried out in a descriptive-analytical way and the required information has been collected using the library method and the use of first-hand and reliable sources and has been analyzed by categorizing the information.
As a result of the research, it can be said that the development of the scope of crimes related to corruption in the private sector means the prediction of criminal and non-criminal preventive measures. mistrust of the government, questioning the legitimacy of the system, disrupting the economic system, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • legal security
  • corruption
  • private sector