بررسی رویکرد توسعه درآمدزایی و توجه به فرایندها در حوزه ورزش حرفه ای : مورد مطالعه با تاکید بر مبانی امنیت اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه شناسی ورزشی ، علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات ، تهران، ایران

2 دانشیار ، عضو هیئت علمی ومدیرگروه جامعه شناسی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 عضو هیئت علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

4 تربیت بدنی ، عضو هیئت علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، ایران ، تهران

5 استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رویکرد توسعه درآمدزایی و توجه به فرآیتدها در حوزه ورزش حرفه ای با رویکرد امنیت اقتصادی است. روش این پژوهش، در حقیقت راهبردی است که در بر گیرندهی پیش فرضهای فلسفی طرح تحقیق و نیز چگونگی جمع آوری دادههاست. رویکرد آمیخته که شامل روشهای کمّی و کیفی بود استفاده شد. پس از تأیید روایی صوری و محتوای پرسشنامه را در اختیار 139 نفر از واجدین شرایط قرارداده شد. در تحلیل عاملی اکتشافی برای تجزیه وتحلیل 50 گویۀ پرسشنامۀ اولیه از روش تحلیل عناصر اصلی با چرخش عمودی و تکنیک واریماکس استفاده شد نمونههای انتخاب شده برای تحلیل کفایت میکند. آزمون بارتلت در سطح 001/0 معنادار میباشد. که حاکی از مناسب بودن ماتریس همبستگی برای تحلیل عاملی دادهها میباشد. در پژوهش حاضر نیز با حذف گویه هایی که بار عاملی آنها کمتر از 5/0 بود، تعداد 9 گویه حذف شد. علاوه براین، با انجام تحلیل عاملی اکتشافی و دوران عمودی، نه عامل اصلی شناسایی گردید. معیار درنظرگرفتن بار هر عامل در هر پژوهش متفاوت می‌باشد. در سطح خطای 0.05 و آزمون دوطرفه (پیش فرض نرمال) مقادیر بحرانی اعداد 1.96 و 1.96- میباشند. همانگونه نتایج نشان داد یکی از عوامل موفقیت ورزش حرفه ای توجه به درآمدزایی و فرآیندها در حوزه امنیت اقتصادی ورزش است. به نظر می‌رسد از طریق بازار یابی نوین همچون تأسیس فروشگاه‌ها، فروش برند باشگاه، تبلیغات، ساخت فروشگاه‌ها و لوازم ورزشی با برند باشگاه، ساخت و احداث موزه‌ها، فروش بازیکنان، پخش بازی در شبکه‌های اینترنتی درامد زایی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Monetization Development Approach and Paying Attention to Processes in Professional Sport: A Case Study with Emphasis on Economic Security Basics

نویسندگان [English]

  • mitra ebrahimi 1
  • bahram ghadimi 2
  • kaveh khabirirad 3
  • shiva azadfada 4
  • seyedmohamadsadegh mahdavi 5
1 Sport Sociology, Humanities, Islamic Azad University Research Sciences Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Sport Sociology, Islamic Azad University, Science and Research Branch
3 Faculty Member, Islamic Azad University, Ashtian Branch
4 Physical Education, Faculty Member, Islamic Azad University North Tehran Branch, Iran, Tehran
5 Professor, University, shahid beheshti, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the approach of monetization development and pay attention to processes in professional sport with economic security approach. The methodology of this study is, in fact, a strategy that encompasses the philosophical assumptions of the research design as well as how to collect data. A mixed approach involving both quantitative and qualitative methods was used. After confirming the face validity and content of the questionnaire, 139 eligible people were provided. In exploratory factor analysis, for analysis of 50 basic questionnaires, vertical element rotation analysis and varimax technique were used to select the samples sufficient for analysis. Bartlett test is significant at the 0.001 level. Indicating the relevance of the correlation matrix for factor analysis. In the present study, 9 items were removed by eliminating items with a factor load less than 0.5. In addition, nine exploratory factors were identified by exploratory and vertical factor analysis. The criteria for considering the load of each factor in each study are different. At the 0.05 error level and the two-way test (normal default) the critical values ​​of the numbers are -1.96 and -1.96. As the results showed, one of the success factors of professional sport is the attention to monetization and processes in the field of economic security of sport. It seems like through modern marketing such as the establishment of stores, club brand sales, advertising, building brand clubs and sports equipment, building and building museums, selling players, playing games on the Internet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetization
  • Process Development
  • Professional Sport
  • Economic Security