نقش ناجا در استحکام ساخت درونی قدرت نظام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره دکتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

بر اساس قانون، موضوع مهم انتظام جامعه بر عهده ناجاست. ناجا در سیر تحولی خود به دلیل تأثیرگذاری نخبگان، شرایط کشور و تحولات محیطی از رویکردهایی چون اقتدارگرایی، مسئله­محوری و جامعه‌محوری در کارکردها و مأموریت‌های خویش بهره برده و با بهره‌مندی از این رویکردها در مقاطع مختلف تاریخی در استحکام درونی حاکمیت از حیث امنیتی- انتظامی دارای نقش بوده است؛ اما این نقش با توجه به هرکدام از این رویکردها در استحکام ساخت درونی قدرت به عوامل متعدد و گوناگونی بستگی دارد که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن هست؟
این تحقیق از نظر نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی هست. برای احصاء مؤلفه‌های استحکام قدرت و رویکردهای پلیس از منابع اسنادی و برای استخراج عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی مردم از پیمایش استفاده شده است. دانشجویان مقاطع دکتری و ارشد دانشکده فرماندهی و ستاد ناجا، جامعه آماری تحقیق حاضر محسوب می­شوند که به‌صورت تمام شمار انتخاب و به‌وسیله پرسشنامه محقق ساخته داده‌ها گردآوری گردید. روایی آن توسط اساتید و صاحب‌نظران حوزه امنیت و پایایی آن به‌وسیله ضریب آلفای کرونباخ (82/0) تأمین شد.
یافته‌ها حاکی از آن است که رویکردهای انبساطی و فراگیر و دروازه­بانی تقاضا با 52 درصد در اولویت اول و مدیریت نرم اجتماعی و پاسخگو، انسجام و همبستگی اجتماعی و استمرار اقتدار در تأمین امنیت در رتبه‌های بعدی قرار دارند و رویکردهای انقباضی و بسته از پایین‌ترین سطح رضایت برخوردار بوده‌اند.

ویژگی‎هایی چون تولید اقتدار، ثبات و انسجام داخلی و خارجی، اقتدار نظام سیاسی، نیروی انسانی متخصص و نهادمندی در قدرت اجتماعی مهم‎ترین ویژگی‌ها در توسعه انتظام ملی می‌باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the police in strengthening the internal fabrication of the system

نویسندگان [English]

  • Akbar Rezazadeh 1
  • Taghi Bakhtiari 2
1 Ph.D. graduate degree in national security at the National Defense University
2 AssistanProfessor and Faculty Member of Amin University of Police
· نهج‌البلاغه، (1371)، ترجمه محمد دشتی، تهران: نشر جمال.
· حضرت امام خمینی (ره)، نرم‌افزار صحیفه نور.
· حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، نرم‌افزار حدیث ولایت.
· اپتر، دیوید و چالرز، اندی، (1380)، اعتراض سیاسی و تفسیر اجتماعی، ترجمه محمدرضا سعیدآبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
· بوستان ولایت-2، (1385)، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، انتشارات ایمان.
· پازوکیان، اسداله، (1384)، ویژگی‌های پلیس اسلامی از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، معاونت سیاسی.
· دوورژه، موریس، (1376)، اصول علم سیاست، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران: نشر دادگستر.
· عالم، عبدالرحمن، (1377)، بنیادهای معلم سیاست، تهران: نشرنی.
· عصاریان نژاد، حسین، (1391)، تقریرات درسی (درس دکترین انتظام امنیت ملی)، دانشگاه عالی دفاع ملی.
· علی نقی، امیرحسین، فرهنگ و انسجام اجتماعی، تهران: فصلنامه مطالعات راهبردی شماره3.
· کریمی مله، علی، (1380)، نگاهی به مسائل امنیتی ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
· فیض، سید محمد، (1386)، اخلاق حرفه‌ای کارکنان راهور، معاونت آموزش ناجا.
· عبدی، توحید و جزینی، علیرضا، (1380)، تحلیلی بر پلیس حرفه‌ای و مردمی، فصلنامه دانش انتظامی، سال سوم، شماره 1، تهران: طراحان صبا سپهر.
· عبدی، توحید، (1381)، میزگرد پلیس مطلوب، فصلنامه دانش انتظامی، سال چهارم، شماره 2و3، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
· کارن ام. هس و لیندا اس، میلر، (1382)، پلیس در اجتماع، راهبردهایی برای قرن بیست و یکم، ترجمه محمدرضا کلهر، انتشارات سروش.
· محمودی جانکی، فیروز، (1376)، امنیت و ناامنی از دیدگاه سیاست جنایی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق، سال چهارم، شماره هشتم.
· نیروی انتظامی مظهر اقتدار ملی، (1389)، تهران: انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا.
· وروایى، اکبر، (1384)، پلیسجامعهمحور، تهران: انتشارات سازمان عقیدتى سیاسى ناجا.