کارکرد سیاسی شبکه های اجتماعی مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی با هدف بررسی فرصت‌ها و تهدیدات شبکه‌های اجتماعی مجازی از منظر امنیت ملی است و مقاله پیش رو بُعد سیاسی شبکه‌های اجتماعی مجازی که مورد توجه جدی حکومت‌ها و بازیگران غیردولتی است را مورد واکاوی قرار می‌دهد. در این حوزه کارکردهایی همانند انسجام‌بخشی، مشارکت، افزایش قدرت نرم، ثبات­سازی و همچنین مؤلفه‌های منفی مانند تحریک و توسعه نارضایتی‌ها، نافرمانی مدنی و... با هدف ارزیابی کارکرد سیاسی شبکه‌های اجتماعی مجازی از منظر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می‌کند و برای نیل به این هدف، واکاوی، شناخت علمی مفهوم، ویژگی‌ها و کارکردهای سیاسی شبکه‌های اجتماعی مجازی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برای جمع­آوری داده­ها از روش کتابخانه‌ای و اخذ نظر نخبگان (ابزار پرسشنامه) استفاده شده است. بر اساس تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌ها و دیدگاه نخبگان مشخص شد که بعد سیاسی شبکه‌های اجتماعی دارای فرصت‌ها و تهدیدهایی است که به‌طور مساوی در اداره جامعه تأثیرگذار می‌باشند.
 نتیجه یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد شاخص «ثبات» (داخلی) بیشترین اهمیت را در بین شاخص‌ها برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد که از شاخص‌ترین نشانه‌های امنیت پایدار در جامعه است و در مواجهه با تهدیدات ناشی از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند برای کشور امنیت­زا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political function of virtual social networks

نویسندگان [English]

  • Hasan Abbasi
  • Jahangir Shariat
Ph.D. National Security University National Defense University
اشتریان، امیرزاده و کیومرث، محمدرضا، (1394)، بررسی تأثیرات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر مشارکت سیاسی، فصلنامه سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 45 شماره 2.
برژینسکی، (1368)، در جستجوی امنیت ملی، ترجمه ابراهیم خلیلی، تهران: نشر سفیر.
دیوتیاک، در دریان، (1380)، نظریه انتقادی، پست مدرنیسم، نظریه مجازی در روابط بین‌الملل، نسخه اول، ترجمه سلیمی، تهران: گام نو.
رابینز، وبستر، (1384)، عصر فرهنگ اطلاعاتی تا زندگی مجازی: از جامعه اطلاعاتی تا زندگی مجازی، ترجمه داودی، تهران: نشر توسعه.
سلیمانی­پور، (1394)، شبکه‌های اجتماعی؛ فرصت‌ها و تهدیدها، فصلنامه ره‌آورد نور، شماره31.
کاستلز، (1380)، عصر اطلاعات: ظهور جامعه شبکه‌ای؛ اقتصاد، جامعه و فرهنگ، تهران: انتشارات طرح نو.
گارنت، (1388)، عقل سلیم و نظریه سیاست بین‌الملل، ترجمه نوروزی، تهران: گام نو.
گل محمدی، (1386)، جهانی‌شدن فرهنگ، هویت، تهران: نشرنی.
گیدنز، (1384)، چشم‌اندازهای جهانی، محمدرضا جلایی­پور، تهران: نشر طرح نو.
خلیلی­پور رکن‌آبادی، علی و نورعلی­وند، یاسر، (1391)، تهدیدات سایبری و تأثیر آن بر امنیت ملی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره مسلسل 56، تابستان.
 
Clarke, A. (2010). Political Uses and Implications for Representative Democracy. Social Media(p2). Ottawa Canada: Library of Parliment.
Kenichi, O. (1995). The Rise of Regional Economies; the End of the nation-state. London: Harper Collins.
http://afrough.mihanblog.com
http://www.irna.ir
www.khabaronline.ir/news
nahad-tums.ir/zo1391/SocialNetwork.pptx http://vista.ir/article/336459/(1396(
http://vazeh.com/n-294715.html
http://rasekhoon.net/article/show/751880/
http://www.marzban.blogfa.com