مقاله پژوهشی: راهبردهای ارتقاء پیوستگی مردم و حکومت با تأکید بر وحدت ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری امنیت ملی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 استاد فلسفه دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

4 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

5 استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

وحدت ملی از مهمترین ارکان استحکام بخش ساخت درونی قدرت ملی کشورهاست که موجب اثرگذاری سایر مؤلفه‌های قدرت شده و تأثیر به­سزایی بر افزایش اقتدار ملی و تضمین امنیت ملی می‌گذارد. وجوب حفظ و ارتقای وحدت ملی، حول اهداف توحیدیِ، ایجاب می‌کند تا حکومت اسلامی، با اتخاذ راهبردهای مناسب، بر وفاق و اجماع گسترده ملی آحاد مردم، با اهداف بلند اسلامی و ملی حکومت افزوده و از ایجاد شکاف و تضاد در اهداف و منافع حاکمیت و مردم جلوگیری نماید. براین­اساس، هدف اصلی تحقیق، تدوین راهبردهای ارتقاء پیوستگی مردم و حکومت در ج.ا.ا با تأکید بر وحدت ملی است. رویکرد این پژوهش آمیخته اکتشافی بوده و از نوع کاربردی- توسعه‌ای است. جهت تعیین شاخص‌های مطلوبیت با استفاده از روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی، گفتمان ولایت فقیه، اسناد بالادستی، قانون اساسی مورد تجزیه­وتحلیل قرار گرفت؛ جهت اعتبار سنجی، اولویت‌بندی و نهایی‌سازی شاخص‌های مطلوبیت از روش پیمایشی خبرگی بهره­گیری شده است. به منظور اعتبارسنجی و نیز اولویت­بندی عوامل راهبردی از نقطه نظرات 30 نفر از خبرگان استفاده شده است. همچنین جهت تدوین راهبردهای ارتقای پیوستگی مردم و حکومت از روش‌های کیفی نظیر ماتریس (SWOT)، تحلیل خبرگی و جهت اولویت­بندی راهبردها از تکنیک ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (QSPM) استفاده گردید. نتایج تحلیل‌ها بیانگر این است که ج.ا.ا می‌تواند از راهبردهای تدافعی برای کاستن از ضعف‌ها و دوری از تهدیدها استفاده نماید و نهایتاً راهبردهای احصاء شده در حوزه‌های شش گانه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و حفظ و توسعه منابع دسته بندی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coherence between People and Government: Strategies to Promote in reliance with National Unity

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Rahimi 1
  • Gholam Ali Haddad Adel 2
  • Nabiollah Dehghan 3
  • Ali Mobini Dehkordi 4
  • Vahid Ahmadi 5
1 PhD student of National Security University and Institute of National Defense and Strategic Research
2 Professor of Philosophy, University of Tehran
3 Associate Professor of University and Institute of National Defense and Strategic Research
4 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
5 Professor of Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

National unity is one of the overriding elements of the innate structure of national power which reinforces the effectiveness of other elements of power and highly affects the rise of national power and guarantee of national security. the maintenance of protection and promotion of national unity in reliance with monotheistic purposes requires that the Islamic government reinforce the national unity and solidarity of individuals by means of the sublime Islamic and national goals and hedge against the separation and discrepancies between the goals and interests of government and those of people. Accordingly, the present study aims at developing strategies to improve the cohesion between the people and the system in the Islamic Republic of Iran (IRI) in reliance with the national unity. To that end, this dissertation exploits the mixed exploratory method in such a way that it lies in the category of applied-developmental researches. Following, it analyses the discourse of Velayat-e-Faqih, high legal documents and the Constitution by means of documentary and Qualitative Thematic Analysis; to define the desirability indices, (peripheral question I); then, it presents a list of desirability indices for the cohesion between the people and the government in reliance with the national unity.  To evaluate, prioritize and  finalize  the  strategic factors,  it  exploits  expertise  surveying.  Meanwhile, to evaluate and prioritize strategic factors, it enjoys the viewpoints of 30  experts. In the same vein, to develop the strategies to improve the cohesion between the people and the government based on the national unity, it applies qualitative  methods  such  as  the  matrix  of  strengths,  weaknesses, opportunities and threats (SWOT) and expertise analysis, and then to prioritize the strategies, it uses the quantitative strategic planning matrix (QSPM). The results suggest that the IRI, in line with the cohesion between the people and the government based on the national unity, could exploit defensive strategies to minimize weaknesses and reduce threats. Finally, the strategies are categorized in six spheres including culture, society, economy, politics, security, and protection and development of resources.

الف. منابع فارسی
موسوی خمینی، سید روح الله: (صحیفه نور)
خامنه ای، سید علی؛ سایت اینترنتی
اعظمی و همکاران(1391)، تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در حکمرانی مطلوب شهر
افتخاری، اصغر. (1384). سیر تحول مطالعات استراتژیک؛ روندهای جهانی و تجارب ایرانی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی، ص 162، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره).
حبیبیان راضیه(1392) نقش ولایت فقیه در انسجام و ثبات سیاسی ـ اجتماعی جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر بحران بعد از انتخابات سال 1388) پایان نامه دانشگاه یزد
دانایی فرد حسن (1384) پیوستگی مردم و حکومت در چشم انداز بیست ساله کشور: تبیین نقش مدیریت دولتی رایزنانه در ایران
دانایی فرد، حسن؛ پیوستگی مردم و حکومت در سند چشم انداز بیست ساله کشور: تبیین نقش مدیریت دولتی رایزنانه در ایران، زمستان 1383 و بهار 1384 - شماره 8 و 9 (22 صفحه - از 97 تا 118)
روشندل، جلیل. (1370). تحول در مفهوم استراتژی. مجموعه مقالات اولین سمینار تحول مفاهیم، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی
سهرابی، حیدر(1396) تکالیف و حقوق متقابل دولت و ملت در پرتوی سیرۀ سیاسی امیرمؤمنان علی علیه السلام، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی، سال 52، شماره 1، بهار 19، صص 175-197
شریفی عباس (1362)نظارت همگانی و متقابل بین مردم و دولت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارتباط آنها با مقوله‌های آزادی و مسئولیت. پایان نامه مجتمع آموزش عالی قم
صدیق اورعی غلامرضا، (بی تا) بررسی موضع تاریخی مردم ایران نسبت به ارکان حکومت، طرح پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
طباطبایی فر، سید محسن(1389) وجوه فقهی نقش مردم در حکومت دینی، رساله دکتری دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام              
عباس‏زاده، هادی، کرمی، کامران (1390) سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایدار، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 14، شماره 51، بهار 1390، صفحه 31-58
فرهنگ فارسی، دکتر معین، سپهر تهران، ششم، 1363 ش، ج 1.
فیرحی، داود ( 1382 ). نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: سمت.
کریمی تبار الله نور(1381) حقوق متقابل مردم و حکومت از دیدگاه حضرت علی علیه السلام پایان نامه دانشگاه تربیت معلم تهران
مصباح یزدی، محمدتقی. رابطه متقابل مردم و حکومت، پایگاه اطلاع رسانی معظم له
میرسپاسی، ناصر (1384) مدیریت راهبردی منابع انسانی و روابط کار. انتشارات میر
نوذری، محمود و محمدرضا مومن(1389) تبیین رابطه متقابل مردم و حکومت و مدیریت جامعه براساس سیره علوی (ع)، طرح پژوهشی، دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشکده حوزه و دانشگاه
 
ب. منابع انگلیسی
Mintzbe. H., Lample. J. (1988). Stratege safari.London: Prentice, hall
Karager,Delmar. (1991). Strategic Planning and Management: the key to corporate success. New York: Marcel Derkker
Skolovski, V.D. (1983). Millitaty Strategy: Soviet Doctrine and Concepts, London: Pallmall Press
ukuyama, Francis Social Capital and Civil Society, Conference on Second Generation Reform, 1999.
 
ج.سایت
http://www.imam-khomeini.ir
http://rasekhoon.net/article/show/1056706
http://www.irandoc.ac.ir/
http://www.mortezamotahari.com/fa/articleview.html?ArticleID=9058
http://www.nlai.ir/
http:sika.iau.ir/78.38.208.190/portal/