مقاله پژوهشی: راهبردهای ارتقاء پیوستگی مردم و حکومت با تأکید بر وحدت ملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری امنیت ملی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 استاد فلسفه دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

4 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

5 استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

وحدت ملی از مهمترین ارکان استحکام بخش ساخت درونی قدرت ملی کشورهاست که موجب اثرگذاری سایر مؤلفه‌های قدرت شده و تأثیر به­سزایی بر افزایش اقتدار ملی و تضمین امنیت ملی می‌گذارد. وجوب حفظ و ارتقای وحدت ملی، حول اهداف توحیدیِ، ایجاب می‌کند تا حکومت اسلامی، با اتخاذ راهبردهای مناسب، بر وفاق و اجماع گسترده ملی آحاد مردم، با اهداف بلند اسلامی و ملی حکومت افزوده و از ایجاد شکاف و تضاد در اهداف و منافع حاکمیت و مردم جلوگیری نماید. براین­اساس، هدف اصلی تحقیق، تدوین راهبردهای ارتقاء پیوستگی مردم و حکومت در ج.ا.ا با تأکید بر وحدت ملی است. رویکرد این پژوهش آمیخته اکتشافی بوده و از نوع کاربردی- توسعه‌ای است. جهت تعیین شاخص‌های مطلوبیت با استفاده از روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی، گفتمان ولایت فقیه، اسناد بالادستی، قانون اساسی مورد تجزیه­وتحلیل قرار گرفت؛ جهت اعتبار سنجی، اولویت‌بندی و نهایی‌سازی شاخص‌های مطلوبیت از روش پیمایشی خبرگی بهره­گیری شده است. به منظور اعتبارسنجی و نیز اولویت­بندی عوامل راهبردی از نقطه نظرات 30 نفر از خبرگان استفاده شده است. همچنین جهت تدوین راهبردهای ارتقای پیوستگی مردم و حکومت از روش‌های کیفی نظیر ماتریس (SWOT)، تحلیل خبرگی و جهت اولویت­بندی راهبردها از تکنیک ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (QSPM) استفاده گردید. نتایج تحلیل‌ها بیانگر این است که ج.ا.ا می‌تواند از راهبردهای تدافعی برای کاستن از ضعف‌ها و دوری از تهدیدها استفاده نماید و نهایتاً راهبردهای احصاء شده در حوزه‌های شش گانه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و حفظ و توسعه منابع دسته بندی گردید.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

 1. موسوی خمینی، سید روح الله: (صحیفه نور)
 2. خامنه ای، سید علی؛ سایت اینترنتی
 3. اعظمی و همکاران(1391)، تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در حکمرانی مطلوب شهر
 4. افتخاری، اصغر. (1384). سیر تحول مطالعات استراتژیک؛ روندهای جهانی و تجارب ایرانی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
 5. جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی، ص 162، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره).
 6. حبیبیان راضیه(1392) نقش ولایت فقیه در انسجام و ثبات سیاسی ـ اجتماعی جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر بحران بعد از انتخابات سال 1388) پایان نامه دانشگاه یزد
 7. دانایی فرد حسن (1384) پیوستگی مردم و حکومت در چشم انداز بیست ساله کشور: تبیین نقش مدیریت دولتی رایزنانه در ایران
 8. دانایی فرد، حسن؛ پیوستگی مردم و حکومت در سند چشم انداز بیست ساله کشور: تبیین نقش مدیریت دولتی رایزنانه در ایران، زمستان 1383 و بهار 1384 - شماره 8 و 9 (22 صفحه - از 97 تا 118)
 9. روشندل، جلیل. (1370). تحول در مفهوم استراتژی. مجموعه مقالات اولین سمینار تحول مفاهیم، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی
 10. سهرابی، حیدر(1396) تکالیف و حقوق متقابل دولت و ملت در پرتوی سیرۀ سیاسی امیرمؤمنان علی علیه السلام، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی، سال 52، شماره 1، بهار 19، صص 175-197
 11. شریفی عباس (1362)نظارت همگانی و متقابل بین مردم و دولت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارتباط آنها با مقوله‌های آزادی و مسئولیت. پایان نامه مجتمع آموزش عالی قم
 12. صدیق اورعی غلامرضا، (بی تا) بررسی موضع تاریخی مردم ایران نسبت به ارکان حکومت، طرح پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 13. طباطبایی فر، سید محسن(1389) وجوه فقهی نقش مردم در حکومت دینی، رساله دکتری دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام              
 14. عباس‏زاده، هادی، کرمی، کامران (1390) سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایدار، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 14، شماره 51، بهار 1390، صفحه 31-58
 15. فرهنگ فارسی، دکتر معین، سپهر تهران، ششم، 1363 ش، ج 1.
 16. فیرحی، داود ( 1382 ). نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: سمت.
 17. کریمی تبار الله نور(1381) حقوق متقابل مردم و حکومت از دیدگاه حضرت علی علیه السلام پایان نامه دانشگاه تربیت معلم تهران
 18. مصباح یزدی، محمدتقی. رابطه متقابل مردم و حکومت، پایگاه اطلاع رسانی معظم له
 19. میرسپاسی، ناصر (1384) مدیریت راهبردی منابع انسانی و روابط کار. انتشارات میر
 20. نوذری، محمود و محمدرضا مومن(1389) تبیین رابطه متقابل مردم و حکومت و مدیریت جامعه براساس سیره علوی (ع)، طرح پژوهشی، دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشکده حوزه و دانشگاه
 

ب. منابع انگلیسی

 1. Mintzbe. H., Lample. J. (1988). Stratege safari.London: Prentice, hall
 2. Karager,Delmar. (1991). Strategic Planning and Management: the key to corporate success. New York: Marcel Derkker
 3. Skolovski, V.D. (1983). Millitaty Strategy: Soviet Doctrine and Concepts, London: Pallmall Press
 4. ukuyama, Francis Social Capital and Civil Society, Conference on Second Generation Reform, 1999.
 

ج.سایت

 1. http://www.imam-khomeini.ir
 2. http://rasekhoon.net/article/show/1056706
 3. http://www.irandoc.ac.ir/
 4. http://www.mortezamotahari.com/fa/articleview.html?ArticleID=9058
 5. http://www.nlai.ir/
 6. http:sika.iau.ir/78.38.208.190/portal/