واکاوی عناصر قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد وعضو هیت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشیار وعضو هیت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 نویسنده مسئول و دانشجوی دکتری امنیت ملی

چکیده

ما عناصر قدرت فراوانی داریم. این‌ها را باید حفظ کنیم و روزبه روز افزایش دهیم.(امام خامنه ا ی مدظله العالی1/1/1393)"
 


 
با ورود مفهوم قدرت نرم و مفاهیم همنشین و مرتبط با آن از جمله جنگ نرم، امنیت نرم، براندازی نرم در ادبیات سیاسی به سرعت در گفتمان‌های امنیتی کشورها جایگاه خاصی یافت و سرمایه گذاری‌های کلانی جهت شناخت منابع ،عناصر ومولفه های قدرت نرم صورت گرفته است در قدرت نرم بر خلاف قدرت سخت مخاطب نه از روی اجبار واکراه، بلکه با رضایت مندی تن به قدرت جدید می‌دهد وخواسته های قدرتمند را اجابت و اجرا می‌کند این بعد متأخر قدرت از عناصر روان شناختی ،اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی، علمی   تشکیل شده ،که  می‌تواند در کشورهای مختلف وجود داشته باشد اما آنچه مهم می‌باشد این است که در هر کشوری عناصر قدرت نرم که به عنوان دارایی‌های آن کشور محسوب می‌گردند و تولید جذابیت می‌کنند  تابعی از   ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی وتاریخی خاص آن کشور محسوب   می‌گردند و با تحول بسترها و شرایط تغییر می‌یابد  . جمهوری اسلامی ایران به‌واسطه ابتنای بر فرهنگ غنی اسلام وبرخوردار از میراث تمدنی وارزش های سیاسی مطلوب وپرجاذبه دارای عناصر فراوانی از قدرت نرم است که طی چند سال اخیر بخشی از آن بالفعل  گردیده ونتیجه آن افزایش نفوذ منطقه ای وبین المللی ایران گردیده است که به یقین باید گفت که عناصر قدرت نرم جمهوری اسلامی متفاوت از نوع قدرت نرم در سایر کشورهاست.مو ضوعی که مبنای سؤال اساسی این تحقیق قرار گرفت وبا استفاده از روش تحقیق علّی دنبال شد و  سؤال اساسی تحقیق با عنوان عناصر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران  کدامند؟پاسخ داده شد ومشخص گردید ظرفیت‌های بالقوه جمهوری اسلامی ایران درجهت دست یابی به قدرت نرم ناشی از عناصری در حیطه توانایی‌ها وقابلیت های سیاسی،فرهنگی ،اجتماعی ،علمی وروانشناختی است عناصری نظیر،مردم پایگی،سلطه ستیزی،ولایت فقیه ، ،خدامحوری وتوحید مداری ،فرهنگ و تمدن، ظلم ستیزی ،استکبار ستیزی  ، شهادت طلبی و.........می باشدکه نیاز است آن‌ها را حفظ وروزبه روز توسعه دهد . .

کلیدواژه‌ها


منابع

-منابع دینی :

- قرآن مجید ،ترجمه ،الهی قمشه ای

- خمینی، روح الله(1373) ، «وصیت نامه سیاسی الهی» ، تهران : موسسه تنظیم و نشر اثار امام خمینی(رحمت الله علیه)

- امام خامنه‌ای (مدظله العالی)(1378)، مجموعه بیانات معظم له )در دیدار با اقشار مختلف  از سال 1367تا 139278)؛ قابل دسترسی در سایتwww. Khamenei. Ir

- بی نا  (1378)، صحیفه امام، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(رحمت الله علیه)

- کتب فارسی

- افتخاری، اصغر و ناصر شعبانی (1389)، قدرت نرم "نبرد نا متقارن تحلیل جنگ 33 روزه حزب الله و جنگ 22 روزه غزه"، تهران، دانشگاه امام صادق(علیه السلام).

- بابایی طلاتپه ، محمد باقر(۱۳۸۹)،«فرهنگ و تفکر بسیجی و قدرت نرم» ، در قدرت نرم : فرهنگ و امنیت ،

- از اصغر افتخاری و همکاران ، تهران : نشر دانشگاه امام صادق.

- بیگی ، مهدی (۱۳۸۸)،«قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران ( مطالعه موردی لبنان)» ، تهران : دانشگاه امام صادق (علیه السلام ) ، چاپ اول.

- پوراحمدی ، حسین(1389) ، «قدرت و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» ، قم : موسسه بوستان کتاب،

- حلمی، حمید(1389) ، «قدرت نرم و امنیت نرم»، ترجمه میثم شیروانی، تهران : نشر دانشگاه امام صادق.

- .صبوری ،ضیاءالدین ،(1389)، «قدرت نرم آمریکا در حوزه سیاست خارجی وامنیتی»، تهران : انتشارات دانشگاه امام صادق .

- گلشن پژوه ، محمودرضا(1387) ، «جمهوری اسلامی ایران و قدرت نرم» ، تهران : نشر دانشگاه آزاد، چاپ اول

- محمدی، منوچهر(1385) ،« بازتاب جهانی انقلاب اسلامی» ، قم : پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی

- مینگ جینگ لی (1389 )، «قدرت نرم چین» ، عسگر قهرمان پور ، تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق

- نای ، جوزف(1382) ، «کاربرد قدرت نرم» ، ترجمه سید رضا میر طاهر ، تهران : نشر هرمس .

- نای، جوزف(1383) ،« فرهنگ و قدرت نرم در عصر اطلاعات» ، ترجمه علی صباغی ، بی جا 

- نصری ،قدی(1385) ، «قدرت سخت و قدرت نرم : مبانی ، ابعاد و منابع» ، تهران : پژوهشکده ، مطالعات راهبردی

- مقالات

- اسکندری ،محمد حسین (1383)کالبد شناسی مفهوم قدرت ،مجله حوزه ودانشگاه شماره 30

- افتخاری،اصغر(1385)، «گفتگو : قدرت نرم و انقلاب اسلامی»، فصلنامه بسیج، ش 32.

- الیاسی،محمد حسین(1389) ماهیت وعناصر قدرت نرم ،دوماهنامه قدرت نرم

- لک زایی، نجف(1390)نسبت مشروعیت ومشارکت سیاسیدر اندیشه سیاسی امام خمینی (رحمت الله علیه)فصلنامه علمی پژوهشی،پژوهشگاه انقلاب اسلامی،سال اول ،شماره یک

- محمدی، یداالله(1387) «انقلاب اسلامی، برداشت‌ها و رویکردهای مختلف»، فصلنامه مصباح، سال پنجم، ش 20، صص21-37،

- مینایی، مهدی،( 1388)، «انقلاب اسلامی و جایگاه ژئواکونومیک» اندیشه انقلاب اسلامی، ش7و8، ص242-244

- . ژوزف نای/عسگر قهرمانپور بناب، قدرت نرم: ابزار موفقیت در سیاست جهانی

منابع لاتین

- Brumberg , David,(2003)  “Libralization Versus Democracy” under stand in Arab Political Reform , carnegic working papers , May 2003, Avilablea : www.carnegiendowment . org )

- Burdieu , Pierre (1986) , “The forms of capital”, Hond book of Theory and the search for the sociology Educational . J . G . Richard son , New York : Press P :

- Bourdieu , Pierre (2004), “science of science Reflexivity” . Translated by Richard .Nice , (Polity) .P106 .

- Blair , Dennis(2009) , “Annual Threat Assessment of the Intelligence community for the senate select committee on intelligence , 12 Feb 2009 , P : 6 , available at http://www.intelligence.senate.gov/090212/blair.pdf

- cited in weber , (2005) , “International Relation theory : A critical introduction , 2nd edition” , London and New York : Routledage , P:8.

- Soft Power and US Foreign Policy).) Coxand Inderjeet, Michael (2004) Parmer