امنیت در گفتمان اسلامی با تأکید بر قرآن کریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارعلوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 نویسنده مسئول و دانشجوی دکترای تهدیدات امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

نظر به ساختار پیچیده و سازه ای، مفهوم «امنیت» و تاثیری که  مبانی نظری و نوع انسان شناسی افراد در معرفت به مفاهیم دارد، بر آنیم تا مبتنی برگفتمان اسلامی و با تاکید بر قرآن کریم ضمن احصاء مولفه های تاثیر گذار در ساخت امنیت، نسبت به هستی شناسی وارائه مفهوم،  ویژگیها،  آثار و روش تحصیل امنیت تحقیق شود.
پرسش اصلی تحقیق، چیستی «امنیت» مبتنی بر گفتمان اسلامی با تاکید بر قرآن کریم است. بدواً کلمات «امن، سکینه، سلام، اطمینان، خوف وحزن» که بیشترین ارتباط معنایی را با امنیت داشته، انتخاب، در ثانی با روش تحقیق موضوعی در قرآن و نوع تحقیق توسعه ای- کاربردی به صورت کتابخانه‌ای و اسنادی با بهره گیری از احادیث ائمه معصومین علیهم السلام و تفاسیر مرجع مورد تحلیل ، نتیجه گیری و اعتبار سنجی قرار گرفت. مطابق یافته های تحقیق، درک امنیت با درک حقیقی حصن الهی ملازمه داشته و حظی معنوی و نفسانی است که تجربه درک حضور خداوند ومحصول بندگی و تکلیف مداری میباشد. از جمله ویژگیهای امنیت، اعطایی، ادراکی، حظی ، فرآیند تکلیف مداری، ذاتی حصن الهی، قدیم و فرد پایه، بوده و برخلاف دیدگاه های رایج که زور، اقناع و اقتدار مادی را موثر در تحمیل اراده وتحقق امنیت می‌دانند، روش حصول امنیت بطور انحصاری وابسته به فهم و عمل به تکلیف الهی در ابعاد ارتباطی انسان می‌باشد. دستاورد نظری این مقاله فهم وعمل به تکلیف الهی در تمامی سطوح و حوزه های مختلف ارتباطی از جمله در مراعات حقوق غیر را در تحقق قرب الهی و نیل به امنیت پایدار موثر و تکلیف همگانی می داند.

کلیدواژه‌ها


 

منابع و مآخذ:

 • قرآن کریم (ترجمه الهی قمشه ای)
 • افتخاری ، اصغر( 1392) ، امنیت اجتماعی شده بارویکرد اسلامی،تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • بهشتی ، محمد(سال 1368 )، فرهنگ صبا ، انتشارات صبا ، تهران ،
 • پاینده، ابو القاسم(1382)، نهج الفصاحة (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلی الله علیه و آله)، تهران، چاپ: چهارم
 • خسروی ، مرتضی ،(1392) تبیین نظریه امنیت در قرآن ، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی
 • خسروی- حسن ،( ۱۳۸۸)کتاب حقوق اساسی ۱، تهران ، انتشارات پیام نور، چاپ سوم
 • رشد آموزش قرآن ، (1389) دوره هفتم ،شماره 4
 • صحیفه حضرت امام خمینی رحمه الله، (1370،ج21) (وصیتنامه سیاسی – الهی) تهران ، موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام
 • طباطبائی، محمد حسین،(1392)  تفسیر شریف المیزان (ترجمه)، قم، مجموعه تفاسیر نور
 • فرهنگ دانشگاهی ،عربی- فارسی(1386) ،ترجمه المنجد الا بجدی،
 • کلینی، محمدبن یعقوب(1357، ج 1)، «اصول کافی»
 • مجلسی، (علامه) محمدباقر، «بحارالانوار»، ج 93،
 • مطالعه گروهی(1389)، راهبردهای ارتقای امنیت عمومی ج.ا.ا،تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی
 • نرم افزار جامع الاحادیث نور 3 مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی-قم
 • نرم افزار جامع التفاسیر نور مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی-قم
 • هاشمیان فر، زاهد(سال1388 ) امنیت در اسلام، تهران ،انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی،
 • وب سایت  ( w.w.w. islamquest.net)
 • وب سایت( www.Aftabir.com )