تبیین کارکرد سیاسی جنگ نرم دشمن در دانشگاه‌ها وارائه ی راهبرد مقابله ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و دانشجوی دوره دهم دکتری امنیت ملی(گرایش امنیت داخلی)

2 استادیار دانشکده امام محمد باقر(علیه السلام)

چکیده

پیروزی انقلاب اسلامی موجب شد تا بسیاری از معادلات منطقه ای نظام سلطه دچار چالش شود،  بنابراین برای مقابله با انقلاب اسلامی و پیشگیری از تسری و صدور آن به سایر ملل، براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران را با به‌ کا رگیری راهبرد جنگ سخت در کنار جنگ نیمه‌سخت و نرم در دستور کار خود قرار داد، اما ناکامی دشمن در جنگ سخت و نیمه سخت آنان را وادار کرد تا نقطۀ تمرکز خود را بر جنگ نرم قرار دهند؛ که درهمین راستا به منظور مقابله با جمهوری اسلامی، در کنار سایر روش‌ها، راهبرد جنگ نرم برای تغییر نظام سیاسی در سرلوحۀ اقدامات سیاست خارجی دشمن قرار گرفت. با توجه به ویژگی‌ها، شرایط و ظرفیتهای موجود در دانشگاه‌ها، دشمنان نظام جمهوری اسلامی، یکی از حوزه‌های مهم جنگ نرم را مراکزدانشگاهی موردهدف قراردادند.لذا تعیین ابعاد،مولفه ها وشاخص های جنگ نرم دشمن در دانشگاه ها در دو وضعیت فعلی وافق آینده در دستور کار این پژوهش قرار گرفته و با هدف شناخت کارکرد سیاسی جنگ نرم دشمن در دانشگاهها و ارائه راهبردمقابله ای با آن، با استفاده از روش تحقیق آمیخته (کمی و کیفی)، گذشته نگر وآینده گرا و از نوع کاربردی و توسعه ای تهیه شده است. که ازطریق پرسش نامه محقق ساخته وپس از تأیید گویه ها از سوی جامعه نخبگی و تجزیه و تحلیل آماری توصیفی و سنجش این یافته ها از طریق نرم افزارSPSS  به صورت کمی و کیفی، و به روش دلفی و طوفان مغزی، راهبرد هایکلی مقابله با جنگ نرم دشمن در دانشگاه، استخراج  وارائهگردیده و سرانجام راهبردها با نظر جامعه نخبگی، اولویت بندی شده است. همچنین تعداد 10 شاخص در رابطه با مولفه کنش های بحران زا،  احصاء و درپایان ، 6 راهبرد مرتبط با آنها ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


منابع و مأخذ

-البرزی، محمدرضا،(۱۳۸۶) ارزیابی تحول دیپلماسی در قرن ۲۰، تهران، نشر سفیر.

-امیری، ابوالفضل، (۱۳۸۷)تهدید نرم، تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی، تهران، انتشارات پگاه تهران.

-پازارگادی، مهرنوش (1378)اعتباربخشی در آموزش عالی ، تهران ، چاپ نوبهار

-پورسعید، فرزاد، (1389)انقلاب رنگی و جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده مطالعات راهبرد.

-حمزه‌پور، علی،(1386) «ماهیت براندازی نرم»، تهران: مؤسسه مطالعات کاربردی بنیاد فرهنگی   

-رجبی دوانی،(1388) جنگ نرم بر بستر آسیب‌های داخلی، فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت‌های اضطراری،(دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام) سال ۱، شماره ۳ و ۴ .

-رنجبران، داود،(1389)جنگ نرم، انتشارات ساحل اندیشه، تهران.

-رئوفی، محمود،(1374) دانشگاه و توسعه فرهنگی، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ش ۱۰.

-ساندرس، فرانسیس استونر،(1383)جنگ سرد فرهنگی ترجمه بنیاد فرهنگی پژوهش غرب شناسی، تهران، انتشارات غرب شناسی.

-سراج، رضا،(1388)بررسی ابعاد و لایه های جنگ نرم، سخنرانی در دانشگاه فردوسی مشهد.

-شارپ، جین،(1388)از دیکتاتوری تا دمکراسی، ترجمۀ خبرگزاری فارس، تهران.

-شریفی، احمد حسین، (1389)اندلس تجربه‌ای موفق در جنگ نرم علیه مسلمانان، هفته نامه پرتو سخن، شماره:۵۴۷.

-شیرازی ، محمد(1376)جنگ روانی وتبلیغات مفاهیم و کارکردها، انتشارات نمایندگی ولی فقیه در سپاه ، تهران.

-صحیفه نور، موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (قدس‌سره الشریف)، تهران.

-صدقی، سولماز و مرجانی، رضا و جمالی، حسین،(1387)نقشة ایالات متحده برای ایجاد شبکة مسلمانان میانه‌رو مصداقی از حرکت به سوی جنگ نرم، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی.

-طهماسبی پور، امیر هوشنگ، (1390)ابزارهای جنگ نرم، چاپ ۱، تهران، نشر ساقی

-عصاریان‌نژاد، حسین، (1388)تهدید نرم و راهبردهای مقابله؛ دانشکدة امنیت ملی.

-فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، قابل دسترسی درسایت www. Leader .ir.

-فوزی، یحیی، (1384)تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، جلد اول، تهران، مؤسسه عروج وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(قدس‌سره الشریف).

-کالینز ،جان ام، (1370)استراتژی بزرگ اصول و رویه‌ها، ترجمه کوروش بایندر، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، تهران.

-متفکر، حسین(1381)جنگ روانی، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، نشر( دانشگاه امام حسین علیه السلام تهران).

-میرانی، اکبر، (1388)مطالعات موردی در عملیات روانی و جنگ نرم ، انتشارات معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، تهران.

-نای، جوزف، (1383)قدرت نرم، ترجمة محمود عسگری، راهبرد دفاعی، سال دوم، شماره ۶.

-واعظی،حسن (1376)ایران و آمریکا، انتشارات سروش، تهران.