تأمین و رفاه اجتماعی و احساس امنیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

2 کارشناس ارشد حقوق ، جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقاله حاضر به بررسی رفاه و تأمین اجتماعی و راتباط آن با پنداشت مردم از امنیت در شهر تهران پرداخته است. پنداشت از وجود میزان و سطح امنیت از منظر پاسخگویان می باشد لذا این مقاله  به دنبال این هدف است که آیا بین میزان و سطح رفاه و تأمین اجتماعی و تصور از میزان امنیت در شهر رابطه وجود دارد یا خیر.متغیرهای مطرح در این پژوهش شامل عوامل فردی و خانوادگی، دارا بودن بیمه، رضایت از بیمه، امید به آینده و  سطح تأمین اجتماعی است.چارچوب نظری تحقیق بنا به تناسب موضوع نظریات فیتز پاتریک،الریچ بک ،جرمی بنتام و... مورد استفاده قرار داده و فرضیه‌های تحقیق استخراج شده است. بر این مبنا مدل تحقیق ساخته و پرداخته و سؤالات و فرضیات تحقیق تدوین گردیده است. روش تحقیق در این بررسی از نوع پیمایشی و اطلاعات به وسیله پرسشنامه جمع‌آوری گردیده است. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان شهر تهران می‌باشد که تعداد 550 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و مورد سؤال قرار گرفتند. در این تحقیق برای پایایی از آزمون آلفای کرونباخ و برای روایی از تکنیک گروه‌های شناخته شده استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss استفاده شد. عمده‌ترین یافته‌ها عبارت‌اند :
-  بین میزان ناامنی و داشتن بیمه،طبقه اجتماعی و پنداشت از امنیت  رابطه معنی‌دار وجود ندارد.
 بین متغییر امید به آینده و  پنداشت از امنیت جانی – مالی رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


منابع :

- باری، نورمن (۱۳۸۰) رفاه اجتماعی، ترجمه اکبر میرحسینی، مرتضی نوربخشی – تهران: سمت.

- بوزان باری(۱۳۷۸)،مردم،دولتهاوهراس، ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی، انتشارات مطالعات راهبردی.

- پاتریک، فیتز تونی. (۱۳۸۱) «نظریه رفاه» سیاست اجتماعی چیست؟ ترجمه هرمز همایون پور، تهران : انتشارات موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

- جونز، و. ت (۱۳۶۲) خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، تهران: انتشارات امیرکبیر

- خوش‌فر، غلامرضا. (1380) «بررسی میزان امنیت در استان مازندران» استانداری مازندران

- دلاور، علی، (1385)، ساخت و هنجاریابی آزمون احساس امنیت، مرکز تحقیقات کاربردی طرح و برنامه ناجا، تهران

- رستگار خالد ، امیر،(1384)،گسترش نقش زنان در جهت حمایت‌های شغلی و اجتماعی،مجلهجامعه شناسیایران،دوره۶،شماره۴

- سام آرام ،عزت الله ،(1388)،بررسی رابطه سلامت اجتماعی با تاکید بر رهیافت پلیس جامعه محور، فصلنامهعلمیپژوهشیانتظاماجتماعی،سالاول،شماره۱

- طالب ، مهدی(1381) ، تأمین اجتماعی ، مشهد ، انتشارات آستان قدس رضوی

- عبدالله تبار، هادی و دیگران،(1387)، بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان،فصلنامهرفاهاجتماعی،شماره۳۰و۳۱

- علیزاده اقدم، محمد باقر و همکاران(1393)، بررسی رابطه بین شادی و احساس امنیت در افراد، فصلنامهبرنامه‌ریزیرفاهوتوسعهاجتماعی،شماره۱۸.

- فرهمند ناصر و زنجانی سعید، (1392)، ارتباط بین امنیت اجتماعی با مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی، فصلنامهتخصصیدانشانتظامیآذربایجانشرقیسالدومشماره۸

- لسناف، مایکل هری،(1387) ، فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران نشر کوچک

- ماهرویی, ابوالحسن. (1384)، حقوق و تکالیف شهروندی و قانون گریزی شهروندان، نشریه عدالت. شماره 15

 

منابع لاتین:

 

-    Huppert.felicia&Marks.nic&clark.andrew&etal,( 2006),personal and social wellbeing modul for the European socialsurvey, Round3