الگوی ارتقاء روحیه مجاهدان عرصه جهاد فی سبیل الله از منظر قرآن کریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پایه 18، دکترای فلسفه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قرآنی قم

2 استادیار پایه 7، دکترای مدیریت علوم راهبردی، عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشجوی دوره ششم سیاست دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

اکثر کشورهای جهان و به‌تبع آن‌ها جمهوری اسلامی ایران به دنبال ارتقاء سطح روحیه کارکنان نیروهای مسلح خود در انجام مأموریت‌های واگذاری هستند تا بتوانند با تکیه‌بر توان رزمی غیر فیزیکی که روحیه رزمندگان از اهم عوامل مؤثر بر آن است، اختلافات موجود در سطوح توان رزمی فیزیکی خود را حتی‌المقدور، متعادل سازند. بنابراین هدف اصلی مقاله حاضر، تبیین الگوی ارتقاء روحیه مجاهدان عرصه جهاد فی سبیل الله از منظر قرآن کریم است. چون این مقاله به دنبال کشف حقایق مرتبط با ارتقاء سطح روحیه مجاهدان فی سبیل الله از بطن آیات قرآن کریم است، بنابراین دارای روش داده بنیاد و ازآنجاکه با استفاده از یافته‌های قرآنی درصدد ارائه الگوی ارتقاء سطح روحیه مجاهدان عرصه جهاد فی سبیل است، از نوع کاربردی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقیق؛ مشتمل بر آیات نورانی و تفاسیر نمونه و راهنما قرآن کریم و همچنین بیست نفر از خبرگان علوم و معارف قرآنی و دفاعی می‌باشند که به روش هدفمند انتخاب‌شده‌اند. روش‌های گردآوری داده‌ها میدانی و کتابخانه‌ای است و ابزار جمع‌آوری اطلاعات از خبرگان، پرسشنامه است. بر مبنای یافته‌های این مقاله و با توجه به محاسبه میانگین داده‌های پرسشنامه که عدد 57/4 (در حد خیلی زیاد) است؛ می‌توان گفت که 91% جامعه نمونه (اکثریت مطلق) مقوله‌های به‌دست‌آمده را در سطح خیلی زیاد بر الگوی ارتقاء روحیه مجاهدان عرصه جهاد فی سبیل الله از منظر قرآن کریم تأثیرگذار می‌دانند.

کلیدواژه‌ها


- قرآن کریم، ترجمه: آیت‌الله‌العظمی ناصر مکارم شیرازی

- استراس و همکاران (1390) اصول روش تحقیق کیفی، بیوک محمدی (مترجم)، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

- برنامه نرم افزاری چند رسانه‌ای جامع تفاسیر نور قرآن کریم، مرکز معارف قرآن

- برنامه نرم افزاری شجره طوبی قرآن کریم، مرکز فرهنگ و معارف قرآن

- دانایی‌فرد و همکاران، حسن (1386) روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت؛ رویکردی جامع، تهران، انتشارات صفار، چاپ دوم

- دانش آشتیانی، محمدباقر، (1388) الگوی طرح‌ریزی راهبرد دفاعی- امنیتی، تهران، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی

- رستمی، محمود (1386) فرهنگ واژه‌های نظامی، تهران، انتشارات ایران سبز

- روح بخش، سیدعلی (1389) دانش‌نامه سوره‌های قرآن (چاپ دوم) – قم، انتشارات ورع

- ساروخانی، باقر (1377) روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی اصول مبانی، جلد یکم، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- عمید، حسن (1362) فرهنگ عمید، چاپ بیست و دوم، تهران، انتشارات امیرکبیر

- مکارم شیرازی، ناصر و همکاران (1367) تفسیر نمونه، چاپ سوم، قم، انتشارات دارالکتب الاسلامیه

- هاشمی رفسنجانی، اکبر و جمعی از محققان (1386) تفسیر راهنما، چاپ پنجم، قم، انتشارات بوستان کتاب

2- مقالات:

- عنوان مقاله: ویژگی‌های مجاهدان (پاسداران) صدر اسلام، حسن احمدی، فصلنامه حصون - تابستان 1387، شماره 16