استحکام ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی در تعامل مردم و حکومت با رویکرد فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (نویسنده مسئول)

چکیده

مقاله حاضر باهدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استحکام ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی از طریق تعامل مردم و حکومت به رشته تحریر درآمده است و تلاش می‌کند عوامل مؤثر بر تحقق امنیت مردم‌پایه را از دیدگاه امام علی (علیه‌السلام) شناسایی و اولویت‌بندی نماید. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی ازنظر روش توصیفی- تحلیلی، پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، صاحبنظران دانشگاهی و خبرگان آشنا به علوم معارف اسلامی، مدیریت منابع انسانی، مباحث امنیتی و کارشناسان حوزوی و مدیران سطوح میانی و عالی هستند که به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و تعداد آنان 132 نفر هست. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه‌ محقق ساخته متشکل از 35 سؤال استفاده شد که برای سنجش روایی از روایی محتوا، روایی سازه، روایی وابسته به معیار و سنجش اعتبار محتوا با استفاده از آزمون لاوشه و برای اندازه‌گیری پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر 95/0 هست. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از آنجائی که تمامی متغیرها نرمال بودند از آزمون‌های اسپیرمن، KMO و بارتلت با استفاده از نرم‌افزار SPSS و برای اثبات مدل تحقیق از تحلیل عاملی با استفاده از نرم‌افزار Lisrel بهره گرفته شد. همچنین برای اولویت‌بندی عوامل از روش شباهت به گزینه ایدئال فازی (FTOPSIS) استفاده گردید. بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان بیان نمود برای اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بتواند ساخت درونی خود را از طریق تعامل مردم و حکومت استحکام بخشد باید حکومت و مردم همواره با همدیگر در تعامل و ارتباط دوطرفۀ برد- برد باشند که بر اساس یافته‌های پژوهش از 35 عامل اولویت‌بندی شده، پنج اولویت نخست عبارت‌اند از: وفاداری مردم به‌نظام؛ عمل به کتاب خدا و سیره رسول‌الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم)؛ اسلامی بودن حکومت؛ حرکت بر محور ولایت و تأمین امنیت برای مردم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Build internal strength of the interaction of people and the Government of the Islamic Republic with fuzzy approach

نویسندگان [English]

 • Naser Shaabani 1
 • Amin Pashaee 2
1 Assistant Professor and Academic Member of Imam Hussein University of Technology (PBUH)
2 PhD student in Industrial Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

The present study aimed to identify and prioritize the factors affecting the strength of the internal structure of the Islamic Republic through the interaction of people and the rule is written And tries factors affecting the realization of basic public security from the perspective of Imam Ali (PBUH) identify and prioritize .The purpose of this research point of view, in terms of applied analytical methods, descriptive and correlational. The population of this research, academic experts and experts in Islamic sciences, human resource management, security issues and regional experts and middle and high level managers who were selected by purposive sampling method and the number is 132 people. Data from the questionnaire composed of 35 questions were used to assess the validity, content validity, construct validity, reliability depends on the criteria and validated content using Lavshh and to measure the reliability of Cronbach's alpha was used against is 95/0. For data analysis, since all tests were normal variables Spearman, KMO and Bartlett using SPSS software and to prove the model of factor analysis was performed using SPSS Lisrel. As well as to prioritize the factors of similarity in fuzzy ideal option (FTOPSIS) was used. 35 of priority, the five priority are: loyalty Bhnzam, practice the book of Allah and prophet Muhammad (PBUH & HP Slyallh); Islamic rule, move around province and security to the people.

 • قرآن کریم، ترجمۀ الهی قمشه‌ای (1376)، قم: انتشارات لقا.
 • نهج‌البلاغه، ترجمۀ سید جعفر شهیدی (1371)، تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.
 • حضرت امام خمینی (رحمه‌الله علیه). برگرفته از سایت اینترنتی صحیفه نور.
 • حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) . برگرفته از سایت اینترنتی معظم له.
 • آدمی، علی؛ خضریان، مهدی؛ عباس‌زاده، هادی و یزدان‌پناه، مهدی (1390). «الزامات گذار به امنیت ملی پایدار»، دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش سیاسی، شماره دوم.
 • بوزان، باری (1380). «امنیت، کشور، نظم نوین جهانی و فراسوی آن»، ترجمه احد پارساپور، فصلنامه فرهنگ اندیشه، شماره 3 و 4
 • خورتابی، علی‌رضا (1388). اهمیت امنیت اجتماعی از دیدگاه اسلام، روزنامه حمایت، 12 آبان ماه.
 • ره‌پیک، سیامک (1388). «درک امنیت عمومی»، فصلنامه امنیت عمومی، سال اول، شماره 1.
 • سلیمانی، فاطمه (1389). «نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه»، فصلنامه مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • عبدالله خانی، علی (1385). «عدالت و امنیت»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 33.
 • عبدالله خانی، علی (1382). نظریه‌های امنیت مقدمه‌ای بر طرح‌ریزی دکترین امنیت ملی، تهران: موسسه ابرار معاصر.
 • عصاریان‌نژاد، حسین (1388). جزوه درسی محیط‌شناسی امنیتی، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • عطایی، محمد (1389). تصمیم‌گیری چند معیاره فازی، چاپ اول، شاهرود: دانشگاه صنعتی شاهرود.
 • لک‌زایی، نجف (1390). «امنیت از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی»، فصلنامه اسراء، سال سوم، شماره 3.
 • لک‌زایی، نجف (1385). «اصول رهیافت امنیتی پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم) در قرآن کریم»، فصلنامه علوم سیاسی، سال نهم، شماره 35.
 • مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی (1111 هجری قمری). بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، بیروت: موسسه الوفاء.
 • مطهری، مرتضی (1361). پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات صدرا.