تبیین متغیرهای اقتصادی محیط پیرامونیِ اثرگذار بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: کشورهای حوزه دریای خزر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران( نویسنده مسؤل)

چکیده

مکان‌ها و فضاهای جغرافیایی محیط های پیرامون واحدهای سیاسی، بسته به موقعیت، مشخصات وعناصر ساختاری و کارکردی خود دارای ارزش های متفاوتی هستند که از ثبات و پایداری برخوردار نمی‌باشند و در بستر زمان دچار تحول و تغییر می‌گردند. مصداق این نمونه محیطی، حوزه دریای خزر است که در گذشته جزو مناطق کم ارزش ژئوپلیتیکی محسوب، ولی با پایان جنگ سرد از اهمیت نظامی این حوزه به‌صورت مداوم کاسته شده و بر اهمیت متغیرهای ژئواکونومیکی آن افزوده‌ شده است. از طرفی همواره برای ج.ا.ا، شناخت دقیق محیط ژئوپلیتیکی پیرامون خود مولفه‌ای مهم و تعیین‌کننده، به جهت اثرگذاری متغیرهای محیط بر منافع و امنیت ملی کشور می‌باشد. بنا به دلایل فوق، این موضوع مبنایی برای تدوین مقاله حاضر قرار گرفته است. در واقع احصاء متغیرهای ژئوپلیتیکی مرتبط با بعد اقتصادی کشورهای پیرامون ج.ا.ا در حوزه دریای خزر که بر امنیت ملی کشورمان اثرگذارند، هدف اصلی این مقاله است. در این اثر، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده و نگارنده تلاش نموده است که با انجام مطالعات کتابخانه ای و نظری، محیط شناسی خزر در بعد اقتصادی، ارائه پرسشنامه و انجام آزمون بر روی داده های حاصله، متغیرهای ژئوپلیتیکی مربوطه را با توجه به اولویت متغیرها استخراج و نتایج تحقیق را ارائه نماید. از نظر نگارنده متغیرهای بدست آمده به جهت اثرگذاری بالای آن بر امنیت و منافع ملی ج.ا.ا در حوزه دریای خزر و همچنین بر سایر ابعاد و متغیرهای این محیط، می‌تواند مبنایی برای مطالعه‌ مدون و درک درست و کامل‌تری از محیط ژئوپلیتیکی پیرامون ج.ا.ا قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the economic variables of the peripheral environment affecting the national security of the Islamic Republic of Iran (Case Study: Caspian Sea Countries)

نویسندگان [English]

  • hamed ebrahimi 1
  • mohammad akhbari 2
1 Department of Political Geography, Faculty of Literature and Humanities, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Political Geography, Faculty of Literature and Humanities, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Author)
چکیده [English]

Geographical locations and spaces of the environment around political units, depending on their position, specifications and structural and functional elements, have different values that do not have stability and stability and change and change over time. An example of this environmental example is the Caspian Sea basin, which in the past was considered a low-value geopolitical area, but with the end of the Cold War, the military importance of this area has been continuously reduced and the importance of its geoeconomic variables has increased. On the other hand, for the Islamic Republic of Iran, accurate knowledge of the geopolitical environment around itself has always been an important and determining factor in influencing environmental variables on the interests and national security of the country. In fact, enumerating the geopolitical variables related to the economic dimension of the countries around the Islamic Republic of Iran in the Caspian Sea, which affect the national security of our country, is the main purpose of this article. In this work, descriptive-analytical method has been used and the author has tried to conduct library and theoretical studies, the relevant geopolitical variables according to Prioritize the variables and present the research results. According to the author, the variables obtained due to its high impact on the security and national interests of the Islamic Republic of Iran in the Caspian Sea, as well as other dimensions and variables of this environment, can be a basis for a codified study and a more accurate understanding of the geopolitical environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peripheral
  • Economic Environment
  • Caspian Sea
  • geopolitics
  • Geoeconomics