نویسنده = سید محمدکاظم سجادپور
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی:طراحی مدل دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بایسته‌ها، مؤلفه‌ها و راهبردهای کلیدی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1398، صفحه 389-425

DOR:20.1001.1.33292538.1398.9.34.12.2

سید محمدکاظم سجادپور؛ سید شمس‌الدین حسینی؛ حمید نیرآبادی