کلیدواژه‌ها = احساس محرومیت نسبی
تحلیلی بر ریشه‌های اجتماعی شکل‌گیری و بروز نارضایتی‌های اجتماعی در ایران (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی)

دوره 12، شماره 43، شهریور 1401، صفحه 227-260

سید سعید حسینی زاده آرانی؛ عبداله مرادی؛ اصغر وثوقی اصل؛ محمد مهتری آرانی