بررسی روندهای تأثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تهدیدات امنیت ملی، دانشکده امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت استراتژیک فرهنگی ، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

این مقاله که برگرفته از مطالعه گروهی است نشان می‌دهد، عوامل زیادی بر توانمندی دولت‌ها جهت دستیابی به اهداف امنیت ملی تأثیر می‌گذارد و معادله امنیت ملی دولت‌ها ایستا نیست، بلکه در طی زمان دچار دگرگونی می‌شوند. درواقع همچنان که در عصر اطلاعات پیش می‌رویم، اهمیت عناصر نامحسوس و ذهنی قدرت همانند دانش نسبت به اهمیت عوامل محسوس و سنتی قدرت، به‌گونه‌ای قابل توجه در حال افزایش هستند. به این منظور بررسی روندها و آثار شبکه‌های اجتماعی مجازی بر امنیت ملی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با روش ترکیبی و توزیع پرسشنامه میان خبرگان حوزه فضای مجازی و امنیت ملی به این امر رسیده است که روند تأثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی بر امنیت ملی در حال حاضر منفی و تهدیدآفرین است و روند استفاده مردم از شبکه‌های اجتماعی موجب افزایش شکاف میان حاکمیت و جامعه، کاهش نظارت و کنترل حاکمیت بر فعالیت‌های اقتصادی و اثرگذاری بر سبک زندگی و فرهنگ خواهد شد. در انتها به‎منظور مدیریت شرایط پیش‎رو راهبردهایی پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Process modeling indigenous cyber defense

نویسندگان [English]

  • MohammadJavad Ramezani 1
  • Kourosh badri 1
  • jalal ghafari 2
1 SNDU
2 z
چکیده [English]

This article, which is taken from a group study, shows that many factors affect the ability of governments to achieve national security goals, and the national security equation of governments is not static, but changes over time. In fact, as we move forward in the information age, the importance of intangible and subjective elements of power, such as knowledge, to the importance of tangible and traditional factors of power, is increasing significantly. For this purpose, the trends and effects of virtual social networks on national security have been considered. This study, through a combined method and distribution of questionnaires among experts in the field of cyberspace and national security, has reached the conclusion that the impact of social networks on national security is currently negative and threatening and the trend of people's use of social networks increases the gap between Sovereignty and society will reduce sovereignty and control over economic activities and affect lifestyle and culture. Finally, strategies are proposed to manage the situation ahead.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • national security
  • Cyberspace
  • information age
آلبرتس، دیوید و پاپ، دانیل (1385)، گزیده‌ای از عصر اطلاعات: الزامات امنیت ملی در عصر اطلاعات، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
باستانی، سوسن؛ کمالی، افسانه و صالحی، مریم (1386)، سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بین شخصی، فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره 61.
بوزان، باری (1383)، مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ترجمه حسین سلیمی، تهران: گام نو.
داوسن، مایکل و جان بلامی فاستر (1379)، سرمایه‌داری مجازی و اقتصاد سیاسی بزرگراه اطلاعاتی، ترجمه مهران مهاجر، خسرو پارسا (گردآورنده)، جامعه انفورماتیک و سرمایه‌داری، تهران: آگاه.
دیلم صالحی، بهروز (1393)، تحول مفهوم شهروندی در فرایند جهانی‌شدن، فصلنامه علوم سیاسی،. دوره 10، شماره 29، زمستان.
دیوتیاک، در دریان؛ ریچارد، جیمز (1380)، نظریه انتقادی، پست‌مدرنیسم، نظریه مجازی در روابط بین‌الملل.
سلیمانی‌پور، روح‌الله (1389)، شبکه‌های اجتماعی؛ فرصت‌ها و تهدیدها، ره‌آورد نور، تابستان، شماره 31
عبدالله خانی، علی (1383)، نظریه‌های امنیت مقدمه‌ای بر طرح‌ریزی دکترین امنیت ملی، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌الملل ابرار معاصر تهران.
علیمرادی، مصطفی (1389)، سیر تطور شبکه‌های اجتماعی؛ نگاهی به آغاز و انجام شبکه‌های اجتماعی، ره‌آورد نور، تابستان، شماره 31.
قاضی‌زاده، علیرضا (1390)، تأثیر جامعه شبکه‌ای بر فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 53، پاییز.
قوام، عبدالعلی (1382)، جهانی‌شدن و جهان سوم، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
کاستلز، م (1380)، عصر اطلاعات: ظهور جامعه شبکه‌ای؛ اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمه ا. ع. پایا، تهران: انتشارات طرح نو.
کاستلز، مانوئل (1385)، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، جلد 1، ظهور جامعه شبکه‌ای، ترجمه: احد علیقلیان، افشین خاکباز، حسن چاوشیان، ویراسته‌ علی پایا، تهران: طرح نو، چاپ پنجم.
کاوسی، اسماعیل و کاظمی، حسنا (1392)، بررسی تأثیرات شبکه‌های اجتماعی بر (تحکیم) سرمایه اجتماعی، روابط عمومی، اردیبهشت، شماره 86.
ماندل، رابرت (1377)، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
متقی، ابراهیم (1396)، مصاحبه اختصاصی نگارنده، دانشگاه عالی دفاع ملی.
مساح، محمدرضا (1382)، بررسی نظری تأثیر ظهور جامعه اطلاعاتی بر حاکمیت دولت، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، مقطع کارشناسی ارشد.
مورگنتا، ه. ج (1389)، سیاست میان ملت‌ها؛ تلاش در راه قدرت و صلح، ح. مشیرزاده، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
ولوی، محمدرضا (1394)، شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ فرصت‌ها و تهدیدات و ارائه الگوی مناسب، مطالعه گروهی، دانشگاه عالی دفاع ملی.