تبیین نقش شبکه ملی اطلاعات در مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی کشور
dor: 20.1001.1.33292538.1399.10.37.13.6

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری امنیت فضای سایبر، دانشکده امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 دکتری امنیت فضای سایبر، دانشکده امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

3 دکتری مهندسی الکترونیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

شبکه ملی اطلاعات به‌منظور کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت و ارائه خدمات مناسب، امن و ارزان در فضای مجازی طرح‌ریزی ‌شده است. این شبکه، دارای فرصت‌های فراوانی ازجمله تسریع در عرضه محتوا، اطلاعات و دانش، تسهیل و فراگیری خدمات الکترونیکی، کاهش هزینه‌ها، افزایش سلامت اداری، ایجاد و استفاده از موتور جستجو، شبکه‌های اجتماعی، رایانش ابری بومی و... می‌باشد. ایجاد و ارتقاء شبکه ملی اطلاعات منجر به امنیت اطلاعات، کاربران، حفظ حریم خصوصی و قطع وابستگی به کشورهای بیگانه می‌گردد؛ اما در کنار تمام مزایای مذکور، این شبکه دارای تهدیدهای متعددی است که در صورت عدم توجه به آن، علاوه بر اینکه امنیت اطلاعات و کاربران را دچار چالش می‌کند، منجر به هدررفت هزینه‌ها و درنهایت تضعیف امنیت ملی خواهد شد. تأمین امنیت فضای سایبر به‌منظور حفاظت از سرمایه‌های سایبری و صیانت از منافع ملی در راستای امنیت ملی کشور از دغدغه‌های مهم حاکمیت است، این امر مهم محقق نمی‌گردد مگر با مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی از طریق شبکه ملی اطلاعات. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش گردآوری داده‌ها، توصیفی است. در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه‌ای نسبت به جمع‌آوری داده‌ها و دسته‌بندی آن‌ها اقدام شده و از طریق پرسشنامه محقق‎ساخته و جامعه آماری با حجم نمونه برابر فرمول کوکران 96 نفر محاسبه و اطلاعات جمع‌آوری شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. با استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل داده، لیزرل و SPSS روایی و پایایی به تصویب رسیده و نتایج حاکی از آن است که میانگین فرصت‌های فضای مجازی با بار عاملی 45/88 و میانگین تهدیدهای فضای مجازی با بار عاملی 89/87 از طریق شبکه ملی قابل مدیریت است و درنهایت پیشنهادهای کاربردی در پایان ارائه ‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the role of national information network in managing the opportunities and threats of cyberspace in the country

نویسندگان [English]

  • davood abiri 1
  • rahim Yazdani Chahar Borj 1
  • Khodadad Halili 2
  • kamyar saghafi 3
1 u anmiat
2 electrical engineering
3 z
چکیده [English]

The National Information Network is designed to reduce the dependency on the global Internet network and provide convenient, secure, and inexpensive services in cyberspace. This network has many opportunities, including quick provide content and information and knowledge, facilitate electronic services, reduce costs, increase administrative health, create and use search engine, social networks, national cloud computing, and more. The creation and promotion of a national information network will result in information security, users security, privacy and disconnection of other countries. But besides those opportunities, this network has numerous threats so that, if not addressed, will endanger the security of information and users, will lead to cost wasting and will undermine national security. Cyberspace security in order to protect cyber properties and to safeguarde national interests in line with national security is one of the major concerns of the governance. this will be achieved through the opportunities and cyberspace threats management by means of the National Information Network. This paper in terms of purpose is Practical and in terms of nature and data collection method is descriptive. In this research, the library method was used to data collection and then categorized them.in order to evaluation a researcher-made questionnaire, sample volume 96 calculated via Cochran's formula was used. The Validity and Reliability is checked using the Lisrel and SPSS softwares and the results indicate that the average of cyberspace opportunities with 45/88 factor load values and cyberspace threats with 89/87 factor load values are managable through the National Information Network.Finally, practical suggestions are presented at the end.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The National Information Network
  • management
  • opportunities
  • Threats
  • Cyberspace
امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به آدرس: www.khamenei.ir
بالایی حمید و اسماعیلی، محسن (1392)، الگوی راهبردی تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در قوانین برنامه‌‌ توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فصلنامه پژوهش‌‌های راهبردی سیاست، سال دوم، شماره پنجم.
حسن‎بیگی، ابراهیم (1390)، مدیریت راهبردی، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
ریاضی، عبدالمجید و ولیزاده، بهنام (1388)، شبکه ملی اینترنت: طرح تدوین جامعه فناوری اطلاعات کشور، تهران: انتشارات نیک‌پی.
سایت دولت آمریکا و اروپا (1396)، به آدرس‌های https://www.gov.uk و https://www.enisa.europa.eu
سند افتا (1386)، امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور، معاونت فناوری اطلاعات ریاست جمهوری، دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات.
عجاج، نویهض و شیخی، حمیدرضا (مترجم) (1394)، پروتکل‌های دانشوران صهیون: برنامه عمل صهیونیسم جهانی، ناشر: بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، چاپ هفتم.
قرآن کریم، بقره 194
کرمی، جهانگیر (بهار 1380)، «تأثیر محیط امنیّتی منطقه‌ای بر سیاست‌های دفاعی دولت‌ها»، مجله سیاست دفاعی، شماره 34.
ماندل، رابرت (1378)، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مرادحاصل، نیلوفر (1391)، مجری پروژه تحقیقاتی. بازنگری مفاهیم شبکه ملی اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، تهران.
مرکز ملی فضای مجازی (الف 1396)، شبکه ملی اطلاعات، سایت Majazi.ir
مرکز ملی فضای مجازی (ب 1396)، تاریخچه شبکه ملی اطلاعات، سایت Majazi.ir
میررفیع، سید علی (1394)، راهبردهای پدافند غیرعامل زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات کشور در برابر تهدیدات سایبری، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی.
نامداریان، لیلا (1396)، ارائه الگویی برای تقویت اثرات اقتصادی شبکه ملی اطلاعات، نشریه پردازش و مدیریت اطلاعات، شماره 1.
نصری، قدیر (1392)، امنیت جامعه‌ای به‌مثابه هسته حیاتی امنیت ملی پایدار، فصلنامه امنیت پژوهی، سال دوازدهم شماره 43.
واحدی، مرتضی و صنیعی، محمدحسین (1392)، امنیت ملی در فضای سایبر، پژوهشکده امنیت ملی و مطالعات راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی.