تحلیلی بر صلاحیت دادگاه‌های ایران در رسیدگی به تروریسم زیست‌محیطی، بیوتروریسم و اگروتروریسم به عنوان جرایم علیه منافع و امنیت ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق داشنگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی

چکیده

در عصر حاضر، بسیاری از نظام‌های حقوقی در راستای حمایت از منافع و امنیت ملی مبادرت به جرم انگاری تروریسم و اقسام نوین آن نموده اند. یکی از اقسام نوین تروریسم که از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است، تروریسم زیست‌محیطی است که شامل بیوتروریسم و آگروتروریسم می شود. نظام حقوقی ایران نیز در جهت مبارزه با تروریسم زیست‌محیطی برخی از مصادیق آن را ذیل جرم افساد فی‌الارض مطرح نموده است. امروزه این به عنوان یک حقیقت غیرقابل انکار است که کشور ایران نیز در بسیاری از موارد قربانی بیوتروریسم و تروریسم زیست‌محیطی واقع میشود، از این رو مسئله صلاحیت دادگاه‌های ایران برای مقابله با این پدیده و به مجازات رسانیدن مرتکبین آن ها مطرح می شود، علی‌الخصوص که تروریسم زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران مبتنی بر یک جرم حدی است و در بحث صلاحیت ها با پیچیدگی ها و دشواری های خاصی مواجه خواهیم بود که این پژوهش فروض مختلف صلاحیت دادگاه‌های ایران را برای رسیدگی به بیوتروریسم با روش توصیفی-تحلیلی بررسی کرده و این نتیجه حاصل شده که با توجه به عدم پوشش ماده 286 قانون مجازات اسلامی در خصوص همه مصادیق تروریسم و مشکلات اجرایی مواد 3 تا 9 قانون مجازات، نظام حقوقی ایران باید تروریسم زیست‌محیطی، بیو تروریسم و آگروتروریسم را به عنوان جرم مستقل تعزیری، جرم انگاری و صلاحیت های مدنظر را در قانون مخصوص به خود بیان دارد؛ آنچه که قبلا در لایحه مبارزه با تروریسم در خصوص کلیه جرایم تروریستی مطرح شده بود که نمود اجرایی پیدا نکرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Jurisdiction of Iranian Courts in the Investigation of Environmental Terrorism, Bioterrorism, and Agroterorism as Crimes Against National Interests and Security

نویسندگان [English]

 • alireza mirkamali 1
 • amin hajivand 2
 • ali nabati 3
1 Faculty member of Shahid Beheshti University Faculty of Law
2 PhD student in criminal law and criminology, Ferdowsi University of Mashhad
3 Graduate of Master of Criminal Law and Criminology
چکیده [English]

Today, many legal systems have criminalized terrorism and its new forms in order to protect national interests and security. One of the new forms of terrorism, which has certain complexities, is environmental bio-terrorism, which includes bioterrorism and agro-terrorism. In order to fight against environmental and environmental terrorism, the Iranian legal system has also cited some examples of it as a crime of corruption on earth. Today, this is an undeniable fact that Iran is in many cases a victim of bioterrorism and environmental terrorism, so the issue of the jurisdiction of the Iranian courts to deal with this phenomenon and punish their perpetrators is raised, especially that Environmental terrorism in the Iranian legal system is based on a certain crime, and we will face certain complexities and difficulties in the discussion of competencies. It is achieved that due to the lack of coverage of Article 2 86 Islamic Penal Code Regarding all instances of terrorism and the implementation problems of Articles 3 to 9 of the Penal Code, Iran's legal system should state environmental terrorism, bio-terrorism and agro-terrorism as independent criminal offenses, criminalization and eligibility under its own law. What was previously mentioned in the anti-terrorism bill regarding all terrorist crimes was not implemented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competence
 • Environmental Terrorism
 • Bioterrorism
 • National Security
 • National interest
 • الف. منابع فارسی

  • احمدی، حبیب و دهقانی، رودابه (1394)، آراء و اندیشه­های اولریش بک، فصلنامه توسعه اجتماعی، دوره 10، شماره 2.
  •  اسماعیلی، مهدی (1395)، صلاحیت رسیدگی به جرایم تروریستی در قوانین ایران، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتادم، شماره 94.
  • بیات، بهرام و قنبری، محمد (1397)، تبیین تأثیر تهدیدات تروریستی بر احساس امنیت عمومی، فصلنامه امنیت ملی، سال هشتم، شماره بیست و نهم.
  • پوربافرانی، حسن (1387)، صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت در حقوق ایران، رساله دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
  • پوربافرانی، حسن (1396)، حقوق جزای بین‌الملل، تهران، انتشارات جاودانه.
  • حاجی وند، امین؛ میرکمالی، علیرضا و صفری، فرشید (1397)، تروریسم زیست‌محیطی در حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با جرم‎انگاری‌های مشابه در ایران، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، دوره 48، شماره 2.
  • خالقی، علی و کاظمی، سجاد (1394)، تحلیلی بر صلاحیت دادگاه‌های ایران در رسیدگی به جرم دزدی دریایی، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی تهران، دوره 2، شماره 2 و 3.
  • خالقی، علی (1390)، جستارهایی از حقوق جزای بین‌الملل، نشر شهر دانش.
  • خواجه‎امیری، مهدی و شرقی دولت‌آبادی، سهراب (1391)، بررسی نقش بیوتروریسم در امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران در دهه 1380، فصلنامه امنیت‌پژوهی، سال یازدهم، شماره 38.
  • زارع مهدوی، قادر و دانش ناری، حمیدرضا (1395)، امنیت بین‌المللی و جرایم زیست‌محیطی، تهران، نشر میزان.
  • سلمان خاکسار، عبدالحمید (1389)، حکومت، فرد و امنیت، دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • شمس ناتری، محمدابراهیم و همکاران (1396)، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات میزان.
  • قهرمانی منامن، مرتضی (1393)، قربانیان تروریسم در حقوق بین‌الملل، تهران، نشر پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
  • گرجی‎فرد، حمیدرضا (1395) جرم‌شناسی سبز، تهران، انتشارات میزان.
  • گلدوزیان، ایرج (1395) محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تهران، نشر مجد.
  • متقی، افشین؛ کاویانی راد، مراد و نجفی؛ سجاد (1394). «رابطه امنیت زیست‌محیطی با امنیت ملی (مطالعه موردی بیوتروریسم)»، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست‌ودوم، ش 83.
  • مرادخانی، احمد و رحمانی، فاطمه (1397)، بررسی فقهی و حقوقی بیوتروریسم، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، سال چهاردهم، شماره 52.
  • مهری، عباس (1381)، بررسی مفهوم امنیت ملی و تأثیر آن در توسعه پایدار، مجله مطالعات دفاعی- استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی، شماره پانزدهم.
  •  میرمحدصادقی، حسین (1395)، دادگاه کیفری بین‌المللی، تهران، نشر دادگستر.
  • والاس، ربکا (1382)، حقوق بین‌الملل، ترجمه قاسم زمانی و مهناز بهراملو، نشر حقوقی شهر دانش.

   

  ب. منابع لاتین

  • Bassiouni, Cherif, (2004) the History of Universal Jurisdiction and Its Place in International Crimes Under International Law, University of Pennsylvania Press
  • Mayaud,Yves, (1997).,,Le Terrorism,,paris. Dalloz
  • Mercier, Marie, 2019, Rapport, Au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi portant reconnaissance du crime d'écocide, N° 446, SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019
  • PoulainMichèle, La protection de la santé publique face à la menace terroriste Annuaire Français de Droit International  Année 2001  47  pp. 151-173. P 152 (v. Michael MATES, Tech­ nologie et terrorisme, op.cit., § 17. Sur le dernier point, Le Monde 27 juin et 1er juillet 2000)
  • Stefan Riedel, (2004), Biological Warfare and Bioterrorism, Baylor University Medical Center Proceedings, Vol 17, Number 4
  • Catherine,Roche(2006), L’essentiel du Driot de l’environnement.Gualino editeur
  • Prieur,Michel, (2003), La mise en oeuvre nationale du droit international de l’environnement dans les pays francopones,Presses Universitaires de Limoges
  • Huten,Nicolas (2003),Les nouveaux fondements constitutionnels du driot de  l’environnement,Les apports de la Charte de l’environnement a l’order juridique interne,Thèse en Droit de l’environnement,Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne,et de Paris II Panthéon-Assas