دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، خرداد 1400، صفحه 7-466 
4. تبیین اثرات سالخوردگی جمعیت در امنیت ملی ایران

صفحه 139-160

علیرضا جمشیدی؛ مهدی مدیری؛ میرنجف موسوی؛ میرصادق محمدی


5. ارائه مدل اجرای خط مشی های فضای مجازی در ایران

صفحه 161-198

عباس نرگسیان؛ علی پیران نژاد؛ حامد حاجی ملامیرزایی؛ عباس قربیان


7. رانت‌جویی وتأثیرآن بر مؤلفه‌های امنیت نرم جمهوری اسلامی

صفحه 229-258

حمید ناسخیان؛ محمدرضا کاظمی گلوردی؛ غلامحسین دلاور


8. سیر تکوین و تحول الگوهای مفهومی تاب آوری در مدیریت بحران جوامع

صفحه 259-288

سعید بشیری؛ بهرام بیات؛ شروین جمشیدی؛ رضا صالح زاده


10. بررسی تأثیر مصرف رسانه‌های جمعی بر امنیت اجتماعی شهروندان

صفحه 321-344

طاها عشایری؛ علی قنبری برزیان؛ فاطمه نامیان؛ محمد مهتری آرانی


11. بازی های رایانه ای و ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی

صفحه 345-376

حمید پناهی؛ ابراهیم قربانی؛ ابوالفضل پورمنافی؛ فرزین قلیزادگان


14. کودکان داعش و امنیت بین الملل

صفحه 431-466

زهرا مبینی کشه؛ رهبر طالعی حور