دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، مرداد 1400، صفحه 1-296 

مقاله پژوهشی

1. تعیین شاخص‌های ارزیابی امنیت سایبری به روش مطالعه تطبیقی

صفحه 37-66

امیر مسعود سعادتمند؛ محمد رضا کریمی قهرودی؛ حافظ محمدی؛ محمد بابک


2. نقش عوامل ذهنی و عینی در بین‌المللی شدن تروریسم تکفیری

صفحه 67-96

محمد میرعبدلی؛ رضا خراسانی؛ داود غرایاق زندی


3. تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در هوشمندسازی شهر

صفحه 97-120

اکرم ناصری فر؛ بهرام بیات؛ منصوره نیکوگفتار


4. ارائه چارچوب مدیریت هویت دیجیتال در فضای سایبر با رویکرد آمیخته

صفحه 121-154

هاتف رسولی؛ چنگیز والمحمدی؛ ناصر آزاد؛ قنبر عباس پور اسفدن


7. ارائه چارچوب مفهومی شناسایی و تحلیل ذینفعان و بازیگران اکوسیستم رمزارز

صفحه 245-276

عاطفه فرازمند؛ ابوذر عربسرخی؛ محسن آقایی؛ نجمه آزادوار


8. تاثیر سرمایه اجتماعی بر امنیت ملی در دولت دوازدهم

صفحه 277-304

تقی جعفری؛ علی محمد حقیقی؛ امین روانبد