دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، اسفند 1400، صفحه 7-477 
3. گذار انرژی و تأثیر آن بر امنیت دریانوردی در خلیج فارس

صفحه 75-108

محمد احمدی نیا؛ غفار زارعی؛ علی محمد حقیقی


5. راهکارهای ارتقای اعتماد مخاطب به رسانه ملی

صفحه 143-178

عباس محمدنژاد؛ عباسعلی جباری؛ محمد شاه محمدی


7. طراحی مدل ارتقا قدرت نرم و نقش فراملی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر روابط با جمهوری آذربایجان

صفحه 219-254

احمد علیرضا بیگی؛ محمدعلی فتح اللهی؛ میکائیل راسخی؛ محمدعلی آل هاشم


9. طراحی الگوی راهبردی تحکیم و ارتقاء امنیت در استان سیستان و بلوچستان

صفحه 285-318

سیدمهدی اکرمی؛ حسین ذوالفقاری؛ محمدرضا شعبانی اصل؛ جمال شفیعی


13. تحلیل آسیب‌شناسانه خیزش مردمیِ کشور لیبی

صفحه 417-450

ادریس فیلی؛ حسین اکبری؛ امیر هوشنگ خادم دقیق


15. مبانی فرانظری امنیت مردم پایه در اسلام

صفحه 477-512

سید علی ساداتی نژاد؛ بهرام بیات؛ اسماعیل احمدی مقدم؛ لطفعلی عنایتی