طراحی الگوی راهبردی تحکیم و ارتقاء امنیت در استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته امنیت ملی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

3 عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (_ع)

4 عضو هیئت علمی داعا

چکیده

امنیت یک نیاز اولیه برای زندگی اجتماعی است و جزء مهمی از حقوق شهروندی محسوب می‌گردد، تامین امنیت و افزایش احساس امنیت شهروندان از مهم‌ترین وظایف و تکالیف حکومت (دولت) به‌حساب می‌آید. استان سیستان و بلوچستان یکی از مناطق مرزی ج.ا.ا محسوب می‌شود که همواره از فقدان امنیت و وجود تهدیدات فراوان رنج می‌برد. با عنایت به موارد فوق، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی راهبردی تحکیم و ارتقاء امنیت در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان به رشته تحریر درآمده است. برای دستیابی به داده‌ها با بهره‌گیری از ادبیات و مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان و صاحب‌نظران پرسشنامه محقق‌ساخته متشکل از 80 در ابعاد «جغرافیای طبیعی و انسانی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «مدیریتی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «نظامی و انتظامی» و «قضایی و قانونی» تدوین و یک نمونه آماری 140 نفره به سوالات آن پاسخ دادند. روایی پرسشنامه از سه طریق روایی محتوا، سازه و سنجش اعتبار محتوا تائید و پایایی آن نیز توسط آزمون آلفای کرونباخ در نرم‌افزار SPSS، 953/0 محاسبه گردید. با تحلیل پرسشنامه به کمک آزمون KMO، بارتلت و آزمون همبستگی رتبه‌ای پیرسون، نتیجه گرفته شد که ارتباط مثبت و معناداری بین ابعاد هفت‌گانه وجود دارد و بر اساس آزمون فریدمن اولویت ابعاد به شرح ذیل می‌باشد: «مدیریتی»، «اقتصادی»، «سیاسی»، «نظامی و انتظامی»، «قضایی و قانونی»، «فرهنگی و اجتماعی» و «جغرافیای طبیعی و انسانی».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a strategic model for consolidating and improving security in the Sistan and Baluchestan province

نویسندگان [English]

 • seyyde Mehdi Akrami 1
 • Hossein Zolfaghari 2
 • Mohammad Reza Shabani Asl 3
 • JAMAL SHAFIEI 4
1 PhD student in National Security University and Higher Research Institute of National Defense and Strategic Research
2 Associate Professor Amin University of Law Enforcement Sciences
3 Imam Hossein University
4 SNDU
چکیده [English]

Security is a basic need for social life and is an important part of citizenship rights. Providing security and increasing the sense of security of citizens is one of the most important duties and responsibilities of the government (government). Sistan and Baluchestan province is one of the border areas of the Islamic Republic of Iran, which always suffers from a lack of security and the presence of many threats. Considering the above, the present study has been written with the aim of designing a strategic model for consolidating and improving security in the border areas of Sistan and Baluchestan province. To access the data using the literature and theoretical foundations and interviews with experts, a researcher-made questionnaire consisting of 80 in the dimensions of "natural and human geography", "cultural and social", "managerial", "political", "economic", " "Military and Disciplinary" and "Judicial and Legal" and a statistical sample of 140 people answered the questions. The validity of the questionnaire was confirmed by three methods of content validity, structure and content validity and its reliability was calculated by Cronbach's alpha test in SPSS software, 0.953. Analyzing the questionnaire using KMO, Bartlett and Pearson rank correlation test, it was concluded that there is a positive and significant relationship between the weekly dimensions and according to Friedman test, the priority of the dimensions is as follows: "managerial", "economic", "political" "Military and Disciplinary", "Judicial and Legal", "Cultural and Social" and "Natural and Human Geography".

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strengthening and improving security
 • border areas of the country
 • Sistan and Baluchestan province
 • strategic model
 • الف. منابع فارسی

  • ابراهیم­زاده، عیسی و مسعودی­راد، ماندانا (1391)، «گردشگری و نقش آن در امنیت و توسعه شهرهای مرزی، موردشناسی؛ شهرستان بانه»، همایش شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش­ها و رهیافت­ها، 30 و 31 فروردین، دانشگاه سیستان­وبلوچستان، صص 246-238.
  • ابراهیم­زاده، عیسی؛ رضازاده، حافظ و دارایی، معصومه (1391)، «بازارچه‌های شهرهای مرزی، دریچه­ای به توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: استان سیستان­وبلوچستان»، همایش شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش­ها و رهیافت­ها، 30 و 31 فروردین‌ماه، دانشگاه سیستان­وبلوچستان، صص32-19.
  • احمدی­پور، زهرا؛ حافظ­نیا، محمدرضا و محمدپور، علی (1387)، «تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها؛ نمونه موردی: بخش باج‌گیران در مرز ایران و ترکمنستان»، مجله پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره 65.
  • اخوان کاظمی، بهرام (1385)، «امنیت در نظام سیاسی اسلام»، فصلنامه کانون اندیشه جوان، شماره 42، صص40-23.
  • اخوان کاظمی، بهرام (1389)، «امنیت؛ ابعاد و سازوکارهای تأمین آن در روایات»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره دوم، صص 37 -23.
  • ازکـیا مـصطفی (1374)، جامعه‌شناسی‌ توسعه‌ و توسعه‌نیافتگی روستایی در ایران، تهران: انتشارات‌ اطلاعات.
  • ازکیا، مصطفی (1380)، جامعه‌شناسی توسعه، چاپ سوم، تهران: انتشارات کلمه.
  • اسدی فرد، محمد (1394)، «بررسی مؤلفه‌های ناامنی در مناطق مرزی شرق کشور»، فصلنامه علوم و فنون مرزی، شماره 11، صص 66 - 43.
  • افتخاری، اصغر (1384)، استراتژی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • افتخاری، اصغر (1380)، ساختار و تأویل امنیت، فصلنامه مطالعات راهبردی سال پنجم، شماره 1.
  • افتخاری، اصغر (1380)، مطالعات امنیت ملی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
  • افتخاری، اصغر (1385)، کالبدشکافی تهدید، تهران، دانشگاه امام حسین (ع)، پژوهشکده جنگ.
  • افتخاری، اصغر (1389)، مطالعات امنیت ملی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
  • بوزان، باری (1380)، امنیت، کشور، نظم نوین جهانی و فراسوی آن، ترجمه احد پارساپور، فصلنامه فرهنگ اندیشه، شماره‌های 4-3.
  • بوزان، باری (1378)، مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • جان­پرور، محسن و مهرو، علی (1388)، امنیت انسانی در مناطق مرزی ایران و افغانستان (موانع و راهکارها).
  • جندقیان، عباس (1391)، «منابع خارجی تهدید و تأثیرات آن بر امنیت در شهرهای مرزی جنوب شرق ایران». همایش شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش­ها و رهیافت­ها، 30 و 31 فروردین‌ماه، دانشگاه سیستان­وبلوچستان، صص347-339.
  • ربیعی، علی (1386)، مطالعات امنیت ملی، تهران: وزارت امور خارجه.
  • رمضانی، حسین (1394)، تحلیل مفهومی ساختاری مناسبات امنیت و توسعه، نشریه جستارهای مبین، سال سوم، جستار شماره­ی 43.
  • روشندل، جلیل (1374)، «امنیت ملی و نظام بین‌الملل» تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ص 14.
  • روشندل، جلیل (1378)، امنیت ملی و نظام بین‌الملل، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول.
  • روشندل، جلیل (1374)، امنیت ملی و نظام بین‌الملل، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.
  • شعبانی، محمدرضا (1392)، راهبردهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در استان سیستان‌و‌بلوچستان مبتنی بر عوامل ژئوپلیتیکی، رساله دکتری، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • عندلیب، علیرضا و مطوف، شریف (1388)، «توسعه و امنیت در آمایش مناطق مرزی ایران». فصلنامه باغ نظر، شماره دوازده، سال ششم، پاییز و زمستان، صص76-57.
  • عندلیب، علیرضا (1380)، نظریه­ی پایه و اصول آمایش مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
  • لک­زایی، شریف (1379)، مناسبات امنیت و آزادی از دیدگاه امام خمینی، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 29.
  • لک‌زایی، نجف (1390)، امنیت از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی، فصلنامه اسراء، سال سوم، شماره 3. 80-57.
  • میرحیدر، مهاجر (1371)، مبانی جغرافیای سیاسی، تهران، انتشارات سمت.
  • میرحیدر، دره (1382)، خلاصه مقالات همایش ملی مرزها، تهران، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
  • نظرپور، محمدنقی، ارزش‌ها و توسعه، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1378، چاپ اول، ص 48-44.
  • والی‌نژاد، مرتضی (1380)، امنیت و توسعه مالی و واسطه‌های مالی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال پانزدهم، شماره‌های 7 و 8.
  • وقاری، مجید (1397)، فرصتی که بندر چابهار برای کشورهای منطقه فراهم می‌کند، پارس تودی.
  • هرسیج، حسین و تویسرکانی، مجتبی (1386)، امنیت مشاع در خلیج‌فارس، فصلنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 240- 239.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • John, (2008), Borders on the mind: re-framing border thinking, Ethics & Global Politics
  • Ahmadipur, Z., (2001). Administrative Division and Internal Security of Islamic Republic of Iran,
  • Ahmadipur, Z., Mansurian, A., (2006). Administrative Division and Political Instability in Iran
  • Alastair Buchan. (1962). war in modern society, London, clines, P.24.
  • Alastair, Buchan (1943). warin modern society, London Collins, 1962, P.24.
  • Alastair, Buchan (1962). war in modern society, London, clines, 1962.
  • Holmes, Kim R (2015), What is National Security?, Available at: http://index.heritage.org/military/2015/important-essays-analysis/national-security/
  • Josephs, Nye (1988). Jr, problems of security studies, paper presentedate the XIV world congress of the international political science association, Washington, DC, august.
  • Josephs, Nye. (1988). Jr, problems of security studies, paper presentedate the XIV world congress of the international political science association, Washington, DC, august, 1988, P.6.
  • Karimipur, Y., (2002). Introduction to Administrative Division of Iran, Geographical Association of Iran, Tehran. (In Persian)
  • Lippmann, Walter. (1943). foreign policy: shield of republic, Boston: little brown and Co, 1943, P.5.Magazin, Vol. 1, No. 4
  • Lowenthal, R (1977).” freiheit der eigenenwicklung" in Aubenpolitische perspectives des westdeutschen states, band7: Das endedes provisoriums, munchen, Wien, R Oldenburg.
  • Lowenthal, R (1977).” freiheit der eigenenwicklung" in Aubenpolitische perspectives des westdeutschen states, band7: Das endedes provisoriums, munchen, Wien, R Oldenburg.
  • Mahmudi, S., (2009). Role of Administrative Division on Provincial Development of Kermanshah, Master Thesis, Earth Science Faculty, Shahid Beheshti University.
  • Mahmudi, S., (2009). Role of Administrative Division on Provincial Development of Kermanshah.
  • Mahmudi, S., 2009, Role of Administrative Division on Provincial Development of Kermanshah, Master Thesis, Earth Science Faculty, Shahid Beheshti University.
  • Malekian, H., (2002). Administrative Division and Resource Allocation, Keyhan, Tehran.
  • Ministry of Country, (2005). Project of Division of Khorasan Province.
  • Musavi, S.Z., (2008). System of Administrative Division and Sustainable Development in Iran,
  • Shahabi, H., (2012). Shadan Region of Ardabil Province, an Approach to Marginal-Center Relationship in Iran, Geography Quarterly, http://www.ensani.ir/storage/Files/20120327182246-3062-91.pdf.
  • Wolfers, A (2015). discord and cola boration essays on international politics, baltim ore, johns Hopkins university press.