ارائه راهبردهای حفظ و تداوم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران(با تاکید بر افزایش اقتدار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین

2 عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

هر نظام سیاسی دارای 4 رکن مشروعیت، مقبولیت، اقتدار و کارآمدی است. رکن سوم یعنی اقتدار ارتباط نزدیک و مستقیمی با بقای نظام دارد. بدیهی است افزایش اقتدار هر نظام می‌تواند در حفظ و تداوم آن نقش بسزایی داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف تدوین راهبردهای حفظ و تداوم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران(با تاکید بر افزایش اقتدار) انجام شده است. روش این پژوهش «توصیفی-تحلیلی» از نوع «پیمایشی و اسنادی» است.‌ حجم جامعه آماری 50 نفر و روش نمونه گیری به صورت تمام شمار بود. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته با تعداد 59 گویه و براساس مقیاس درجه‌بندی لیکرت بود که روایی آن از طریق محتوایی(6/0=CVR) و پایایی آن از طریق آلفای کرانباخ(86/0=α) به دست آمد. به منظور تحلیل محیطی و تدوین راهبردها از تکنیک SWOT، برای ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی از ماتریس SPACE، برای اولویت‌بندی راهبردها از ماتریس QSPM و برای انتخاب راهبردهای برتر، از معیار ارزیابی بحرانی استفاده گردید. نتایج نشان داد که نظام ج. ا. ا به لحاظ اقتدار با دارا بودن22نقطه قوت، 16نقطه ضعف، 14فرصت و 15تهدید در موقعیت راهبردی تهاجمی قرار دارد. اجرای 13راهبرد برتر تدوین شده به ترتیب اولویت می‌تواند بیشترین تاثیر را در افزایش اقتدار نظام ج. ا. ا و به تبع آن حفظ و تداوم این نظام داشته و موقعیت راهبردی آن را به وضعیت مطلوب، بهبود بخشد. برترین راهبرد این مجموعه تلاش برای دستیابی نظام ج. ا. ا به جایگاه اول منطقه در همه ابعاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing Strategies for Preserving and Sustaining the Holy System of the Islamic Republic of Iran (with Emphasis on Increasing Authority)

نویسندگان [English]

 • reza sabouri 1
 • Hossein Hosseini 2
 • Hamidreza Hatami 3
1 Lecturer at Amin Law Enforcement University
2 Faculty member of Imam Hussein Comprehensive University
3 Associate Professor of Imam Hossein Comprehensive University
چکیده [English]

Every political system has four pillars of legitimacy, acceptance, authority and efficiency. The authority, has a direct and direct relation to the survival of the system. Obviously, increasing the authority of any system can play an important role in maintaining it. The purpose of this study was to develop strategies for maintaining and maintaining the sacred system of the Islamic Republic of Iran (with emphasis on increasing authority). The method of this research is "descriptive-analytical" type "survey and documents". The population of the study was 50 people and the sampling method was complete. Data collection tool was a researcher-made questionnaire with 59 items based on Likert rating scale. Its validity was obtained through content (CVR = 0.6) and its reliability through Cronbach''s alpha (α = 0.86). SWOT technique was used to analyze the environment and formulate strategies, to evaluate the position and strategic action of the SPACE matrix, to prioritize strategies from the QSPM matrix, and to select the best strategies, the critical evaluation criteria were used. The results showed that the I. R. I With 22 strengths, 16 weaknesses, 14 opportunities and 15 threats, it is in a mild offensive strategic position. The implementation of the top 13 strategies formulated in order of priority can have the greatest impact on increasing the authority of the I. R. I system. And consequently maintain and maintain this system and improve its strategic position to the desired situation.The top strategy from this series is try for achieve first place in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Authority
 • Power
 • System Maintenance
 • strategy
 • SWOT Technique
 • قرآن کریم.
 • امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در: Khamenei.ir
 • اخوان کاظمی، بهرام،(1384)، جمهوری اسلامی ایران و چالش کارآمدی، مجله مطالعات انقلاب اسلامی، شماره یک.
 • افتخاری، اصغر،(1380)، اقتدار ملی، تهران، انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی.
 • آقابخشی، علی و مینو افشاری راد(1379) فرهنگ علوم سیاسی، تهران: انتشارات چاپار.
 • بشیریه، حسین،(1378)، کاریزما، سنت و قانون منابع مشروعیت سیاسی در معمای حاکمیت قانون در ایران، تدوین اسماعیل خلیلی، تهران: انتشارات طرح نو.
 • بی نا،(1379)، خوشه های معرفت از بوستان ولایت، جلد دوم، تهران، معاونت روابط عمومی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا.
 • جهان بزرگی، احمد،(1388)، نقش امنیت اقتصادی در حفظ انقلاب اسلامی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال پنجم، بهار 1388 شماره 16.
 • حسن بیگی، ابراهیم، (1390)، مدیریت راهبردی، ‌تهران: انتشارات سمت.
 • حمیصی، مرتضی و علی خندق آبادی،(1390)، بررسی نقش اقتدار سیاسی در توسعه اقتدار ملی کشور، فصلنامه مطالعات دفاعی-استراتژیک، سال یازدهم، بهار 1390 شماره 43.
 • خرمشاد، محمدباقر و رضا علیپوری،(1394)، راهبردهای فعالسازی جوانان در راستای ارتقای اقتدار ملی ج.ا. ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال13، بهار1394 شماره 49.
 • دهخدا، علامه علی اکبر،(1373)، لغت نامه دهخدا، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 • رفیع پور، فرامرز(1371) کوششی در جهت بررسی علل پیدایش انقلاب اسلامی ایران و عوامل موثر در روند آینده آن، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 • سنت، ریچارد،(1378)، اقتدار، ترجمه باقر پرهام، تهران: نشر شیرازه.
 • سلیمی بنی، صادق،(1392)، وضعیت سنجی فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران در آغاز دهه چهارم انقلاب: قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت ها و تهدیدها، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۳۵.
 • شایسته نژاد، علی اکبر،(1390)، آسیب شناسی نقش الگویی رهبران جامعه در تداوم انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال هشتم زمستان 1390 شماره 27.
 • شجاعی زند، علیرضا،(1376)، اقتدار در اسلام، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره پنج.
 • عبدالسلامی، علی اصغر،(1391)، همبستگی ملّی و مشارکت عمومی در کلام امام و رهبری، نشریه خانه معرفت، شماره 94.
 • عمید، حسن،(1363)، فرهنگ عمید، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.
 • کاظمی، احسان،(1398)، راهبردهای سیاسی تقویت اقتدار ملی ج. ا. ایران با تأکید بر اولویت‌بندی مؤلفه‌های بعد سیاسی قدرت ملی، فصلنامه راهبرد دفاعی سال 17پاییز 1398، شماره 67
 • کوئن، بروس،(1372)، مبانی جامعه شناسی، ترجمه دکتر غلامعباس توسلی و رضا فاضل، تهران: انتشارات سمت.
 • کوئینتن، آنتونی،(1371)، فلسفه سیاسی، ترجمه مرتضی اسعدی، تهران: انتشارات بین المللی المهدی.
 • محمودی خراسانی، محمد،(1389)، عوامل اقتدار ملی از منظر قرآن، قم: انتشارات آشنا.
 • معین، محمد،(1371)، فرهنگ فارسی، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.
 • مهدوی نژاد، غلامحسین،(1381)، آموزه های مذهب شیعه و اقتدار نظام سیاسی، فصلنامه دانشگاه اسلامی، شماره شانزده.

وینسنت، آندرو،(1376)، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی