طراحی مدل ارتقا قدرت نرم و نقش فراملی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر روابط با جمهوری آذربایجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی -تهران-ایران

2 دکترای رشته علوم سیاسی (اندیشه اسلامی) و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3 دانشجوی دکترای رشته مطالعات امنیت ملی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

4 دکترای رشته فقه و مبانی اسلامی

چکیده

چکیده:
از اهداف اصلی سیاست خارجی جمهوری آذربایجان توسعۀ روابط دوستانه با کشورهای همسایه و نزدیک در خاورمیانه و شرق، از جمله با کشورهایی است که با آن‌ها از لحاظ ژئوپولیتیکی، دینی و قومی اشتراک‌هایی دارد. از این نظر در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان، توسعۀ روابط اقتصادی، فرهنگی و... با جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به توضیحات فوق ظرفیت‌های داخلی و عوامل حیاتی موجود در کشور مقصد جهت گسترش همکاری ها و توسعه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در رابطه با کشور آذربایجان می‌بایست به درستی شناسایی شود. امری که تاکنون تحقیقی جامع به منظور تبیین و بررسی آن صورت نگرفته است. بدیهی است بدون شناسایی ظرفیت های داخلی و حساسیت های موجود در کشور آذربایجان ‌نمی توان برنامه‌ای مشخص بر مبنای منافع ملی کشور در این رابطه ارائه داد. این پژوهش قصد دارد تا به صورت ساختار یافته عوامل حیاتی تاثیرگذار در افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء نقش فراملی کشور با استفاده از ظرفیت های موجود در استانهای آذربایجان غربی و شرقی را برای گسترش همکاریها و روابط هدفمند با جمهوری آذربایجان را شناسایی نموده و در نهایت رابطه میان پتانسیل های موجود در کشور به خصوص اقوام آذری را با عوامل مهم شناسایی شده جهت تاثیرگذاری در جمهوری آذربایجان، مدل سازی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for promoting soft power and the transnational role of the Islamic Republic of Iran with a focus on relations with the Republic of Azerbaijan

نویسندگان [English]

 • Ahmad Alirezabeigi 1
 • mohammadali fathollahie 2
 • mikaeil rasekhie 3
 • mohammadali ale hashem 4
1 National Security Faculty of Higher National Defense University-Tehran-Iran
2 PhD in Political Science (Islamic Thought) and Faculty Member of the Institute of Humanities and Cultural Studies
3 PhD Student in National Security Studies, University and Higher Institute of National Defense and Strategic Research, Tehran, Iran.
4 Doctorate in Islamic jurisprudence and principles
چکیده [English]

Abstract:
One of the foreign policy main goals of the Republic of Azerbaijan is to develop friendly relations with its neighbors in the Middle East and the East, including those with which it has geopolitical, religious and ethnic affiliations. From this point of view, in the foreign policy of the Republic of Azerbaijan, the development of economic, cultural and ... relations with the Islamic Republic of Iran has a special place. According to the above explanations, the internal capacities and critical factors existing in the destination country in order to expand cooperation and develop the soft power of the Islamic Republic of Iran in relation to Azerbaijan should be properly identified. So far, no comprehensive research has been undertaken to explain this issue. Obviously, without identifying the internal capacities and sensitivities in Azerbaijan, a clear program based on the national interests of Iran cannot be presented. This study intends to structurally identify the critical factors that contribute to enhancing the soft power of the Islamic Republic of Iran and enhancing the transnational role of the Iran by utilizing existing capabilities in the West and East Azerbaijani provinces to expand targeted cooperation and relations with the Republic of Azerbaijan. Finally, it model the relationship between the internal potentials, especially the ethnic Azeris, with the important factors identified for influencing the Republic of Azerbaijan.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keyword: foreign policy
 • Republic of Azerbaijan
 • Interpretive Structural Equations
 • الف. منابع فارسی

  • مجتهدزاده، پیروز؛ حسین­پور پویان، رضا و کریمی­پور، یدالله (1387)، تحلیل و بررسی همپوشی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تعامل با جمهوری آذربایجان با واقعیت‌های ژئوپلیتیک، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 12، شماره 2.
  • مجتهدزاده، پیروز (1379)، ایده­های ژئوپلیتیک و واقعیت­های ایرانی، تهران: نشر نی.
  • افضلی، رسول؛ رشیدی، مصطفی و متقی، افشین (1391)، تحلیل ساختار ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط دوجانبه ایران و جمهوری آذربایجان از سال 1991 تا 2010 میلادی با رویکرد جغرافیای بر ساخت‌گرایی، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 80.
  • صیدی، مظفر (1388)، عوامل ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره65.
  • طاهایی، س (1391)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (نظریه و واقعیت)، برگرفته از وب‌سایت مرکز تحقیقات راهبردی، اردیبهشت.
  • کوزه‌گر کالجی (1391)، تأملی بر سیاست خارجی دولت باراک اوباما در قفقاز جنوبی، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 77
  • کولایی، الهه و اصولی (1391). چگـونگی تغییـر روابـط امنیتـی ایـران و جمهـوری آذربایجـان، مطالعات اوراسیای مرکزی، 5 (11)، صص 94-75.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Carig, Nation, R. 2007. “Russia, the United States, and the Caucasus”, Strategic Studies Institute (SSI), U.S. Army War College, February. http://www. strategic studies institute. army. mil/pdffiles/pub764.pdf.
  • Mankoff, Jeffrey. 2012. “The Big Caucasus: Between Fragmentation and Integration”, March, http:// csis.org/ files/ publication/ 120326_ Mankoff_Big Caucasus_ Web.p df
  • Valiyev, Ali (2009). "Brothers, Neighbors, Rivals", TOL, 17 March 2009; (http:// www. tol.cz/ look/ TOL/ article. tpl? IdLanguage = 1&I dPublication= 4 & NrIs sue=313&NrSection=4&NrArticle=20457). Accessed on: 2011/ 3/24.
  • Nassibu, Nasib (2012). "Azerbaijan Iranian Relation: Past and Present", Journal of Azerbaijan Studies, dspace. khazar.org/ jspui/ bitstream/ 123456789/.../ N.%20Nasibli.pdf. (Accessed on: 2012/8/28).
  • Murinson, Alexander (2008). "Azerbaijan-Turkey-Israel Relations: The Energy Factor", MERIA, Vol. 12, No. 3, September. (2010). "Iran Targets Azerbaijan", BESA Center Perspectives Paper No. 110, June 23, 2010, http:// www.biu.ac.il/ SOC/ besa/ perspectives110.html. Accessed on: 2012/8/18.
  • Tayfur, M. Fatih & Korel Gymen (2002). "Decision Making in Turkish Foreign Policy: The Caspian Oil Pipeline Issue", Middle Eastern Studies, Vol. 38, (2), (Apr., 2002), pp. 101-122.
  • Kotecha, Hema (2006). "Islamic and Ethnic Identities in Azerbaijan: Emerging Trends and Tensions", (OSEC) Office in Baku, July, pp.26-29.
  • Yunus, Arif (2006). "Azerbaijan - Between America and Iran ", Russia in Global Affairs, Vol. 4. (3), July-September.
  • Azeri Report (2011)."Wiki Leaks: Islamic Radicalism in Azerbaijan" (2011), Available at: http://azerireport.com/index.php?option=com-content & task= view & id=2949&Itemid=43. (Accessed on: 2012/9/11).
  • Goble, Paul (2012). "Secular State is 'Azerbaijanis' Choice’", Vol. V, (10), (May 15), 2102, http://ada.edu.az/biweekly/issues/vol5no10/20120601083249769.html, 25/5/1391, p.110. Accessed on: 2012/7/11.