مولفه‌های اشراف اطلاعاتی در فضای مجازی با تاکید بر امنیت خانواده (مطالعه موردی :تهران 1397)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس مرکز سمعی و بصری معاونت تربیت و اموزش ناجا

2 گروه علوم سیاسی و مسائل ایران واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه علوم سیاسی - اندیشه سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف:اشراف اطلاعاتی به‌عنوان یک نیاز اساسی و اولیه امنیت پایدار مطرح است.سازمانهای اطلاعاتی جهت برقراری امنیت در انجام وظایف و ماموریتهای خود نیاز مند اطلاعات بوده و این امر مستلزم اشرافیت اطلاعاتی در حوزه فعالیت آنهاست.
روش : این پژوهش از نظر هدف،کاربردی و از لحاظ ماهیت،توصیفی –تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل خانواده های تهرانی به تعداد 100 نفر است که بر اساس روش طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند.داده ها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته طیف لیکرت 5 گزینه ای 17 سوالی که روایی آن به صورت صوری انجام و پایایی آن به وسیله ضریب آلفای کرونباخ 96/0 به دست آمد،جمع آوری شد.داده های پژوهش با استفاده از آزمون فریدمن و بااستفاده از نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: تحقیق نشان می دهد در محیط خارجی، فرصتها و تهدیدها از نظر اولویت برابر هستند و در محیط داخلی قوتها تقریباً دو برابر ضعفها می باشند با توجه به نظر خبرگان در این تحقیق، مولفه «فرهنگ سازی عمومی» نسبت به سایر مولفه‌های فضای مجازی و اشراف اطلاعاتی از ارزش بیشتری برخوردار است.
نتیجه گیری: فرهنگ سازی عمومی ، افزایش تعامل مردم و سازمان‌های اطلاعاتی ،تربیت و آموزش نیروهای متخصص و توانمند، اشراف اطلاعاتی درخانواده وآموزش خانواده ها، همکاری آنان با پلیس، تجهیزات زیر ساختی و ارتقای سیستم ها، تجهیزات مدرن،علم و آگاهی از علوم رایانه ای توسط کارآگاهان سایبری بر اشراف اطلاعاتی در فضای مجازی و امنیت خانواده تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the components of information nobility in cyberspace with emphasis on family security ( case study : tehran municipality )

نویسندگان [English]

 • mahdi shirmohmmadi 1
 • ahmad bakhshayeshi ardestani 2
 • seyed ali mortazavian farsani 3
1 boss
2 Department of Political Science and Iran Issues, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Political Science - Political Thought, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

ground and objective: information aristocracy is considered as a fundamental and basic need for sustainable security

method: this research is applied in terms of purpose, practical and in terms of nature, descriptive - analytic which
was conducted in survey method. the study population consisted of تهرانی families of 100 people, selected based on the method of class and using the cochran formula. the data were collected based on a questionnaire and a five - point Likert scale questionnaire whose validity was done in the formal way and its reliability was obtained by cronbach's alpha coefficient 96. the research data were analyzed using friedman test using spss software.

the findings: the research indicates that in external environment, opportunities and threats are equal priority and strengths are almost double the weaknesses in the internal environment, according to experts in this study, the elements of public culture are more valuable than other elements of virtual space and aristocracy.

conclusion: the results of this study show that public culture, increasing the interaction of people and intelligence organizations, training and training of expert and empowering forces, cooperation with police, modern equipment, science and knowledge of computer science has been influenced by cyber - detectives on intelligence lords in cyberspace and family security.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aristocracy
 • Information
 • security
 • Family
 • Cyberspace
 • الف. منابع فارسی

  • امانوئل کاستلز (1388)، عصر اطلاعات، ترجمه (احمد علیقلیان، افشین خاکباز، حسن چاووشیان)، نشر طرح نو.
  • احمدپور، مریم و قادرزاده، امید (1394)، تعامل در فضای سایبر و تأثیر آن بر هویت دینی جوانان، فصلنامه پژوهش جوانان، فرهنگ جامعه، شماره 5: 99-75.
  • افتخاری، علی، ایمن‌سازی فضای مجازی، تهران: انتشارات سروش.
  • آقا بخشی، علی و مینو افشاری راد (1379)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر چاپار.
  • بابایی، حسین، قاسمی، علی (1390)، تبیین مفهوم و ضرورت اشراف اطلاعاتی، دانشکده و پژوهشکده اطلاعات و امنیت، چاپ اول، تهران.
  • پاستر، گری، گروهی از مترجمان (1396)، راهنمای کامل تعقیب و مراقبت، تهران، معاونت پژوهش دانشکده امام باقر (ع).
  • پوراحمد، محمدحسین (1390)، تعقیب و مراقبت، تهران، مدیریت پژوهشی دانشکده امام هادی(ع).
  • شکربیگی، علی (1391)، فضای مجازی و جهانی‌سازی، چاپ سوم، تهران، موسسه انتشارات آوای نور.
  • داداشی، جواد (1390)، ابعاد و سطوح اشراف اطلاعاتی، دانشکده و پژوهشکده اطلاعات و امنیت، چاپ اول، تهران.
  • خواجه امیری، محمدحسن (1391)، جمع‌آوری آشکار، معاونت آموزش دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی.
  • جمشیدیان، هادی (1389)، مفهوم اشراف اطلاعاتی و راهکارهای تحقق آن، دانشکده و پژوهشکده اطلاعات و امنیت، چاپ اول، تهران
  • رونالد اینگلهارت (1373)، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، کتاب، نشر کویر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
  • رحمانی، هادی (1386)، بررسی کارکردهای تکنولوژی پیشرفته و ارتباطات نوین در جاسوسی و ضد جاسوسی، دانشکده علوم و فنون.
  • کاستلز، مانوئل (1384)، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمه حسن چاووشیان، جلد 2، تهران، طرح نو.
  • صبوری، رضا (1381)، بررسی تأثیر افزایش اقتدار نیروی انتظامی بر امنیت عمومی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فنون فارابی.
  • صفرآبادی، ایمان و پیرعلی، مصطفی (1392)، تعقیب و مراقبت اطلاعاتی، معاونت تربیت و آموزش ناجا.
  • قدرت‌آبادی، محمدحسن (1389)، مجموعه مقالات همایش تخصصی پلیس، اشراف اطلاعاتی و جرم، جلد اول، دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی.
  • کمالی­زاده، سلمان و شاه‌محمدی، غلام‌رضا (1394)، ارزیابی روش‌های شناسایی وب‌سایت فیشینگ، فصلنامه پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، سال یازدهم، شماره اول، بهار 95.
  • مولایی، سید یوسف (1389)، اشراف اطلاعاتی محصول یا فرایند، دانشکده و پژوهشکده اطلاعات و امنیت، چاپ اول، تهران.
  • معمار، محسن (1394)، فناوری‌های ارتباطی، چاپ اول، تهران.
  • یداللهی، نصراﷲ (1393)، تعقیب و مراقبت، تهران، ستاد فرماندهی کل سپاه.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Bureacratic Barriers to Democratic Engagement in the Digital age, (2017) Canadian Political Science Association Annual Conference.
  • Development in Internet Filterig Technologies and Other Meatures for Promoting online safety (2018), Melbourne: Australian Communications and Media Authority, Retrieved
  • European Commission (2015, February 10), Press Releases Database, Retrieved from European Commission.
  • Government of Uganda Social Media Guidd (2013), National Information Technology Authority-Uganda (NITA-U)
  • Richard, C. & Robert, K. (2010). Cyber war: the next threat to national security and what to do about it.
  • Merriam-webster. (2017). WWW. Merriam-webster.com (online famous dictionary)
  • Van Vuuren, J. C. J. (2016). Methodology and Model to Establish Cybersecurity for National Security in Africa using South Africa as a