تبیین جامعه شناختی عوامل مؤثر بر نگرش به بازتولید هویت ملی تیم ملی فوتبال ( از دیدگاه هواداران تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه مطالعات نواوری اموزشی خلاقیت جامعه شناسی ورزش ایرانیان

2 دانشیار، گروه جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه علوم اجتماعی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامى، زنجان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر (احساس اقتدارطلبی، احساس کارآمدی، احساس ناکامی، احساس محرومیت، خصوصیات فردی) بر نگرش هواداران به بازتولید هویت ملی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران (متغیر وابسته)، می‌باشد. در این پژوهش براساس روش تحقیق پیمایشی، با استناد بر تکنیک مصاحبه کتبی، سعی گردیده با مراجعه به 400 نفر از هواداران تیم ملی فوتبال شهر تهران (به روش نمونه‌گیری متناسب با محیط تحقیق و برآورد حجم نمونه به کمک جدول مورگان) مصاحبه شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نگرش هواداران به بازتولید هویت ملی، بستگی به احساس اقتدارطلبی (34.0+) و احساس ناکامی (32.0+) دارد. بنابراین می‌توان گفت هویت افراد در جریانات ورزشی مانند بازی‌های تیم ملی فوتبال، بازآفرینی می‌شود و برای استفاده از این ظرفیت می‌بایست بدون توجه به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی از قبیل: جنس، سن و... به کنترل و هدایت هیجانات افراد با توسعه فضاهای ورزشی مبادرت نمود تا بتوان در راه هویت‌سازی مجدد و بازآفرینی هویتی افراد، گام‌های موثری برداشت. براین اساس، پرداختن به بازآفرینی هویتی در جریانات ورزشی، فرصتی بی‌نظیر برای همگان به ویژه هواداران تیم ملی فراهم می-آورد تا هم در وقایع مهم جامعه مشارکت داشته و هم‌چنین روحیه تحمل و به عبارت بهتر، آستانه تحمل‌شان افزایش یابد. بدون شک، جامعه فعلی و کنونی مانند جنس و... گرفته می‌شود که این روند، سه نوع هویت مشروعیت‌بخش، مقاومت و برنامه‌دار، را خدشه‌دار کرده است. بنابراین استفاده از جریانات ورزشی که به خلق و بازآفرینی هویت هواداران، می‌تواند واقعیت‌هایی را مانند: افزایش حس کارآمدی، کاهش ناکامی، افزایش همبستگی و... در بین افراد جامعه خواهد شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Explanation in Effective factors on the Attitude towards the Reproduction of National Identity in National Football Team (from the Following Perspective of the National Football Team of the Islamic Republic of Iran)

نویسندگان [English]

 • saeid niknam 1
 • bahram ghadimi 2
 • zabihollah sadafi 3
2 Associate Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Abstract:
The purpose of this study is to Sociological Explanation in Effective factors (feeling of authority, sense of efficiency, feeling of failure, feeling of deprivation, individual characteristics) on the Attitude towards the Reproduction of National Identity in National Football Team (dependent variable). In this research, based on the survey research method, based on the written interview technique, an attempt has been made to interview 400 Following of the National Football Team in the Tehran (by sampling in accordance with the research environment and estimating the sample size with the help of Morgan table).. The results of the research show that the Following attitude towards the reproduction of national identity depends on the feeling of authority (34.0+) and the feeling of failure (32.0+).Therefore, it can be said that people's identities are recreated in sports events such as the national football team game, and to use this capacity, regardless of demographic characteristics, it is necessary to control and direct people's emotions by developing sports spaces so that identity can be created. People took a step back.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reproduction of National Identity
 • Feelings of Authoritarianism
 • Feelings of Efficiency
 • Feelings of Failure
 • Feelings of Deprivation
 • الف. منابع فارسی

  • احمدپور، ایران؛ خبیری، محمد و رجبی، حسین (1396)، مدل‌سازی نقش ورزش در فرآیند شکل‌گیری هویت ملی، فصلنامه مطالعات ملی، ش 18، ص 58-41.
  • احمدی، سیروس (1386)، بررسی آثار نتایج تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2006 بر هویت ملی شهروندان، فصلنامه المپیک، سال 15، ش 1، ص 95-85.
  • اخوان کاظمی، مسعود و شاه‌قلعه، صفی­الله (1392)، تأثیر فوتبال بر مؤلفه‌های هویت ملی، فصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات، ش 23، ص 135-115.
  • بهار، مهری و یادگاری، محمدحسین (1393)، مطالعه‌ هویت ملی در ترانه‌های حمایتی از تیم ملی فوتبال ایران، جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، دوره 2، ش 5، ص 166-139.
  • تدگار، رابرت (1377)، چرا انسان‌ها شورش می‌کنند، علی مرشدی­زاده. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • توسلی عباس و خادمیان، طلیعه (1386)، نقش جنسیت در مصرف کالاهای فرهنگی، پژوهشنامه علوم اجتماعی، دوره 1، ش 4، ص 61-54.
  • حاجیانی، ابراهیم و ایروانی، زهرا (1397)، آینده‌پژوهی هویت ملی ایران در افق زمانی 1407، فصلنامه مطالعات ملی، ش 19، ص 20-3.
  • حشمت­زاده، محمدباقر و اکرمیان، محمدحسین (1395)، ارتباط­سنجی ورزش و سیاست با بهره‌گیری از نظریه آنتونی گرامشی، مجله رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ش ۴۳، ص 35-10.
  • درفشان، مریم و یوسفی، فریده (1396)، بررسی رابطۀ بین ابعاد خودکارآمدی‌ فرزندان با سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده، جامعه‌شناسی کاربردی، دوره 28، ش 2، ص 114-91.
  • دوستی، مریم؛ درویشی، ابوالفضل و خلیلی­فر، علی‌اصغر (1395)، بررسی ملی‌گرایی هواداران تیم ملّی فوتبال ایران، مدیریت و توسعه ورزش، دوره 5، ش 2، ص 192-178.
  • رفیع‌پور، فرامرز (1372)، سنجش گرایش روستاییان به جهاد سازندگی، تهران: جهاد سازندگی.
  • صدفی، ذبیح‌الله (1395)، روش‌های تحلیل آماری پیشرفته (جلد اول) زنجان: سطروقلم.
  • صدفی، ذبیح‌الله (1395)، روش‌های تحلیل آماری پیشرفته (جلد دوم) زنجان: سطروقلم.
  • صدفی، ذبیح‌الله (1397)، روش تحقیق کاربردی، تهران: جامعه­شناسان.
  • عبداللهی، بیژن (1385)، نقش خودکارآمدی در توانمندسازی کارکنان، ماهنامۀ تدبیر، سال 17، ش 168.
  • غفاری نسب، اسفندیار؛ مساوات، ابراهیم؛ قاسمی­نژاد، محمدعلی و علایی، احمد (1395)، بررسی جامعه‌شناختی عوامل اجتماعی، فرهنگی مؤثر بر هویت ملی، مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی، دوره 4، ش 4، ص 35-9.
  • فاضلی، حبیب‌الله (1391)، ورزش و سیاست هویت، پژوهشنامه علوم سیاسی، ش 2.
  • فاضلی، حبیب‌الله (1393)، ورزش و مسئله هویت ملی، تهران: تمدن ایرانی.
  • کاستلز، مانوئل (1385)، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، حسن چاووشیان، تهران: طرح نو.
  • کلانتر مهرجردی، علیرضا و خرمشاد، محمدباقر (1396)، گفتمان‌های فکری سیاسی و مسئله هویت ملی قبل از انقلاب اسلامی، رهیافت انقلاب اسلامی، ش یازدهم، ص 96-71.
  • گلابی، فاطمه و حمیدی شفیق، مهدی (1398)، ورزش و همگرایی ملی، پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، شماره 18.
  • نادریان جهرمی، مسعود (1384)، مبانی جامعه‌شناسی در ورزش، اصفهان: هنرهای زیبا.
  • نقی­پور گیوی، بهنام؛ اسدی، حسن و جلالی فراهانی، مجید (1391)، بررسی مؤلفه‌های هویت تیمی و هویت ملی هواداران تیم‌های ملی فوتبال و کشتی ایران، پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، ش 11، ص 36-23.
  • نقیب­زاده، احمد (1383)، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: سمت.
  • هاشمی، سید ضیا و جوادی یگانه، محمدرضا (1386)، فوتبال و هویت ملی، مطالعات ملی، ش 2، ص 124-107.
  • هاشمیان­فر، علی؛ جلالی، مینا و هاشمی، ضیا (1390)، تأملی بر چیستی غرور ملی و برخی عوامل مؤثر بر آن مورد مطالعه شهر اصفهان، دانشنامه علوم اجتماعی، دورۀ 3، ش 1.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Adorn, W. – Frenkel-Brunswik، E. – Levinson, D. J. – Sanford, R. N.(1950). The Authoritarian Personality.New York: Harper.
  • Alabarces ,p. (1999). Post Modern Times, Identities and Violence in Argentina Football, in Football Cultures and Identities. London: Mac Millan Press, pp 77-85.
  • Berkowitz,L.(1986). A Survey of social psychology. Publisher : Holt Rinehart & Winston; 3 Sub edition.
  • Chirinos, E.(2020). National Identity and Sports in Latin America: The Hundred-Hour Football War between El Salvador and Honduras . Mapping Politics. v. 9, sep. ISSN 1920-5473.
  • Henk, E. Meier, T., Charlotte, R., Christina, U., Nabila,C., & Bernd, St. (2019). Fan identification and national identity. Sport in Society.22:3, 476 498.
  • Lever, J.(1983).Soccer madness. Chicago: University of Chicago Press
  • Martin, J., Power, P., Dan,P., James, C., & Stephen. R. (2020).  Football and politics: the politics of football. Managing Sport and Leisure. 25:1-2, PP 1-5.
  • Popović, S., & Bjelica, D. (2014). Do Significant Achievements of National Football Team Can Strengthen National Identity in Montenegro .Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine. 3(1), PP31-33.
  • Qiang, L., & David ,T. (2018).  Identity and national identity Educational Philosophy and Theory . 50:12, 1080-1088.