تبیین سازماندهی سیاسی فضای شهری با رویکرد امنیت وانضباط اجتماعی (مطالعه موردی:منطقه 12 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران،ایران

2 گروه جغرافیا ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

همواره درامنیت و انضباط اجتماعی عوامل گوناگونی موثر هستند که این عوامل امروزه کلانشهرهای ایران رابا مشکلات گسترده ای مواجه ساخته اند.در این راستا همواره مناطق تجاری وخدماتی شهرها بیش از سایر مناطق با این قبیل مشکلات مواجه هستندواین مساله درکاهش سطح رفاه شهروندان آن محدوده تاثیر گذار بوده است.منطقه12تهران یکی ازمناطقی است که به دلیل دارا بودن موقعیت مرکزی و مراکز خدماتی–تجاری وگردشگری با پدیده هایی نظیر اخلال امنیت و اخلال انضباط اجتماعی مواجه است که این مسائل در افزایش مشکلات منطقه موثر بوده است و امروزه با افزایش جرائم شهری در منطقه12،نه تنها این پدیده افزایش مهاجرت های ساکنین و ناهمگونی های اجتماعی-فرهنگی را درپی داشته است بلکه نظم اجتماعی را با چالش هایی جدی مواجه ساخته است.در همین زمینه پژوهش حاضرباروش توصیفی-تحلیلی و کاربردی(عملی)-توسعه ای و از نوع پژوهش های اکتشافی،به ارائه الگوی سازماندهی سیاسی فضای شهری مبتنی برامنیت وانضباط اجتماعی(منطقه12تهران)پرداخته است.ابزارگردآوری داده ها،یافته های کتابخانه ای ومیدانی(براساس پرسشنامه)می باشد که در این راستا جامعه آماری تحقیق را کلیه صاحب نظران حوزه های مطالعات شهری وجغرافیای سیاسی تشکیل می دهند که حجم نمونه آن براساس مدل کوکران تعداد35نفر تخمین زده شد.پژوهش حاضر با استفاده ازآزمون میانگین وضریب همبستگی پیرسون درنرم افزارspssبه ارزیابی آماره های توصیفی و سپس ارتباط میان متغیرهای سازماندهی سیاسی فضاوعوامل امنیت وانضباط اجتماعی پرداخته است. نتایج نشان داد سازماندهی سیاسی فضا در زمینه امنیت و انضباط شهری منطقه12در وضعیت مطلوبی قرارندارد وهمچنین میان چالش های سازماندهی سیاسی فضا و عوامل انضباط وامنیت شهری رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the political organization of urban space with the approach of security and social discipline (Case study: zone 12 of Tehran)

نویسندگان [English]

 • hamed beigvand 1
 • ali bijani 2
1 Ph.D Student of Political Geography, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, iran
2 Assistant Professor of Political Geography, Islamic Azad University, Central Tehran Branch,Iran
چکیده [English]

Various factors are always effective in social security and discipline,which have caused wide problems in Iranian metropolises today. In this regard, commercial and service areas of cities are always faced with such problems more than other areas, and this issue is effective in reducing the welfare of citizens in that area.Zone12 of Tehran is one of the regions that due to its central location and service-commercial and tourism centers is faced with phenomena such as security disruption and disruption of social discipline, which have been effective in increasing the problems of the region and today with increasing urban crime in Zone12 Not only has this phenomenon led to an increase in resident migration and socio-cultural heterogeneity,but it has also posed serious challenges to social order. In this regard, the present study is a descriptive-analytical and applied (practical) -developmental type.Exploratory research has presented a model of political organization of urban space based on security and social discipline(Zone12 of Tehran). Data collection tools are library and field findings (based on a questionnaire) in which the statistical population of the study is all Experts in the fields of urban studies and political geography, whose sample size was estimated based on Cochran's model of35 people.And social discipline.The results showed that the political organization of space in the field of urban security and discipline in Zone12 is not in a favorable situation and also there is a significant relationship between the challenges of political organization of space and the factors of urban discipline and security

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political organization of space
 • Urban security
 • social discipline
 • zone 12 of Tehran
 • الف. منابع فارسی

  • اسکیدمور، ویلیام، 1385، تفکر نظری در جامعه‌شناسی، ترجمۀ علی‌محمد حاضری و دیگران، تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
  • بیات، بهرام و محمد نجار، نفیسه، 1395، تأمین و رفاه اجتماعی و احساس امنیت، فصلنامه علمی امنیت ملی، سال ششم، شماره 19: 145-122.
  • پوراسماعیلی، علیرضا و مظفری، مصطفی،1390، اخلاق‌گرایی و نه قانون‌گرایی، فصلنامه خانواده پژوهی، شماره 27.
  • جوادی، اردشیر، 1382، «مدیریت شهری در ایران: فرازوفرود»، ماهنامه شهرداری‌ها، شماره 47.
  • جهانگیری، کتایون؛ استوار ایزدخواه، یاسمین؛ آذین، سید علی و جاروندی، فرزانه، 1389، بررسی میزان مشارکت مردم در مقابله با بلایای طبیعی، فصلنامه علمی امدادونجات، شماره 8: 20-11.
  • حافظ­نیا، محمدرضا، 1390، بررسی تطبیقی تأثیر نهادهای محلی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بر مشارکت شهروندی (مطالعه‎ی موردی: خانه‎ی انصاف و شوراهای حل اختلاف)، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 77 : 164-145.
  • حاجیانی، ابراهیم؛ رضایی، علی‌اکبر و فلاح­زاده، میرزا عبدالرسول، 1391، اعتماد اجتماعی به مدیریت شهری و عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 1، شماره 2: 90-55.
  • حسنی، قاسم، 1389، بررسی رابطه بیگانگی سیاسی و اجتماعی مشارکت سیاسی - اجتماعی، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 50: 170-129.
  • دهخدا، علی‌اکبر، 1377، لغت‌نامه، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
  • دیانت، محسن، 1395، تأثیر نظریه کارکردگرایی بر شکل‌گیری بروکراسی و ساختار فرهنگ در ایران، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، دوره 6، شماره 2: 125-105.
  • رضویان، محمدتقی، 1381، مدیریت عمران شهری، تهران: انتشارات پیوند نو.
  • روشه، گی، 1376، جامعه‌شناسی تالکوت پارسونز، ترجمۀ عبدالحسین نیک گهر، تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان.
  • ساسان­پور، فرزانه و حمیدی، روناک، 1394، نقش پیاده گستری بر توسعه گردشگری شهری منطقه 12 تهران (مطالعه موردی خیابان 15 خرداد و کوچه مروی)، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه‌ریزی، معماری و شهرسازی، 25 مهرماه 1394 تهران، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار: 9-1.
  • سام دلیری، کاظم و کهراری­تبار، تیمور، 1397، الگوی امنیت فردی بر اساس گفتمان حضرت امام خمینی (ره)، فصلنامه علمی امنیت ملی، دوره 8، شماره 29: 32-9.
  • شهبازی، هوشنگ؛ موسوی، سید صفر و حسین­نژاد، بیژن، 1394، بررسی عوامل مؤثر بر انضباط اجتماعی در میان جوانان اردبیل، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 41 : 26-14.
  • شهرداری منطقه 12 تهران، http://region12.tehran.ir
  • صدیق سروستانی، رحمت‌الله، 1385، امنیت اجتماعی، شهرنشینی و بوم‌شناسی هراس، مجموعه مقالات همایش بررسی نقش روانشناسی و مشاوره و مددکاری اجتماعی در تأمین توسعه امنیت روانی - معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
  • طهماسبی، مهدیه و علمی، محمود، 1394، جامعه‌پذیری و رابطه آن با میزان انضباط اجتماعی دانش‌آموزان مقطع متوسطه از سال تحصیلی 94- 1393، مجله مطالعات جامعه‌شناسی، دوره 7، شماره 24 : 83-67.
  • ظفری، حسین و ویسی، رضا، 1390، واکاوی عوامل مؤثر بر جلب مشارکت مردمی، فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره 135: 120-105.
  • علی­پور، پروین، 1388، بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در شهر تهران، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره دهم، شماره 2 : 135-109.
  • فخرایی، سیروس، 1376، وجدان کاری و انضباط اجتماعی از دیدگاه جامعه‌شناسی، مجموعه مقالات همایش وجدان کاری و انضباط اجتماعی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی.
  • فروتنی، زهرا و بحرانی، عطیه، 1386، انضباط اجتماعی در سازمان: رویکردی پژوهشی، فصلنامه علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، دوره 12، شماره 1: 218-189.
  • قهرمانی، علی‌اکبر،1390، نقش مشارکت مردم در پیشگیری از وقوع جرم، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 18 : 32-7.
  • بهفروز، فاطمه (1004)، بررسی ادراک محیطی و رفتار در قلمروی جغرافیای رفتاری، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 63، 03-01 صص
  • مظلوم خراسانی، محمد؛ نوغانی، محسن و کیش بافان، بی‌بی فاطمه، 1390، بررسی میزان مشارکت اجتماعی - اقتصادی در تعاونی‌ها و عوامل مؤثر بر آن، جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 44 : 152 - 131.
  • معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری منطقه 12 تهران.
  • منادی، مرتضی، 1388، بررسی انسان‌شناختی روابط همسایگی، مطالعه تطبیقی روابط زنان شاغل و خانه‌دار، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره سوم، شماره 2 : 103-86.
  • میزر، لاورنس؛ گامست، گلن و ا.جی گارینو، 1391، پژوهش چندمتغیری کاربردی (طرح و تفسیر)، انتشارات رشد.
  • هاشمی، سید عباس، 1396، ساماندهی محلات شهری در توسعه گردشگری (مورد مطالعه: محله عودلاجان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت شهری، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات دماوند.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Blau, p,2009, Exchange and power in Social life. In Calhoun: contemporary sociological Theory,oxford, Blackwell.
  • Hardin, Russel,2006,The street – level Epistemology of Trust. Oxford University press.
  • Jalava, y. 2003, From Norms to Trust: The Luhmanian connections between Trust and system.
  • Uslaner & Brown,2003, Inquality, Trust and civic engagement, American politics Research. Vol 31.
  • Welch, M, 2005, Determinants and conservences of Trust: sociological Inquiry vol 75. world largest cities, 2011, (world –gazetteer.com)