تبیین جایگاه امنیت اجتماعی درخلق ارزش مشترک در شبکه‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

شبکه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین ابزارها برای جهانی‌شدن هستند و نقشی بسیار مهم در بسترسازی جهت ایجاد ارزش مشترک ایفا می‌کنند. با رشد و توسعه شبکه‌های اجتماعی لزوم امنیت اجتماعی کاربران نیز دوچندان شده است. با توجه به نقش امنیت اجتماعی در ایجاد ارزش مشترک، هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه امنیت اجتماعی در خلق ارزش مشترک در شبکه‌های اجتماعی می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی، همبستگی با هدف کاربردی است؛ زیرا از نتایج یافته‌های آن می‌توان برای حل مشکلات جامعه استفاده کرد. جامعه آماری مورد مطالعه شهروندان شهر تهران هستند که عضو حداقل یکی از شبکه‌های اجتماعی می‌باشند. با توجه به فرمول کوکران برای جامعه آماری نامعین 389 نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه است که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هویت اجتماعی، هویت شخصی و هویت حرفه‌ای تأثیر مثبت و معناداری بر خلق ارزش مشترک در شبکه‌های اجتماعی دارند. همچنین امنیت اجتماعی رابطه بین هویت اجتماعی، هویت شخصی و هویت حرفه‌ای را بر ایجاد خلق ارزش مشترک به صورت مثبت تعدیل می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Social Security in Creating Shared Value in Social Medias

نویسنده [English]

 • Amir Mohammad Colabi
Assistant Professor, Faculty of Management and Economic, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Social networks are one of the most important tools for globalization and play a very important role in laying the groundwork for creating shared value. With the growth and development of social networks, the need for social security of users has doubled. Considering the role of social security in creating shared value, this study aims to explain the position of social security in creating shared value in social networks. The present study is a descriptive study, correlating with applied purpose, because the results of its findings can be used to solve society's problems. The statistical population is the citizens of Tehran, who are members of at least one of the social networks. According to Cochran's formula for an uncertain statistical population, 389 social media users were selected as statistical samples. The data collection tool was a questionnaire whose validity and reliability were confirmed. The results indicate that social identity, personal identity and professional identity have a positive and significant effect on the creation of shared value in social networks. Social security also positively modulates the relationship between social identity, personal identity, and professional identity in creating shared values.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Security
 • Creating Shared Value
 • Social Identity
 • Social network
 • Structural equation modeling
 • فهرست منابع ومآخذ

  الف. منابع فارسی

  • حاتمی، علی؛ احمدی، بختیار و اسمعیلی، عطا (1397)، بررسی عوامل مرتبط با میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان مورد مطالعه زنان شهر کرمانشاه، پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 4 (3)، 121-103.
  • حمیدی­پور، رحیم و رجبی، فاطمه (1397)، پیش‌بینی احساس امنیت اجتماعی بر اساس هویت اجتماعی، هوش فرهنگی و معنویت، پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 7 (1)، 111-97.
  • سخایی، محمدعلی؛ حکیمی، علی‌محمد و آقایی، محسن (1400)، تدوین راهبرد مدیریت شبکه‌های اجتماعی با رویکرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی امنیت ملی، 11 (39)، 138-95.
  • سلطانی، اختر؛ سلطانی، پرستو و امیدی، رسول (1397)، بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی مجازی تحت تلفن همراه با هویت و امنیت اجتماعی دانشجویان، فصلنامه پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، 13 (1)، 136-117.
  • شایگان، فریبا و رستمی، فاطمه (1390)، هویت اجتماعی و احساس امنیت (مطالعه موردی زنان تهران)، برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 9 (3)، 182-149.
  • عشایری، طاها؛ قنبری برزیان، علی؛ نامیان، فاطمه و مهتری آرانی، محمد (1400)، بررسی تأثیر مصرف رسانه‌های جمعی بر امنیت اجتماعی شهروندان، فصلنامه علمی امنیت ملی، 11 (39)، 344-321.
  • گل‌محمدی، احمد (1381)، جهانی شدن فرهنگ، هویت، تهران، نشر نی.
  • محمودی بورنگ، محمد و نبئی، حمزه (1398)، عوامل مؤثر بر هویت حرفه‌ای معلم: مروری نظام‌مند، توسعه حرفه‌ای معلم، 4 (1)، 94-77.
  • معمار، ثریا؛ عدلی­پور، صمد و خاکسار، فائزه (1391)، شبکه‏‌های اجتماعی مجازی و بحران هویت (با تأکید بر بحران هویتی ایران)، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 1 (4)، 176-155.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Akerlof, G. A., & Kranton, R. E. (2005). Identity and schooling: Some lessons for the economics of education. Journal of economic literature, 40(4), 1167-1201.‏
  • Autiero, G. (2016). Social and personal identities: Their influence on scholastic effort. Review of Social Economy, 73(1), 19-33.‏
  • Barbour, J. B., and J. C. Lammers (2015) “Measuring Professional Identity: A Review of the Literature and a Multilevel Confirmatory Factor Analysis of Professional Identity Constructs.” Journal of Professions and Organization2: 38–60.
  • Bilgin, P. (2003). Individual and societal dimensions of security. International Studies Review5(2), 203-222.‏
  • Caldwell, N. D., Roehrich, J. K., & George, G. (2017). Social value creation and relational coordination in public‐private collaborations. Journal of Management Studies, 54(6), 906-928.
  • Canrinus, E. T., Helms‐Lorenz, M., Beijaard, D., Buitink, J., & Hofman, A. (2011). Profiling teachers’ sense of professional identity. Educational studies, 37(5), 593-608.‏
  • Castles, S., & Davidson, A. (2020). Citizenship and migration: Globalization and the politics of belonging. Routledge.‏
  • Crane, A., Palazzo, G., Spence, L. J., & Matten, D. (2014). Contesting the Value of “Creating Shared Value”. California Management Review, 56(2), 130–153.
  • Daase, C. (2010). " National, Societal", and" Human Security": On the Transformation of Political Language/Nationale, gesellschaftliche und menschliche Sicherheit: Zum Wandel politischer Sprache. Historical Social Research/Historische Sozialforschung, 22-37.‏
  • Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. Stanford university press.‏
  • Hamalainen, J. (2005). Social Insecurity and Social Exclusion: Old and New Challenges for Social Policy and Social Work. Journal of Social, 10, 3-15.
  • Jermolajeva, J., & Bogdanova, T. (2017). Philosophy of the Profession and Professional Knowledge in the Structure of Professional Identity of Hei Teachers in Riga and Smolensk. Economics and Culture14(1), 41-49.‏
  • Johansen, R. C. (2017). Developing a Grand Strategy for Peace and Human Security: Guidelines from Research, Theory, and Experience. Global governance23(4), 525-536.‏
  • Kim, S. (2008). Concept of societal security and migration issues in Central Asia and Russia. Centre for Far Eastern Studies, University of Toyama. CAMMIC Working Paper, (2).‏
  • Koo, J., Baek, S., & Kim, S. (2019). The effect of personal value on CSV (creating shared value). Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity5(2), 34.‏
  • Kovari, I., & Zimányi, K. (2011). Safety and security in the age of global tourism. Applied Studies in Agribusiness and Commerce, 4(5-6), 67-69.‏
  • Mael, F., & Ashforth, B. E. (1992). Alumni and their alma mater: A partial test of the reformulated model of organizational identification. Journal of organizational Behavior, 13(2), 103-123.‏
  • Meyer, M., Helmholz, P., & Robra-Bissantz, S. (2018). Digital Transformation in Retail: Can Customer Value Services enhance the Experience?. In Bled eConference, 23.
  • Nario-Redmond, M. R., Biernat, M., Eidelman, S., & Palenske, D. J. (2004). The social and personal identities scale: A measure of the differential importance ascribed to social and personal self-categorizations. Self and Identity, 3(2), 143-175.‏
  • Nordgren, L., Planander, A., & Leifland, C. W. (2020). Value Creation of Healthcare Services-Developing a Healthcare Matching Model. International Journal of Business and Social Science, 11(8), 35-46.
  • ‏Porter, ME. & Kramer, MR. (2011). Creating shared value. harvard business review, 89(1/2), 62–77.
  • Ranjan, K. R., & Read, S. (2016). "Value co-creation: concept and measurement" Journal of the Academy of Marketing Science, 44(3), 290-315.
  • Redmond, M. R., Biernat, M., Eidelman, S., & Palenske, D. J. (2004). The social and personal identities scale: A measure of the differential importance ascribed to social and personal self-categorizations. Self and Identity, 3(2), 143-175.‏
  • Reshef, R., Kreisel, T., Kay, D. B., & Yirmiya, R. (2015). Microglia and their CX3CR1 signaling are involved in hippocampal-but not olfactory bulb-related memory and neurogenesis. Brain, behavior, and immunity41, 239-250.‏
  • Richard, G. (2003). Tourist’s perceptions of safety and security while visiting Cape Town, Tourism Management, 24, 585–575
  • Schneider, T., & Sachs, S. (2017). The impact of stakeholder identities on value creation in issue-based stakeholder networks. Journal of Business Ethics, 144(1), 41-57.
  • Sihi, D., & Lawson, K. (2018). Marketing leaders and social media: blending personal and professional identities. Journal of Marketing Theory and Practice, 26(1-2), 38-54.‏و
  • Tajfel, H., Turner, J. C., Austin, W. G., & Worchel, S. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. Organizational identity: A reader56(65), 97-112.
  • Turner, J. C., & Haslam, S. A. (2001). Social identity, organizations, and leadership. In M. E. Turner (Ed.), Groups at work: Theory and research. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

  Zhao, J., Wang, T., & Fan, X. (2015). Patient value co-creation in online health communities. Journal of Service Management, 26(1), 72–96.