نقش دیپلماسی شهروندی در مشارکت سیاسی زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار و عضو هیات علمی گروه مردم شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان نقش دیپلماسی شهروندی بر مشارکت سیاسی زنان (مورد مطالعه زنان شهر تهران در سال 97-96) با هدف بررسی و شناخت تاثیرات دیپلماسی شهروندی بر مشارکت سیاسی زنان انجام گرفته است.
از میان متغیر های مفهوم دیپلماسی شهروندی مهمترین و تاثیر گذارترین آنها در نظر گرفته شده اند، که این مولفه ها شامل تصویر مطلوب و مثبت از کشور، حسن تفاهم و دستیابی به دیدگاهها و ارزشهای مشترک، مشارکت در فعالیتهای صلح طلبانه و حل تعارضات، تبادل و تسهیم اطلاعات می باشند.
از جامعه آماری 385 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند، و همچنین برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. در روش های آماری نیز که شامل آمار توصیفی و استنباطی هستند از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است که نتایج بدست آمده نشان دهنده رابطه معنادار بین متغیرها می باشد.
روش تحقیق در این پژوهش پمایشی بوده و چارچوب نظری بر مبنای نظریات ساموئل هانتینگتون، میلبراث و گوئل، رابرت دال، پری در مفهوم مشارکت سیاسی و نظریات جان ملسین، جوزف مونتویل، دایانا چیاگاس و آنا داوسون در قسمت دیپلماسی شهروندی می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Citizenship Diplomacy in Women's Political Participation

نویسندگان [English]

 • Marzie Zareh 1
 • Talie Khademian 2
 • Mohammad Homayoon Sepehr 3
1 PhD student in Political Sociology, North Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Faculty member of Department of social science, North Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Faculty member of Department of Anthropology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University , Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study, entitled The Role of Citizenship Diplomacy on Women's Political Participation (a case study of Tehran's women in 1997-96), was conducted to investigate the impact of citizenship diplomacy on women's political participation.
Among the variables of the concept of citizenship diplomacy are considered the most important and influential ones, which include a favorable and positive image of the country, a good understanding and attainment of common views and values, participation in peaceful activities and conflict resolution, exchange And sharing information.
The statistical population of the study consisted of 385 individuals who were selected by multistage cluster sampling method and a questionnaire was used for data collection. Statistical methods including descriptive and inferential statistics were used by Pearson correlation coefficient and multivariate regression. The results showed a significant relationship between the variables.
The research method in this study is a survey and a theoretical framework based on the theories of Samuel Huntington, Melbourne and Goel, Robert Dale, Perry on the concept of political participation and the theories of John Mellesin, Joseph Montville, Diana Chiagas, and Ana Maysondo in Dipole.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Citizenship Diplomacy
 • Participation
 • Political Participation
 • فهرست منابع ومآخذ

  الف. منابع فارسی

  • آستین، رنی (1384)، حکومت: آشنایی با علم سیاست، ترجمه لی لا سازگار، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
  • آلموند، گابریل و بینگهام پاول (1375)، جامعه‌پذیری سیاسی و فرهنگ سیاسی، ترجمه علیرضا طیب، مجله سیاسی - اقتصادی، شماره 114-113.
  • پالیزان، محسن (1390)، بررسی میزان تمایل به مشارکت سیاسی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه سیاست، دوره 41، شماره 2، صص 49-33.
  • پناهی، محمدحسین (1388)، فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی زنان، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات، زمستان 1388.
  • پیشگاهی­فرد، زهرا، زهدی گهرپور محمد (1389). بررسی جایگاه و نقش زنان دیپلمات خاورمیانه در مشارکت سیاسی، فصلنامه زن و جامعه، بهار،دوره 1، شماره 1، صفحه 25 تا 44.
  • چابکی، ام‌البنین (1382)، مشارکت سیاسی و جنسیت: بررسی مقایسه‌ای مشارکت سیاسی دانشجویان دختر و پسر، فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی، شماره 45.
  • دال، رابرت (1378)، درباره دموکراسی، ترجمه حسن فشارکی، تهران: شیرازه.
  • دال، رابرت، (1374)، تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ترجمه حسین مظفریان، تهران: مرندیز، چاپ اول.
  • راش، مایکل (1377)، جامعه و سیاست، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، سمت.
  • رضایی، مهدی. (1375). «مبانی جامعه‌شناسی شهری». نشر آوا، چاپ اول، تهران
  • سجادپور، محمدکاظم (1393)، بایسته‌ها در مدل ارزیابی تکنیک دیپلماسی مسیر دوم، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و هشتم، شماره 2، تابستان 1393.
  • سلیمی، رضا (1392). روابط بین‌الملل و دیپلماسی صلح در نظام متحول جهانی. (چاپ دوم). تهران: انتشارات سمت.
  • سید امامی، کاووس (1386)، مشارکت سیاسی دانشجویان: ارزیابی برخی از پیش‌بینی کننده‌های مشارکت سیاسی، پژوهش‌نامه علوم سیاسی، شماره شش.
  • شائمی برزکی، اکبری، بهارستان (1392)، تحلیل تأثیر هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار سازمانی، فرآیند مدیریت و توسعه، زمستان 92، شماره 86.
  • شمس آبادی، علی (1397)، بررسی مقایسه‌ای دیپلماسی شهروندی آمریکا و ایران، فصلنامه سیاست، شماره هجدهم، تابستان 1397، صص 108-91.
  • کرمی، رضا (1399). مدیریت چالش‌های امنیتی در جنوب غرب آسیا (مطالعه موردی افراط‌گرایی مذهبی)، فصلنامه امنیت ملی، دوره 10، شماره 35، بهار 1399
  • قاسمی، حاکم (1393)، عوامل محدود ماندن مشارکت سیاسی زنان، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال دهم، شماره اول، زمستان 1393، صص 156-123.
  • کیا، علی‌اصغر (1392)، دیپلماسی شهروندی و فعالیت دیپلماتیک شهروندان تهرانی در فضای مجازی، علامه طباطبایی.
  • لهسایی زاده، عبدالعلی؛ باور، یوسف (1388)، نگرش دانشجویان نسبت به مشارکت سیاسی زنان، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 19.
  • میلبراث لستر، گوئل لیل، (1386)، مشارکت سیاسی، مترجم سید رحیم ابوالحسنی، تهران، میزان، چاپ اول.
  • محمدی فر، نجات، شهرام نیا، مسعود، مسعودنیا، حسین، حاتمی، عباس (1396). بررسی رابطۀ میان استیفای حقوق شهروندی با نوع مشارکت سیاسی در بین زنان شهر اصفهان، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، دوره 28، شماره 2، صفحه 147-162.
  • نجفی، محمدجواد؛ شهبازی، مظفرالدین(1399). بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه، جامعه‌شناسی سیاسی ایران تابستان، شماره 10 علمی-پژوهشی (وزارت علوم)، صفحه131 تا 155.
  • وثوقی، منصور؛ صیامیان گرجی، زهرا؛ باصری، علی؛ قدیمی، بهرام؛ ساروخانی، باقر(1399).تحلیل کیفی تأثیر عوامل فرهنگی اجتماعی و انگیزشی بر مشارکت سیاسی زنان شهر تهران، پژوهش اجتماعی پاییز - شماره 48 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) ،صفحه 19 تا 43 .

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Dawson,J (2011) “ Thescop Of Poitical Participation” Journal Of Community Development.
  • Fraser, Robin (2012), "Track Two Diplomacy- a Distinct Conflict Intervention Category", (MA Thesis, University of Victoria.
  • Chigas, Diana, Burgess Heidi, Malek Cate (2003), Citizen Diplomacy Based on a longer essay on Track II / Citizen Diplomacy, written by Diana Chigas for the Intractable Conflict Knowledge Base Project.
  • Melissen, Jan. (2005). Wielding Soft Power: The New Public Diplomacy. Netherlands: The Netherlands Institute Of International Relation.
  • Patterson, David(2008). The Search for Negotiated Peace; Women Activisim
  • Citizen Diplomacy In World War 1, Routledge.