دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، آذر 1401، صفحه 1-444 

مقاله پژوهشی

تاثیر وزن ژئوپلیتیک قومی بر فرایندهای سیاسی(مورد مطالعه: پشتون ها در افغانستان)

صفحه 9-38

ریباز قربان نژاد؛ ناصر زنگنه؛ ابراهیم رومینا؛ حمیدرضا محمدی


آینده نگاری راهبردی احساس امنیت شهری در کلانشهر تهران

صفحه 171-212

امیر حسین الهامی؛ کاظم برهانی؛ محمد امین پورطاهری


نقش دیپلماسی شهروندی در مشارکت سیاسی زنان

صفحه 213-236

مرضیه زارع؛ طلیعه خادمیان؛ محمد همایون سپهر


آسیب شناسی سیاست کیفری شکلی در رسیدگی به جرایم گروه تروریستی داعش با تأکید بر حقوق کیفری عراق

صفحه 267-298

مهدی صبوری‌پور؛ حیدر الشیخ؛ محمدعلی اردبیلی؛ حسین میرمحمد صادقی؛ باقر شاملو