بررسی تاثیر شبکه‌های اجتماعی محلی بر امنیت جامعوی در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

2 دانشیار و عضو هیئت‌علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد تهران شمال

3 استادیار تمام وقت و عضو هیئت‌علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد تهران شمال.

چکیده

زندگی جمعی از نیازهای انسان و شبکه‌های اجتماعی محلی و امنیت جامعوی از عناصر بقاء جامعه است. در سایه امنیت، استعدادها رشد و توانمندسازی افراد و گروه‌ها تحقق می‌یابد. می‌توان امنیت جامعوی را از ابعاد امنیت دانست. عوامل بسیار مهمی مانند: شبکه‌های اجتماعی محلی بر امنیت جامعوی تأثیر گذارند، بررسی این تأثیر هدف اصلی می‌باشد.
پژوهش ازنظر هدف؛ کاربردی، ماهیت داده‌ها؛ کمی، تکنیک؛ توصیفی – همبستگی و پیمایشی، سؤالات علی- تبیینی است. داده‌ها با ابزار پرسشنامه و ادبیات با فیش‌برداری گردآوری و اعتبار صوری، پیش‌آزمون غیر رسمی و رسمی انجام شد. از 8،154،000 نفر جامعه آماری، تعداد 390 نفر حجم نمونه از طریق نمونه‌گیری احتمالی، با روش نمونه‌گیری مختلط، انتخاب، در چند مرحله نمونه‌گیری اتفاقی ساده با کوکران و جدول مورگان تعیین گشت. برای بررسی روائی سازه پرسشنامه، از آزمون تحلیل عاملی استفاده شد و پرسشنامه روائی کلی داشت. براساس آلفای کرونباخ گویه‌ها پایائی لازم داشتند. برای بیان اثر متغیرها (شبکه‌های اجتماعی محلی، انواع حمایت، بده بستان و امنیت جامعوی) بر یکدیگر و داده‌های مرتبط با پرسشنامه، از نرم‌افزار اس. پی. اس. اس از آمار استنباطی و توصیفی، تحلیل و استفاده شد. در نتیجه متغیر شبکه‌های اجتماعی محلی با امنیت جامعوی، شبکه‌های اجتماعی محلی با انواع حمایت، حمایت با امنیت جامعوی رابطه دارد ولی شبکه‌های اجتماعی محلی با بده بستان، بده بستان با امنیت جامعوی رابطه ندارد. بنابراین با گسترش ارتباط در شبکه‌های اجتماعی محلی، تقویت آن و ارائه انواع حمایت(مصاحبتی و مشورتی، عاطفی، خدماتی، مالی و اطلاعاتی)، امنیت جامعوی (در ابعاد چهارگانه جانی، شغلی، عاطفی و اخلاقی) ارتقاء می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Community Network on Societal Security

نویسندگان [English]

 • Hossein Amiri 1
 • Hossein Dehghan 2
 • Faiz Allah Nowrozi 3
1 Master of Sociology
2 Associate Professor and faculty member of the Department of Social Sciences, North Tehran Azad University
3 Full-time assistant professor and member of the faculty of the Department of Social Sciences, North Tehran Azad University.
چکیده [English]

Collective Life And Society, Are Human Needs. Survival And Improvement Of The Society And Community Have Elements Such as; Local Social Networks And Societal Security. Network Has The Varieties, Local Social Networks Is An Example. In Addition to Local Social Networks, the Existence or Feeling of Security is Essential for the Comfort, Convenience of Human Life and Empowerment of Individuals and groups. In the Shadow of Security, Individuals and social Talents Grow, so Societal Security Is One of The Dimensions Of Security. Very Important Factors Such as; Local Social Networks Affect Societal Security, This Is The purpose Of This Effect Study.
Purpose–Applied Research, Nature Of Data; Quantitative, Descriptive Technique – Correlation And Surveying. The Types Of Questions And Hypothesis Are Causal-Explanatory. Data Were Collected Using Means of Questionnaire And Literature Rewiew And Face Validity, Non formal And Formal Pre- Test Done. Sample Was Selected from Probability Sampling by Mixed Sampling Method, Determined In Several Stages. Simple Random By Cochran Formula and Morgan’s table. Factor Analysis Was Used To Acsess The Construct Reliability Of The Questionnaire And The Questionnaire had a general Reliability. According To Cronbach's Alpha, The Statements Had The Necessary Reliability. To Express The Effect Of Variables On Each Other And The Data Associated With The Questionnaire, From The S.P.S.S. Software Data Were Analyzed To Help Inferential Statistics (Spearman’s Correlation Coefficient, Regression)And Descriptive Statistics Techniques. Among The Variables: Local Social Networks with, Types Of Support, By Expanding The Types Of Support, In Local Social Networks Enhances Societal Security.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Local Social Networks
 • Societal Security
 • Types Of Support
 • Give and take
 • فهرست منابع ومآخذ

  الف. منابع فارسی

  • احمدی­مقدم، اسماعیل، (1389)، امنیت اجتماعی و هویت، مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 23: 164- 133.
  • اسمیت، فیلیپ، مترجم حسن پویان، (1387)، درآمدی بر نظریه فرهنگی؛ چاپ دوم، تهران، ناشر: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
  • افتخاری، اصغر، (1394)، منظومه مفهومی خرد «امنیت اجتماعی شده» در سیرة پیامبر اکرم (ص)، دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش سیاسی، سال یازدهم، شمارة اول، پیاپی 21، 44-5.
  • افشانی، علیرضا و فرقانی، مهناز، (1396)، مطالعة تطبیقی ارتباط سرمایة اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی بین والدین و فرزندان ساکن شهر یزد، فصلنامه پژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال ششم، شماره پیاپی 16، 16-1.
  • امیری، حسین، (1399)، بررسی تأثیر شبکه­های اجتماعی محلی بر امنیت جامعوی در شهر تهران، دانشگاه آزاد تهران شمال- دانشکده علوم انسانی.
  • باستانی، سوسن و صالحی هیکویی، مریم، (١٣86)، سرمایه اجتماعی شبکه و جنسیت: بررسی ویژگی‌های ساختی، تعاملی و کارکردی شبکه اجتماعی زنان و مردان در تهران؛ نامة علوم اجتماعی، شماره٣٠،95-63.
  • باستانی، سوسن (1387)، بررسی شبکه­های اجتماعی در 10 محله تهران: بررسی جایگاه روابط محلی در شبکه­های اجتماعی؛ مطالعات اجتماعی ایران؛ شماره 4، 74-55.
  • باقری، میترا، (1390)، بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال.
  • بیات، بهرام؛ حسنوند، اسماعیل؛ حسنوند، احسان (1391)، فرا تحلیل مطالعات مربوط به احساس امنیت اجتماعی؛ مطالعات امنیت اجتماعی؛ شماره 29، 96-69.
  • بنی­فاطمه، حسین و سلیمی، آمینه (1390)، احساس امنیت اجتماعی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن، مطالعات جامعه­شناسی؛ سال سوم؛ شماره 12،60.
  • بوزان، باری، (1390)، مردم، دولت­ها و هراس، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ سوم.
  • پلانت، جولی (1393)، راهنمای گام به گام تحلیل داده با Spss، مترجم جعفری، مرتضی و حبیبی ماچیانی، حسن، انتشارات جامعه­شناسان، تهران.
  • پورسعید، فرزاد (1392)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات امنیت، ناشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 279.
  • ترنر، جاناتان، اچ. (1394)، نظریه­های نوین جامعه‌شناختی، ترجمه علی‌اصغر مقدس و مریم سروش، چاپ اول، تهران نشر جامعه شناسان.
  • دهقان، حسین، پوررضا؛ کریم­سرا، ناصر و احسان، مونا، (1395)، رابطه­ی فضاهای اقتصادی شهری و شبکه‌های اجتماعی: بررسی تأثیر میدان‌های میوه تره‌بار و هایپراستار بر تعاملات اجتماعی، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ جامعه‌شناختی ﺷﻬﺮﯼ، ﺷﻤﺎﺭﻩ 81، 93-114.

  https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1422659 ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺖ:

  • دیلینی، تیم، (1392)، نظریه­های کلاسیک جامعه­شناسی، مترجم صدیقی، بهرنگ و طلوعی، وحید، نشر نی، چاپ هفتم.
  • خدائی، هوشنگ، (1342)، اقتباس از بحث درباره لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی، کانون وکلا، شماره 86،100-10.
  • خلیلی، رضا، (1386)، تبارشناسی مطالعات امنیتی در ایران، مطالعات راهبردی، شماره 36: 322-279.
  • رمضانقربانی، غزاله، (1393)، تأثیر شبکه­های اجتماعی محله­ای بر میزان وفاق و انسجام اجتماعی در شهرستان دامغان، دانشگاه آزاد تهران شمال- دانشکده مدیریت.
  • ریتزر، جورج، (1384)، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ دهم، انتشارات علمی، تهران،576.
  • ساروخانی، باقر؛ نویدنیا، منیژه، (1385)، امنیت اجتماعی خانواده و محل سکونت در تهران، رفاه اجتماعی، شماره 22: 108-87.
  • سفیری، خدیجه، سوسن باستانی و لیلا قرانی دامداباجا، (1392)، سنجش رابطة حمایت شبکه­های اجتماعی غیررسمی و رضایت شغلی زنان در شهر اردبیل، زن در توسعه و سیاست، شماره 4، 174-253.
  • شایگان، فریبا، (1392)، بررسی شاخص­های امنیت اجتماعی از منظر «آیت‌الله سید علی خامنه­ای»، نظریه­های اجتماعی متفکران مسلمان، شماره 2،140-113.
  • عبدی، رمضانعلی و افتخاری، اصغر، (1398)، طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی با تأکید بر نقش ناجا، فصلنامه ‌امنیت‌ ملی، ‌سال‌ نهم، ‌شماره‌ دوم، 263-233.
  • غیاثوند، احمد، (1392)، کاربرد آمار و نرم­افزار spss در تحلیل داده­ها، انتشارات تیسا، تهران.
  • قادری، حاتم، (1392)، اندیشه­های سیاسی در اسلام و ایران، چاپ 13، سمت، تهران، 44.
  • قدرتى، حسین؛ جوادیان، سید حمید؛ حسینى، سیدهادى و اکرم قدرتى، (1391)، احساس امنیت اجتماعى و تعیین کننده‌های اجتماعى اقتصادى آن (مطالعه موردى: شهر سبزوار)، مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 30، 142- 119.
  • کرمی، مرتضی و کیومرث فرح­بخش، (1394)، بررسی مؤلفه­های اساسی مؤثر بر افزایش امنیت اجتماعی از دیدگاه نخبگان حوزه امنیت، پژوهش­های حفاظتی امنیتی، دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، سال سوم، شماره 13، 68-49.
  • کلاه چیان، محمود، (1391)، معرفت‌شناسی امنیت اجتماعى، فصلنامه ره نامه سیاست‌گذاری، سال سوم، شماره دوم، 112-89.
  • کاستلز، مانوئل، (1385)، اقتصاد، جامعه و فرهنگ (ظهور جامعه شبکه­ای)، ج 1، مترجم: احمد علیقلیان و افشین خاکباز، ناشر طرح نو، چاپ پنجم، تهران.
  • کلمن، جیمز، (1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی، مترجم: منوچهر صبوری، نشر نی، چاپ اول، تهران.
  • مجردی، سعید، (1391)، اینترنت و امنیت اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 55.
  • مرادی فروتن، اعظم ،(1391)، بررسی تفاوت‌های شبکه‌های غیر رسمی زنان و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی محلات گیشا و نازی آباد)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 10.
  • مک سوئینی، بیل، (1390)، مقدمه­ای بر جامعه‌شناسی امنیت، قاسمی، محمدعلی و محمدرضا آهنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
  • میرزائی، بیژن، (1393)، بررسی شبکه­های اجتماعی موجود در کشور و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور، پروژه تحقیقاتی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، 15.
  • نبوی، سید عبدالحسین؛ حسین­زاده، علی حسین و حسینی، سیده هاجر، (1389)، بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی، جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 40، 96-73.
  • نصری، قدیر، (1390)، درآمدی نظری بر امنیت جامعه­ای (مفاهیم، مؤلفه‌ها و نظریه­ها)، چاپ اول، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
  • نویدنیا، منیژه، (1382)، درآمدی بر امنیت اجتماعی، مطالعات راهبردی، ش 19، 76-55.
  • نویدنیا، منیژه، (1388)، امنیت اجتماعی؛ پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • هابرماس، یورگن، (1382)، جهانی شدن و آینده دموکراسی؛ منظومه پساملی، پولادی، کمال، چاپ دوم، نشر مرکز، تهران، 103.
  • یزدانی، عنایت‌الله و صادقی، زهرا، (1389)، امنیت اجتماعی و تأثیر آن بر امنیت ملی (در قالب تهدیدات فرهنگی اجتماعی)، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال چهارم، ش 39 و 40، 64-48.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Ghorbani, M. Hadarbadi, Gh. Ebrahimi Azarkharan, F.& Khavar, A. Summer 2016, Network Analysis and Appraisal of Social Capital of Beneficiaries for Rural Sustainable Development (Case Study: Bazijan Village, Mahalat County, Markazi Province), Journal of Rural Research, 7(2), Vol 7. No 2, 406-421.
  • http://dx.doi.org/10.21859/jjr-070210
  • Ilgit, Asli & Klotz Audie, How far does ‘societal security’ travel? Securitization in South African immigration policies;Security Dialogue, 2014, Vol. 45(2) 137–155 © The Author(s) 2014.
  • Reprints and permissions: sagepu co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/0967010613519161
  • Downloaded from sdi.sagepub.com at NANYANG TECH UNIV LIBRARY on June 14, 2015
  • Saleh, Alam, Broadening the Concept of Security: Identity and Societal Security; Geopolitics Quarterly, Volume: 6, No 4, Winter 2010,PP 228-241
  • SWIMELAR, SAFIA, Education in Post-war Bosnia: The Nexus of Societal Security, Identity and Nationalism; Ethnopolitics, 2013;161-182, Vol. 12, No. 2, 161–182. http://dx.doi.org/10.1080/17449057.2012.656839

   

  ج. وبسایت

  www.wikipedia.org/wiki تاریخ دسترسی 26/