طراحی و ارزیابی الگوی سیاستگذاری مناسب با مولفه های فرهنگی-تاریخی ایران در آسیای مرکزی در مقابله با تهدیدات اسلام گرایی افراطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای سیاستگذاری عمومی، علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان

3 گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر درصدد طراحی و ارزیابی الگوی سیاست گذاری مناسب با مولفه های فرهنگی-تاریخی ایران در آسیای مرکزی در مقابله با تهدیدات اسلام گرایی افراطی است و از طرح آمیخته متوالی اکتشافی بهره جسته است؛ بدین ترتیب که در فاز کیفی پژوهش از مصاحبه نیمه استاندارد با 10 نفر از خبرگان رشته های مرتبط دانشگاههای شهر تهران که از طریق روش نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شده بودند داده ها گردآوری گردید،به منظور تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون و از نوع شبکه مضامین از طریق فرایند کدگذاری نظری استفاده شد،نتایج فاز کیفی نشان داده است که مدل مطلوب سیاستگذاری مطلوب با مولفه‌های فرهنگی- تاریخی ایران در آسیای-مرکزی در مقابله با تهدیدات اسلام‌گرایی افراطی از شش مضمون فراگیر شامل: 1- اتخاذ رویکرد مناسب فرهنگی در سیاست گذاری خارجی؛ 2- تقویت مناسبات فرهنگی و تاریخی3- استفاده از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی4- تقویت زبان و ادبیات فارسی5- توجه به سیاست‌گذاری فرهنگی رسانه‌ای 6- تقویت عناصر مشترک دینی با تکیه بر وجوه اخلاقی آن به اشباع نظری رسید. و در فاز کمی پژوهش به منظور ارزیابی مدل مفهومی برساخته شده حاصل از مطالعه کیفی، ابتدا ابزار پرسشنامه محقق ساخته طراحی و پس از اعتبارسنجی و پایایی سنجی، داده های پژوهش از روی291 نفر از دانشجویان دانشگاههای دولتی و آزاد اسلامی شهر تهران که بواسطه روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شده بودند،گردآوری و بواسطه نرم افزار Spss23 در دو بخش تحلیل توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج کمی نشان داد که مدل برساخته شده از برازش لازم برخوردار میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and evaluating an appropriate policy model with Iran's cultural-historical components in Central Asia in the face of the threats of Radical Islam

نویسندگان [English]

 • Rahele-al-Sadat Mousavi Ojagh 1
 • Seyed Asadollah Athari 2
 • Hamid Ahmadi 3
1 Public policy phd, Islamic-Azad-University-Science and Research Branch. Faculty of Law, Theology and Political Science, Department of Political Science
2 Islamic Azad University, Takestan Branch, Faculty of Law and Political Science , Department of Political Science
3 Department of Political Science and International Relations, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

Present study aims to design and evaluate an appropriate policy model with cultural-historical components of Iran in Central Asia in the face of the threats of Radical Islam. From this perspective, it has benefited from a consecutive exploratory design scheme; Thus, in the qualitative phase of the research, data were collected from a semi-standard interview with 10 experts who were selected through targeted and theoretical sampling method. In order to analyze the data, the thematic analysis method and the thematic network type were used through the theoretical coding process. The qualitative phase have shown that the optimal model of optimal policy with the cultural-historical components of Iran in Central Asia in the face of the threats of radical Islam from six comprehensive themes has reached theoretical saturation : Adopting an appropriate cultural approach in foreign policy; Strengthening cultural and historical relations; Using scientific and academic capacities; Strengthening Persian language and literature; Paying attention to media cultural policy and Strengthening common religious elements by relying on its moral aspects. In addition, in the quantitative phase of the study in order to evaluate the conceptual model obtained from the qualitative study, at first the researcher-made questionnaire was designed and after validation and reliability, the research were performed on 291 students of universities in Tehran. They were selected by relative stratified sampling method; Compilation and analysis by Spss23 software were analyzed in two parts: descriptive and inferential analysis. The quantitative results showed that the constructed model has the necessary fitness

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Policy Making"
 • "Cultural-Historical Components"
 • " Iran"
 • " Central Asia"
 • " Radical Islamism"
 • فهرست منابع ومآخذ

  الف. منابع فارسی

  • ابوالحسن شیرازی، حبیب‌الله (1396)، دیپلماسی فرهنگی و نقش انجمن‌های دوستی در روابط بین‌الملل، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، سال 10، شماره 38، صص 38-9.
  • استراوس، آنسلم. کوربین، جولیت (1385)، اصول روش تحقیق کیفی، نظریه مبنایی، مترجم: بیوک محمدی، تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول.
  • بینقی، رضا (1393)، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی اکو، دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق.
  • حافظ نیا، محمدرضا. شمس دولت‌آبادی، محمود. افشردی، محمدحسین (1386)، علائق ژئوپلیتیکی ایران در آسیای مرکزی و فرصت‌های پیش رو، فصلنامه‌ ژئوپلیتیک، سال 3، شماره‌ 3، صص 119-78.
  • حقیقی، رضا (1386)، فرهنگ و دیپلماسی، تهران، نشر المهدی، چاپ اول.
  • دوئرتی، جیمز. فالتزگراف، رابرت (1391)، نظریه‌های متعارض روابط بین‌الملل، مترجم: علیرضا طیب و وحید بزرگی، نشر، قومس، چاپ ششم.
  • دهشیری، محمدرضا. جوزانی کهن، شاهین (1392)، شبکه سلول‌های تروریستی داعش در آسیای مرکزی، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 21، شماره 92، صص 63-29.
  • حسن­خانی، محمد (1384)، دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها، دانش سیاسی، شماره 2، صص 148-135.
  • ساروخانی، باقر (1387)، روش­های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، جلد چهاردهم.
  • سیف­زاده، حسین (1384)، نظریه­ها و تئوری­های مختلف در روابط بین­الملل فردی- جهانی شده: مناسبت و کارآمدی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی وزارت امور خارجه، چاپ اول.
  • عابدی جعفری، حسن،تسلیمی،محمدسعید،فقیحی،ابولحسن،شیخ‌زاده،محمد(1390)، تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روش ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی، سال 5، شماره 2، شماره پیاپی 10، 198-151.
  • فلیک، اووه (1388)؛ درآمدی بر تحقیق کیفی، مترجم: هادی جلیلی، تهران، نشر نی، چاپ دوم
  • قوام، سیدعبدالعلی (1384)، روابط بین­الملل: نظریه­ها و رویکردها، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول.
  • کاظمی، سید علی اصغر (1370)، نظریه همگرایی در روابط بین‎المللی، حربه جهان سوم، تهران، چاپ پیک ایران، چاپ اول.
  • کولایی، الهه (1389)، سیاست و حکومت در آسیای مرکزی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌های سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
  • کولایی، الهه. بلورچی­زاده، مهدی (1397)، زمینه‌های بنیادگرایی اسلامی در آسیای مرکزی، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، سال 1، شماره 2، صص 452-435.
  • محمودی، مرتضی و لطیف اف، جوری (1394)، نقش دین اسلام در روابط بین ایران و ملت‌های آسیای مرکزی، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، دوره 8، شماره 29، صص 82-43.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Cummings, Milton C. (2003),"Cultural Diplomacy and the US Government: A Survey. Washington DC: Centre for Arts and Culture", Available At:http://www.Americans For The Arts.org, (Accessed on: 12/10/2019).
  • Jaffe, Amy Myers (1998),"Unlocking the Assets: Energy and the Future of Central Asia and the Caucasus: Main Study." James A. Baker III Institute for Public Policy of Rice University: http://www.bakerinstitute.org/research/unlocking-the-assets-energy-and-the-future-of-central-asia-and-the-caucasus-main-study/.
  • Malone, Gifford D. (1988)," Political Advocacy and Cultural Communication: Organizing the Nation's Public Diplomacy", US: University Press of America.
  • Heathershaw, John & David Montgomery (2015), “The Myth of Post-Soviet Muslim Radicalization in the Central Asian Republics”, Available at: https://www.chathamhouse.org/publication/myth-post-soviet-muslimradicalization-central-asian-republics#sthash.uRIdg20i.dpuf, (Accessed on: 10/02/2020).
  • Hunter, Shireen(2003), " Islam in Russia: the Politics of Identity and Security", (New York: Sharpe, M. E. Inc.
  • Mariya Y. (2017), " Instrumentalization of Islam in Central Asia: Using Religion for Legitimizing the Governing Regimes", Euxeinos: Governance & Culture in the Black Sea Region.7(23):6-10. Available at: https://gce.unisg.ch/en/euxeinos/archive/23, (Accessed on: 08/01/2020).
  • Olcott, Martha brill(2007), "the roots of islam in Central Asia, Carnegie endowment for international peace",Russian and Eurasian Program, N 77, Available at: https://carnegieendowment.org/2007/01/17/roots-of-radical-islam-in-central-asia-pub-18967, (Accessed on: 08/01/2020).
  • Mariano Martín(2016), " Reframing Cultural Diplomacy: The Instrumentalization of Culture under the Soft Power Theory, Culture Unbound Journal of Current Cultural Research8(2):165-186, Available at: https://cultureunbound.ep.liu.se/article/view/1814, (Accessed on: 08/02/2020).