دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، دی 1401، صفحه 1-319 
ارائه مدلی برای ارزیابی امنیت سایبری جمهوری اسلامی ایران

صفحه 69-100

محمدرضا کریمی قهرودی؛ حافظ محمدی؛ امیر مسعود سعادتمند


شبکه ‏سازی شیعیان جهان؛ فرصت ها و چالش های پیش رو

صفحه 179-206

محمدباقر خرمشاد؛ هادی جمشیدیان؛ سید حسن آقایی فیروزآبادی؛ محمد حسن اختری؛ عبدالرضا راشد